Vēlas veidot vienotu valsts autoceļu elektrificētā aprīkojuma pārvaldības sistēmu

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) tuvākajos gados vēlas izveidot vienotu valsts autoceļu elektrificētā aprīkojuma sistēmu, tajā iekļaujot apgaismojuma aprīkojumu, luksoforus, svēršanas iekārtas, meteostacijas, ātruma indikatorus un citas iekārtas.

Līdz šim visu šo iekārtu uzturēšana bija sadrumstalota, tā notika vairāku atsevišķu līgumu ietvaros. Pērn tā tika nodrošināta 30 līgumu ietvaros. 2016.gadā tie bija 42 līgumi, bet 2015.gadā – 62 līgumi.

Rezultātā esošās iekārtas nav savienojamas vienotā sistēmā, tās nav iespējams pārvaldīt un uzraudzīt attālināti, nodrošinot operatīvu servisu. Turklāt liela daļa aprīkojuma jau ir novecojusi un ir nepieciešamas investīcijas, kuras ir lietderīgi plānot kopā ar vienotas pārvaldības sistēmas izveidi. Bez šādas vienotas sistēmas nav iespējams pilnvērtīgi izmantot mūsdienīgas IT iespējas, kā arī tiek nelietderīgi izmantoti administratīvie un finanšu resursi. Lai mainītu šo situāciju ir iecerēts veidot vienotu valsts autoceļu elektrificētā aprīkojuma pārvaldības sistēmu, kā arī veikt investīcijas, lai pakāpeniski nomainītu novecojošo aprīkojumu. Izmaiņu mērķis – vienota pārvaldības sistēma, kas ļauj uzraudzīt un pārvaldīt visas elektrificētas iekārtas attālināti un nepieciešamības gadījumā operatīvi nodrošināt tehnisko atbalstu. Šajā sistēmā plānots iekļaut arī iekārtas, kas tiks uzstādītas uz šosejas VIA Baltica Latvijas un Igaunijas kopprojekta SMART 67 ietvaros.

Konkursa rezultāti būtiski pārsniedz plānotās izmaksas

Lai realizētu iecerētās pārmaiņas 2017.gadā tika izsludināts iepirkums “Elektrificētā autoceļu aprīkojuma kompleksā uzturēšana un attīstība trīs gadu periodā”, kas paredz nodrošināt esošo elektrificēto iekārtu uzturēšanu, kā arī jaunu iekārtu iegādi un uzstādīšanu. Iepirkuma rezultātā plānots noslēgt līgumu ar piegādātāju uz trīs gadiem.

Sākotnēji plānotā iepirkuma summa tika lēsta 3 351 000 eiro apmērā, bet iepirkuma rezultātā saņemtais piedāvājums pārsniedz šo summu par 5 179 000 eiro – piedāvātā līgumcena trīs gadu periodam ir 8 529 380, 36 eiro (bez PVN).

Plānojot vienotas sistēmas izveidi, 2018.gadā esošo iekārtu uzturēšanai tika plānoti 520 000 eiro, bet investīcijām (jaunu iekārtu iegāde un uzstādīšana) – 806 000 eiro.  No konkursa rezultātiem secināms, ka 2018. gadā esošo iekārtu uzturēšanai būtu  nepieciešami 1,16 milj. eiro, bet investīcijām 1,62 mil. eiro, kas būtiski pārsniedz plānotās izmaksas.

Atbilstoši iepirkuma nolikumam, pasūtītājs (LVC) ir tiesīgs realizēt līgumu pieejamā finansējuma ietvaros, neizmantojot visu pielīgto summu.

Lai veiktu detalizētu piedāvājumu cenu analīzi, pretendentam tika pieprasīti skaidrojumi par cenu veidošanos un izvērtētas to iesniegtās izmaksu kalkulācijas būtiskākajām pozīcijām. Tika piesaistīts eksperts, kas salīdzināja piedāvājumā norādītās vienību cenas ar tirgus situāciju.  Secināts, ka piedāvājumā  iekļautās darbu izmaksas ir samērīgas un tirgus situācijai atbilstošas, jo iepirkumā paredzētie darba uzdevumi pretendentam būs  jāveic trīs gadu periodā, veicamie darbi ir daudzveidīgi un specifiski un pretendentam piedāvātajā cenā jāierēķina visi iespējamie nākotnes materiālu un darba izmaksu izmaiņu riski. Sākotnējā prognoze, nosakot paredzamo līgumcenu  ir bijusi neprecīza.

Apvienojot visu elektrificēto autoceļu aprīkojuma uzturēšanas un attīstības darbus vienotā līgumā Latvijas Valsts ceļi iegūs iekārtas, kuras savstarpēji ir saderīgas un veido savstarpēji savietojamu un efektīvu, racionāli uzturamu un ilgtermiņā attīstāmu sistēmu un vieglāk administrējamu līguma izpildi,

 IUB lēmums un finanšu pieejamība

Ņemot vērā augstākminēto, kā arī veicot pilnu piedāvājuma izvērtējumu, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma uzvarētāju pasludināt SIA RECK. Tomēr gala lēmums par to, vai ar konkursa uzvarētāju tiks noslēgts līgums būs atkarīgs no Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmuma, kā arī no tā, vai būs iespējams budžetā paredzēt nepieciešamos līdzekļus.

Otrs pretendents, kas bija iesniedzis savu piedāvājumu – PS Fima Group – tika izslēgts no vērtēšanas, jo neatbilda nolikumā definētajām  kvalifikācijas prasībām.  PS Fima Group pārsūdzēja iepirkuma komisijas lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), kas arī pieņems galīgo lēmumu. Sūdzību par iepirkuma rezultātiem iesniegusi arī  “SIA KEMEK Engineering”, kas pati nav pretendents šajā iepirkumā.

Pretendentu kvalifikācijas prasības ir definētas iepirkuma nolikumā. Lai gan iepirkuma konkursa laikā nolikumā minētās prasības tika pārsūdzētas četras reizes, tikai vienā gadījumā pasūtītājam tika uzdots precizēt nolikumu, no tā izslēdzot specifisku darba daļu, savukārt pārejos trijos gadījumos pasūtītāja izvirzītās prasības tika atzītas par pamatotām.

Plānotās investīcijas

Investīcijas, ko paredzēts veikt trīs gadu laikā pieejamā finansējuma ietvaros un, veidojot vienotu elektrificēto iekārtu sistēmu valsts autoceļu tīklā:

  • jaunu ceļa stāvokļa monitoringa punktu (meteostaciju) izbūve, esošo modernizācija;
  • esošo luksoforu objektu modernizācija un to adaptīvās vadības sistēmas izveidi;
  • jaunu satiksmes uzskaites punktu izbūve un esošo atjaunošana;
  • apgaismojuma objektu modernizācija un pieslēgšana centrālai sistēmai;
  • dinamiskajā kontrolsvēršanā pārkrauto transportlīdzekļu priekšatlases punktu (svari) atjaunošana;
  • visu iekārtu monitoringa sistēmas izveide un ieviešana.

Mūsdienīgai autoceļu aprīkojuma pārvaldības sistēmai ir liela nozīme satiksmes organizācijā un satiksmes drošības uzlabošanā. No tā, cik operatīvi pārvaldītājs saņem signālus par bojājumiem luksoforos, apgaismojumā, kā arī citu iekārtu darbībā, un šos bojājumus novērš, ir atkarīga satiksmes organizācija un drošība valsts ceļu tīkla  posmos.