Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

NAPCORE

Projekta nosaukums latviski: Eiropas nacionālā piekļuves punkta  koordinācijas organizācija (NAPCORE)

Projekta nosaukums angliski:  National Access Point Coordination Organisation for Europe (NAPCORE) 

Projekta numurs: MOVE/B4-2020-123 

Vadošais projekta partneris: Federālais autoceļu pētniecības institūts (Bundesanstalt für Straßenwesen – BAST), Vācija 

Projekta apraksts: 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/40 ir izveidots sākotnējais ietvars intelektisko transporta sistēmu (ITS) ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem. Ir noteikts, ka katrai Eiropas Savienības dalībvalstij ir jāizveido valsts nacionālais piekļuves punkts (NPP) datiem un/vai metadatiem, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajiem standartiem. 

Projekta NAPCORE galvenais mērķis ir dot iespēju valsts NPP kļūt par ITS digitālās infrastruktūras mugurkaulu. Tas arī atvieglos valsts un ES mēroga operatīvo koordināciju Eiropas specifikāciju saskaņošanu un īstenošanu.  

Ir kļuvis skaidrs, ka NPP un valsts iestādes saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem un kopīgiem spēkiem meklē risinājumus. Jauni izaicinājumi, piemēram, NPP izveidošanai un uzturēšanai nepieciešamo datu iegūšanas aktivitātes un sarunas ar privātajiem datu pārvaldītājiem un / vai globālajiem spēlētājiem būtu izdevīgākas, ja tās tiktu risinātas kopīgi Eiropas mērogā. Projekts NAPCORE ir definēts konsultējoties un sadarbojoties 36 dalībniekiem, to skaitā 29 labuma guvējiem (26 no ES dalībvalstīm un 1 no ne-ES dalībvalsts), 3 starptautiskām organizācijām (ERTICO, ITxPT and UITP) un 3 asociētajiem partneriem.  

Šī  projekta darbības pamatideja ir radīt ilgtermiņa un uz nākotni orientētu platformas struktūru ar konkrētu mērķi radīt koordinētu Eiropas mehānismu NPP vienotai pārvaldībai, tā arhitektūru, savietojamību, standartus un pakalpojumus. Tā ir balstīta uz NAP&NB Harmonisation Group (NPP un nacionālo pārstāvju harmonizācijas grupas) nostājas rakstu, lai stiprinātu NPP pozīciju un lomu un atbalstītu pasākumus Eiropas mēroga risinājumu radīšanai un atvieglotu ES mēroga datu izmantošanu. 

Galvenās projekta aktivitātes, kurās piedalās LVC: 

  • nepieciešamo darbību identificēšana un rekomendāciju izstrāde turpmākajām darbībām; 
  • ITS direktīvas un citu saistošo dokumentu izskatīšana, to prasību integrēšana NPP platformā; 
  • saskaņota un stratēģiska Eiropas mēroga NPP plāna izveidošana; 
  • vienota NPP servisu līmeņu arhitektūras apraksta izveidošana, NPP pakalpojumu savietojamības demonstrējumi; 
  • NPP datu satura un kvalitātes prasību noteikšana, datu apmaiņas nodrošināšanas analīze; 
  • labās prakses piemēru un valstu normatīvo aktu analīze; 
  • datu un pakalpojumu kvalitātes kritēriju izstrāde valsts NPP; 
  • stratēģijas izstrāde privāto (starptautisko) organizāciju piesaistei, lai nodrošinātu piekļuvi datiem. 

Sadarbības partneri: 27 Eiropas Savienības valstis, Šveice, Norvēģija un Lielbritānija 

Projekta budžets: : Projekta kopējās izmaksas ir 14 117 642 eiro, no tiem 85% ir Eiropas Komisijas līdzfinansējums. No tā Latvijai pieejamais finansējums ir 160 953. eiro, no kuriem 136 810 eiro tiek līdzfinansēti no EK līdzekļiem. 

Projekta īstenošanas periods: 11/2021 – 12/2024 

Cita informācija par projekta ieviešanu

Cita noderīga informācija

Projekta vadītājs: 

Boriss Jeļisejevs, 
VSIA Latvijas Valsts ceļi 
Satiksmes informācijas centra vadītājs 
E-pasts: boriss.jelisejevs@lvceli.lv