Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Darbu veikšanas saskaņošana autoceļu tīklā

1. ATĻAUJA DARBIEM VALSTS AUTOCEĻA CEĻA ZEMES NODALĪJUMA JOSLĀ
Saistošie normatīvie akti: Likums Par autoceļiem.
Izsniedzējs: LVC reģionālās nodaļas
Iesniedzamie dokumenti: 1) Iesniegums

2) Darba vietu aprīkošanas shēma (ar satiksmes ierobežojumiem saistītiem darbiem, ja tādi ir paredzēti);

Būvniecības gadījumā papildus iesniedz:

3) Būvvaldes izdotās būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta kopija (vai tiek nodrošināta pieeja dokumentiem Būvniecības informācijas sistēmā);

4) Būvprojekts (vai tiek norādīta saite uz elektroniski pieejamu būvprojektu);

5) Plānotais darbu laika grafiks;

6) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas  kanāls: 

1) Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts);

2) Iespējams pieprasīt www.latvija.lv LVC e-adresē, izvēloties e-formas veidlapu.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā

2. SASKAŅOJUMS KOKMATERIĀLU KRAUTUVES IZVIETOŠANAI VALSTS AUTOCEĻA CEĻA ZEMES NODALĪJUMA JOSLĀ

Saistošie normatīvie akti:

Aizsargjoslu likums.

Izsniedzējs:

LVC reģionālās nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums
2) Darba vietu aprīkošanas shēma (Paraugs)
3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:

Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

Divu nedēļu laikā no saskaņojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas.

3. ATĻAUJA DARBIEM VALSTS AUTOCEĻA AIZSARGJOSLĀ

Saistošie normatīvie akti:

Aizsargjoslu likums.

Izsniedzējs:

LVC reģionālās nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums
2) Īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (zemesgrāmata, zemes robežu noteikšanas akts);
3) Pilnvara vai līgums (ja iesniedzējs vai darbu veicējs nav īpašnieks);
Būvniecības gadījumā papildus iesniedz: 1) Būvvaldes izdotās būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta kopija (vai tiek nodrošināta pieeja dokumentiem Būvniecības informācijas sistēmā);
2) Būvprojekts, ja ir (vai tiek norādīta saite uz elektroniski pieejamu būvprojektu);
3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:

Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

Mēneša laikā.  
Koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā: divu nedēļu laikā no saskaņojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas.

4. LĒMUMS PAR CEĻA PIEVIENOJUMA IZVEIDOŠANU VALSTS AUTOCEĻIEM

Saistošie normatīvie akti:

MK 07.07.2008. noteikumi Nr.505 Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem

Izsniedzējs:

1) Pie valsts galvenajiem autoceļiem – Pārvaldīšanas daļa.
2) Pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem – LVC reģionālās nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums
2) Ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots attiecīgā ceļa pievienojuma izvērtējums un tehniski ekonomiskais pamatojums.
Izvērtējumā jānorāda ceļa pievienojuma radītās satiksmes režīma izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugumu, salīdzinot ar risinājumiem, kad ceļa pievienojumu pievieno citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, komersanta vai māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un ceļa pievienojumu pievieno tuvumā esošam ceļa pievienojumam (MK 07.07.2008. noteikumu Nr.505 3.daļas “Ceļu pievienojumu izveidošanas kārtība” prasība).
3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:

1) Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts);
2) Iespējams pieprasīt www.latvija.lv LVC e-adresē, izvēloties e-formas veidlapu.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

30 dienu laikā