Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

TEN-T autoceļu tīkls

Eiropas transporta tīkls (TEN-T) – Eiropas Savienības (ES) dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls.

TEN-T politikas mērķis ir izveidot transporta infrastruktūru un savienojumus, kas stiprina vienoto tirgu, nodrošinot preču un cilvēku netraucētu plūsmu un veicinātu izaugsmi, jaunu darbavietu rašanos un ES konkurētspēju.

Visi Latvijas valsts galvenie autoceļi un autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) ir iekļauti TEN-T, kas ietver divu līmeņu struktūru – vispārējo” tīklu un “pamattīklu”, kas ir izveidots uz vispārējā tīkla pamata.

Vispārējais tīkls nodrošina visu ES reģionu pieejamību un savienojamību. Vispārējā tīklā ir iekļauti visi Latvijas valsts galvenie autoceļi.

Pamattīklā ietilpst tās vispārējā tīkla daļas, kuras ir stratēģiski vissvarīgākās TEN-T politikas mērķu sasniegšanai, ar TEN-T palīdzību panākot, ka visā ES pakāpeniski tiktu sekmēta iekšējā tirgus attīstība, stiprināta teritoriālā, ekonomiskā un sociālā kohēzija un samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas. Pamattīkls Latvijā ir Z-D virzienā Ainaži–Rīga–Grenctāle un R-A virzienā Ventspils–Rīga–Jēkabpils tālāk ar sazarojumu caur Rēzekni–Terehova un caur Daugavpili–Pāternieki.