Valsts ceļu uzturēšana – brīvā tirgus apstākļos

No šī gada oktobra sākās valsts ceļu uzturēšanas darbu izpilde līgumos, kas noslēgti brīvas konkurences apstākļos, kā to paredz valdībā apstiprinātā Satiksmes ministrijas (SM) iniciatīva. Valsts autoceļu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji izvēlēti atklātā konkursā. Šobrīd jaunie līgumi jau ir stājušies spēkā četrās iepirkumu daļās: Pierīgā, Ogrē, Preiļos un Dagdā, kā arī Bauskā. Citās daļās līgumi stāsies spēkā pakāpeniski. Savukārt vēl divās daļās – Daugavpilī un apvienotajā Talsu un Ventspils daļā – iepirkumi turpinās un tiek izvērtēti iesniegtie piedāvājumi. Visticamāk, ka šie līgumi stāsies spēkā 2023. gadā. Kopumā iepirkumā par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 19 iepirkuma daļās tika saņemti 44 piedāvājumi, kurus izvērtēja iepirkuma komisija.

Pārmaiņas un izaicinājumi
Plānojot iepirkumu, Latvijas teritorija tika sadalīta 19 iepirkumu daļās un vērā tika ņemts katrā daļā esošo valsts autoceļu kopgarums, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) vēsturisko teritoriālo darbu uzraudzības struktūra, kā arī, lai paredzamā līgumcena, katrā iepirkuma daļā būtu vismaz 1,7 miljoni eiro gadā. Ja pirms ikdienas uzturēšanas darbu tirgus atvēršanas to pasūtītājs bija SM, bet darbus kontrolēja un apmaksu par padarīto veica LVC, tad pēc atvēršanas – gan darbu pasūtīšanu, gan kontroli un apmaksu veiks LVC. “Protams, LVC priekšā ir lieli izaicinājumi. Kā pirmo varu minēt darbu plānošanu 19 līgumu ietvaros, tāpat neparedzētu laikapstākļu ietekmi uz plānotajām izmaksām, kā arī personāla sagatavošanu un informācijas sistēmas izstrādi ikdienas uzturēšanas darbu plānošanai un kontrolei. Katram līgumam turpmāk būs arī līguma vadītājs un viens vai vairāki darba uzraugi. Mēs esam sagatavojuši kvalitātes vadības procedūras pēc kā viņiem būs jāstrādā. Arī no izpildītāja puses būs atbildīgais darba vadītājs, kas ir norādīts līgumā. Vēl viens jaunums, ka atsevišķiem darbiem un to ietvaros uzstādītajam aprīkojumam būs paredzēta kvalitātes garantija. Par laikā neizdarītiem darbiem vai kvalitātes neatbilstību gadījumos ir paredzēti līgumsodi,” uzsver Jānis Melnalksnis, VSIA Latvijas Valsts ceļi Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes vadošais projektu vadītājs.

Runājot par ikdienas ceļu lietotājiem, J. Melnalksnis skaidro, ka prasības un līdzsekošana ir sagatavotas tādā līmenī, lai darbu uzraudzības kvalitāte nepazeminātos.

Ceļu uzturēšana, kā līdz šim, tiks nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu prasībām. Ja iedzīvotāji vēlas ziņot par nepieciešamību, piemēram, nogreiderēt ceļu, aicinu zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555 un informēt LVC Satiksmes informācijas centru, kas operatīvi nodos informāciju attiecīgajai nodaļai un uzturētājam. Vai var zvanīt uz kādu no piecām LVC reģionālajām nodaļām, kuru kontakti ir pieejami LVC mājaslapā.

Sanita Muižniece, LVC Uzturēšanas plānošanas daļas vadītāja

Līdz 11. oktobrim valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu uz SM deleģēšanas līguma pamata nodrošināja VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU), kas vienlaicīgi startēja arī jaunajā iepirkumā. Lai gan iepirkumu daļās startēja un arī citi uzņēmumi. Šobrīd arī visi jaunie līgumi ir noslēgti ar LAU, kas lielākajā daļā iepirkumu iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu. Tomēr vienā daļā uzvarētājs atkāpās no līguma, norādot, ka nevar nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu par sevis piedāvāto cenu, ņemot vērā sadārdzinājumu. Līgumos sākotnēji ir iestrādāta cenu indeksācija 5% ietvaros. Tomēr, ņemot vērā cenu kāpumu, LVC ir izstrādājis līgumu grozījumus. Tie paredz pārrēķināt līguma vienības cenas līdz 15% no sākotnējās līgumcenas.

