Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Autoceļu un tiltu būvniecības cenu katalogs

Katalogos  apkopotas  autoceļu būvniecības darba veidu vienību cenas no būvdarbu piedāvājumiem attiecīgā gada būvniecības sezonā. Cenas katalogā ir ievietotas bez PVN. Projektēšanas laikā būvizmaksas nosaka, ņemot vērā katalogos norādītos darbu izcenojumus, piemērojot koeficientu attiecīgajam objekta plānotajam būvniecības gadam. Koeficientu nosaka saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 Būvizmaksu noteikšanas kārtība  4. punkta prasībām. 2023. gada objektiem jāpiemēro 10% pieaugums pret 2022. gada cenām.