Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Personas datu apstrādes politika

Šī politika izskaidro Jums personas datu apstrādi Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Latvijas Valsts ceļi

Kādēļ mēs apstrādājam personas datus?

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Valsts ceļi (turpmāk – LVC), reģistrācijas nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, ir personas datu pārzinis tiem personas datiem, kurus tā iegūst un uzglabā.

Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu uzdevumus, ko Satiksmes ministrijas deleģējusi LVC ar 27.12.2019. gada deleģēšanas līgumu Nr. SM 2019/-49 (turpmāk – līgums), kā arī saskaņā ar šādiem normatīvajiem tiesību aktiem:

 • Likuma Par autoceļiem 7. panta ceturto daļu, 18.panta pirmo daļu, 19. panta pirmo daļu, 21. un 22.pantu, Ceļu satiksmes likuma 4.panta astoto daļu un 7.pantu,  Aizsargjoslu likuma 13.panta otro daļu, 42.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, likuma Par ietekmes uz vidi novērtējumu 15. un 17.pantu, Muzeju likuma 10. panta otrās daļas 4.punktu, Iesniegumu likuma 3. pantu, Publisko iepirkumu likumu, Komerclikumu, Civillikumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu;

 • 07.07.2008. MK noteikumu Nr. 505 Noteikumi par pašvaldību komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem 14.punktu un 2. pielikums, 19.01.2016. MK noteikumu Nr.42 Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme 7. un 14. punktu, 02.10.2001. MK noteikumiem Nr.421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, 07.06.2005. MK noteikumiem Nr.402, Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana, 06.04.2010. MK noteikumiem Nr. 343 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem, 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633 Autoceļu un ielu būvnoteikumi, 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, 27.12.2011. MK noteikumiem Nr.1019  Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi, 07.07.2008. MK noteikumiem Nr.522  Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība, 21.11.2006. MK noteikumu Nr.956 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu 97.1-97.4. punktiem; 98. – 100. punktiem.

Lai īstenotu līgumā deleģētos un normatīvajos tiesību aktos noteiktos uzdevumus, LVC veic datu apstrādi šādās jomās:

 • Valsts budžeta finansēto līgumu slēgšana;
 • Valsts nekustamā īpašuma izmantošanas, nodošanas bezatlīdzības lietošanā,  nomas un sadarbības līgumu slēgšana;
 • Līgumu slēgšana par Ceļu laboratorijas pakalpojumiem un garantijas vēstules par pakalpojuma apmaksu;
 • No LVC budžeta finansēto līgumu slēgšana;
 • Atbilžu sniegšana uz fizisku personu iesniegumiem (sūdzībām, pieprasījumiem u.tml.);
 • Atbilžu sniegšana uz LVC mājaslapā iesūtītajiem jautājumiem;
 • Tiesvedības procesi;
 • Lēmumu par ceļa pievienojumu izveidošanu valsts autoceļam izdošana;
 • Saskaņojumu izdošana svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanai satiksmes ierobežojumu darbības zonā;
 • Darba vietu aprīkošanas shēmu saskaņošana;
 • Atzinumu izdošana publiska pasākuma organizēšanai uz valsts autoceļiem;
 • Atļauju izdošana mašīnu vai mehānismu izmēģinājumiem uz valsts autoceļiem;
 • Atļauja informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar valsts autoceļiem;
 • Saskaņojums informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem;
 • Saskaņojumu izdošana par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem;
 • Priekšrakstu izdošana;
 • Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju izdošana;
 • Atļauja darbiem valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā;
 • Saskaņojums kokmateriālu krautuves izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā;
 • Atļauja darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā;
 • Tehnisko noteikumu izdošana;
 • Nosacījumu izdošana zemes ierīcības projektu izstrādei;
 • Nosacījumu izsniegšana teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, detālplānojuma, transporta attīstības plāna vai tematiskā plānojuma izstrādei;
 • Autoceļu būvprojektu sagatavošana;
 • Autoceļu būvdarbi;
 • Ietekmes uz vidi novērtējums;
 • Zemju atsavināšana autoceļu būvniecībai;
 • Satiksmes ministrijas Taisnīgas atlīdzības par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu noteikšanas komisijas sēdes;
 • Būvatļauju, apliecinājuma karšu, paskaidrojuma rakstu izdošana darbiem valsts autoceļu tīklā;
 • Valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas saskaņošana;
 • Satiksmes informācijas vadība;
 • Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību;
 • Ceļa apstākļu kontrole;
 • Pārkrauto transportlīdzekļu kontrole, satiksmes drošības risku kontrole, statistikas iegūšana par transportlīdzekļiem;
 • Satiksmes intensitātes režīma un ceļa apstākļu kontrole;
 • Autoceļam nodarīto zaudējumu piedziņa un novēršana;
 • Līgumi un akti par priekšmetu pieņemšanu muzeja krājumā vai deponēšanu.

