Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Ceļu klasifikācija

Saskaņā ar likuma Par autoceļiem 3. panta trešo daļu, autoceļus iedala:

  • galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu – ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;
  • reģionālajos autoceļos, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas;
  • vietējos autoceļos, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.

Saskaņā ar likuma Par autoceļiem 8. panta pirmo daļu ir izdoti 2009. gada 29. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1104 Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem.

2021. gada 31. decembrī kopējais Latvijā uzskaitīto autoceļu un ielu garums ir 70 936 km. Ceļu tīkla vidējais blīvums – 1,098 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā esošais valsts autoceļu kopgarums ir 20 034 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums – 0,310 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā ir 958 tilti, no kuriem 892 ir dzelzsbetona, 16 – akmens, 47 – metāla un 3 – koka. Visu tiltu kopgarums ir 31 289,895 m.

Autoceļu iedalījums

Ceļu klasifikācija

Ceļu garums 2021. gada 31. decembrī (km)

Ar melno segumu

Ar šķembu un grants segumu

Bez seguma

Kopā

Valsts autoceļi, t. sk.:

9 536

10 498

0

20 034

galvenie autoceļi (A)

1 673

1 673

reģionālie autoceļi (P)

4 705

757

5 462

vietējie autoceļi (V)

3 153

9 686

12 839

Blakusceļi

5

55

60

Pašvaldību autoceļi un ielas, t. sk.:

6 461

31 632

0

38 093

autoceļi

1 371

28 223

29 594

ielas

5 090

3 409

8 499

Meža ceļi³

29

11 504

1 276

12 809

Kopā ceļi un ielas:

16 026

53 634

1 276

70 936