Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

LIFE OSMO BALTIC

Projekta nosaukums latviski: Ekoloģiskā tīkla izveide lapkoku praulgrauža aizsardzībai Baltijā

Projekta nosaukums angliski:  Baltic wide for Osmoderma eremita: Creatio of ecological network in the Baltic region

Projekta numurs: 101113698N

Akronīms: LIFE22 NAT/LT/101113698 LIFE OSMO BALTIC

Projekta partneri: Lietuvas Dabas fonds (vadošais projekta partneris), Lietuvas zooloģiskais dārzs, Žemaitijas Nacionālā parka pārvalde, Nemuna loku reģionālā parka pārvalde, Dabas aizsardzības pārvalde, Daugavpils Universitāte, Latgales plānošanas reģions.

Projekta mērķis: Veikt pasākumus lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita (syn. barnabita)  aizsardzības nodrošināšanai, veidojot un apsaimniekojot “zaļos koridorus” jeb sugas izplatības ceļus, plānojot un īstenojot nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus gan Natura 2000 tīklā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām (piemēram, alejās, parkos), kā arī paredzot nepieciešamo izpēti un pamatojumu sagatavošanu Natura 2000 tīkla pilnveidei.

Projekta apraksts: 

Lapkoku praulgrauzis (latīniski: Osmoderma eremita (syn. barnabita)) ir viena no ES (Eiropas Savienības) Biotopu direktīvā noteiktajām  prioritāri aizsargājamajām sugām. Latvijā tā iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā.  Šīs sugas dzīvošanai piemēroti ir veci lapu koki, kas mūsdienās paliek arvien retāk sastopami, turklāt esošie vecie lapu koki nepienācīgas apsaimniekošanas vai to tuvumā veiktas pārāk intensīvas saimnieciskās darbības dēļ pamazām iet bojā. Latvijā kā vienas no biežāk sastopamajām un bioloģiski augstvērtīgākajām lapkoku praulgrauža dzīvotnēm ir vecu lapu koku alejas, no kurām vairums atrodas valsts autoceļu nodalījuma joslās.

Veci, dobumaini koki ir samērā trausli pret vēja radītiem bojājumiem, tāpēc to atrašanās tiešā autoceļu tuvumā rada satiksmes drošības riskus. Šī iemesla dēļ autoceļu tīkla uzturēšanas nolūkos priekšroka tiek dota satiksmei bīstamo koku izciršanai.

Tomēr, ņemot vērā, ka lapkoku praulgrauža dzīvotnēm piemēroti tieši vecu lapu koku stādījumi, nepieciešams veikt pasākumus, kas ļautu gan nodrošināt lapkoku praulgrauzim nepieciešamos biotopus, gan nodrošināt iespējami augstu satiksmes drošību uz autoceļiem.  

Projekta LIFE OSMO BALTIC ietvaros LVC paredzējis veikt valsts autoceļu nodalījuma joslās esošo vēsturisko koku rindu vai aleju novērtēšanu, sakopšanu un jaunu stādījumu veidošanu. To darot, tiks ņemti vērā satiksmes drošības aspekti, kā arī tas, ka valsts autoceļu nodalījuma joslas ar tajās esošo veģetāciju ir arī neatņemama vides sastāvdaļa, kas funkcionē kā “zaļie koridori” dažādiem dzīvniekiem un kukaiņiem. 

Galvenās projekta aktivitātes, kuras īstenos LVC: 

  • veikt valsts autoceļu nodalījuma joslās esošo aleju un koku rindu stāvokļa inventarizāciju, lai noteiktu to stāvokli un veicamos darbus to sakopšanai;
  • atbilstoši inventarizācijā secinātajam, prioritārākajos objektos veikt aleju un koku rindu sakopšanu, tostarp koku vainagu veidošanu (arboristu darbs);
  • izstrādāt valsts autoceļu nodalījuma joslās esošo koku apsaimniekošanas vadlīnijas, lai, plānojot un veicot būvdarbus un uzturēšanu valsts autoceļu tīklā, tiktu ievēroti gan vides, gan satiksmes drošības aspekti;
  • veicināt “zaļo koridoru” jeb sugu izplatības valsts autoceļu attīstību ar jauniem koku stādījumiem.

Projekta budžets: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Latvijas un Lietuvas partneriem 11 005  399 eiro. No tā LVC aktivitāšu īstenošanai pieejamais finansējums ir 1 277 475 eiro, no kuriem 75% (958 106 eiro) tiek līdzfinansēti no LIFE programmas līdzekļiem, 18% (229 945 eiro) tiek finansēti no valsts budžeta apakšprogrammas LIFE programmas projekti.

Projekta īstenošanas periods: 01/2024–06/2030 

Cita noderīga informācija