Par personas datiem

Personas dati ir informācija par Jums kā indivīdu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Personas dati sevī neietver informāciju par mirušām personām, biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām un komersantiem.

Mūsu apņemšanās

Apstrādājot personas datus, mēs apņemamies stingri ievērot personas datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, tas ir, apstrādāt tikai precīzam un noteiktam mērķim, pieprasīt tikai tādus personu datus veidus, kas nepieciešami mērķa realizācijai, apstrādāt tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu nomenklatūrā noteiktais ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt jebkuru Jūsu iesniegumā ietverto lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu un dzēšanu.

Vienlaikus mēs arī apņemamies izskatīt sūdzības par datu apstrādi.

Personas dati, ko apstrādājam

Lai nodrošinātu LVC funkciju izpildi, apstrādājam šādus datu veidus:

 • personu identificējoša informācija;
 • personas kontaktinformācija;
 • automašīnas reģistrācijas dati.

Personas datu apstrāde

Jūs nododat personas datus LVC iepriekš uzskaitīto jomu un uzdevumu ietvaros, kā arī sazinoties ar LVC.

Personas dati var tikt apstrādāti sabiedrības interesēs, piemēram, sabiedrības drošības interesēs, vai lai novērstu/atklātu noziedzīgus nodarījumus.  Mēs varam nodot Jūsu personas datus citām valsts vai likumsargājošām iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Valsts deleģēto uzdevumu izpildei LVC veic diennakts informācijas tālruņa +371 80005555 telefonsarunu ierakstīšanu.

Valsts deleģētie uzdevumi ir šādi:

 • valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana;
 • valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošana un to veikšanas kontrole;
 • ceļu satiksmes organizācijas uzraudzība;
 • pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzība.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts (sabiedrības intereses), proti, personas datu apstrāde tiek veikta, lai pārbaudītu un uzlabotu sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti atbilstoši  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestajai daļai.

Personas datu apstrādes nolūks ir konsultāciju kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana, sūdzību par minētajiem deleģētajiem uzdevumiem izskatīšana.

LVC apstrādā šādus personas datus minētam nolūkam: balss ieraksts, fiziskas personas telefonsarunas laikā sniegtie personas dati.

Personas datu glabāšanas termiņš ir 30 dienas.

Jūsu personas datu saņēmēji ir LVC, telefonsarunu ierakstu pakalpojumu nodrošinātājs (apstrādātājs), tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu nodošana

Nolūkā izpildīt LVC funkcijas, uzdevumus un tiesības, mums nepieciešams nodot citiem tiesību subjektiem Jūsu personas datus. To mēs darām tikai gadījumos, ja tas ir noteikts fizisko personu datu apstrādi regulējošās tiesību normās un citās tiesību normās.

Tiesību subjekti, kam mēs varam nodot Jūsu personas datus:

 • Jūsu likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas;
 • valsts un pašvaldības institūcijas;
 • neatkarīgās valsts kontroles institūcijas;
 • neatkarīgi auditori un revidenti;
 • tiesību aizsardzības iestādes;
 • drošības iestādes;
 • tādi tiesību subjekti, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi;
 • datu apstrādātāji, kas palīdz nodrošināt mūsu funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi;
 • datu uzraudzības iestāde.

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi

Uzzināt to, kādus konkrēti Jūsu personas datus mēs apstrādājam, varat iesniedzot datu subjekta pieprasījumu par datu apstrādi LVC.  To var izdarīt iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesniegumu, elektroniski parakstītu iesniegumu vai noformējot rakstveidā mutvārdos izteiktu iesniegumu.

Papildus informācija

Uzzināt vairāk par mūsu personas datu apstrādes politiku Jūs varat, sazinoties ar LVC datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: DAS@lvceli.lv, vai arī iesniedzot iesniegumu, kas adresēts datu aizsardzības speciālistam.

Sūdzības

Jums ir tiesības iesniegt mums sūdzības par personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.