Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Autoceļu iedalījums un garums

Saskaņā ar likuma Par autoceļiem 3. panta trešo daļu, autoceļus iedala:

  • galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu – ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;
  • reģionālajos autoceļos, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas;
  • vietējos autoceļos, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.

Saskaņā ar likuma Par autoceļiem 8. panta pirmo daļu ir izdoti 2009. gada 29. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1104 Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem.

2023. gada 31. decembrī kopējais Latvijā uzskaitīto autoceļu un ielu garums ir 71 157 km. Ceļu tīkla vidējais blīvums – 1,102 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā esošais valsts autoceļu kopgarums ir 19 895 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums – 0,308 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā ir 955 tilti, no kuriem 891 ir dzelzsbetona, 16 – akmens, 45 – tērauda un 3 – koka. Visu tiltu kopgarums ir 28 100 m.

Autoceļu iedalījums

Ceļu klasifikācija

Ceļu garums 2023. gada 31. decembrī (km)

Ar melno segumu

Ar šķembu un grants segumu

Bez seguma

Kopā

Valsts autoceļi, t. sk.:

9803

10 092

0

19 895

galvenie autoceļi (A)

1676

1676

reģionālie autoceļi (P)

4756

707

5463

vietējie autoceļi (V)

3358

9326

12 684

Blakusceļi

13

59

72

Pašvaldību autoceļi un ielas, t. sk.:

6604

31 423

0

38 027

autoceļi

1434

28 034

29 468

ielas

5170

3389

8559

Meža ceļi³

29

12 119

1087

13 235

Kopā ceļi un ielas:

16 436

53 634

1087

71 157