Reģionālais princips

IUD iepirkuma priekšmets ir sadalīts iepirkuma daļās pēc teritoriālā principa. Tomēr Rīgas nodaļas iepirkuma daļa atšķiras no pārējām, jo tajā valsts galveno autoceļu posmiem tiks iepirkts kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojums (KIUD), savukārt pārējās iepirkuma daļās – ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojums. KIUD nozīmē, ka šajā iepirkuma daļā uzvarējušais pretendents saņems fiksētu samaksu par to, ka visu līguma termiņu nodrošinās MK noteikumos definēto A klases prasību izpildi valsts galveno autoceļu posmos, neatkarīgi no meteoroloģiskajiem un citiem apstākļiem. Savukārt citās iepirkuma daļās uzvarējušie pretendenti samaksu saņems atbilstoši padarīto darbu apjomam. Jāmin, ka Rīgas nodaļas teritorijā ir visintensīvākā autotransporta satiksme. Īpaši tas attiecas uz valsts galvenajiem autoceļiem, turklāt te ir arī liels šo autoceļu īpatsvars. Tāpat valsts galvenie autoceļi LVC Rīgas nodaļas teritorijā, salīdzinot ar pārējo Latviju, ir vispilnīgāk aprīkoti ar informācijas tehnoloģijas iekārtām (CMS, ceļu kameras, mainīgās ceļazīmes). Līdz ar to KIUD kontrole plānota, izvērtējot faktiskos laikapstākļus, to prognozes, ceļa meteoroloģisko staciju un ceļa kameru informāciju, ceļa lietotāju un operatīvo dienestu sniegto informāciju Satiksmes informācijas centram, kā arī tiešsaistes navigācijas lietotnē (Waze) esošo informāciju. LVC speciālisti arī veiks kontroli uz vietas, tomēr tehnoloģijas ļaus sekot līdzi autoceļu stāvoklim tieši kritiskākajos brīžos, tai skaitā brīvdienās, rīta un vakara stundās. Par neatbilstošu uzturēšanas darba kvalitāti ir paredzēti ievērojami līgumsodi par katru atklāto neatbilstību, paredzot līgumsoda pieaugumu par novēršanas kavēšanās laiku. KIUD princips tiek pielietots arī Ziemeļvalstīs, kā arī Lietuvā un Igaunijā. Nākotnē plānots visā Latvijā pāriet uz tādu pašu sistēmu visā Latvijas teritorijā.

Tirgus atvēršanas mērķi

IUD tirgus atvēršanas mērķi ir izmaksu samazinājums, konkurences veicināšana, saimnieciskās darbības sezonalitātes samazināšana ceļu būvniecībā un resursu racionāla un saimnieciska izmantošana. J. Melnalksnis norāda, ka piedāvājumus atverot izmaksas ir pirmsšķietami samazinājušās un ietaupījums varētu būt aptuveni vairāk nekā desmit miljoni eiro gadā. Potenciālos valsts autoceļu uzturēšanā ietaupītos līdzekļus plānots novirzīt papildu autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai vai autoceļu remontdarbiem. Tomēr, ņemot vērā piedāvājumu izvērtēšanas laiku un situāciju, kas radusies autoceļu nozarē pēc Krievijas militārās agresijas Ukrainā ieviestajām sankcijām un tā rezultātā, un tās rezultātā būvdarbu izejmateriālu un energoresursu cenu (pārsvarā degvielas cenas) pieaugumu, šis ietaupījums varētu tikt paredzēts sadārdzinājuma segšanai.

Tirgus atvēršanas gaita
Lai IUD tirgus atvēršana varētu notikt, ir izdoti vairāki normatīvie akti, veikti grozījumi likumā Par autoceļiem, kā arī tika noteikts, ka iepirkumu organizē LVC, bet LAU paralēli ir deleģēta ikdienas uzturēšanas darbu veikšana. Pagājušajā gadā tika pieņemti arī MK noteikumi Par autoceļu uzturēšanas prasībām un to kontroli.

Paralēli norisinājās arī iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, divas piegādātāju apspriedes, kur tika saņemts ievērojams apjoms ar dažādiem priekšlikumiem un jautājumiem, kas palīdzēja sagatavot iepirkuma nolikumu. Pēc iepirkuma izsludināšanas saņēmām arī septiņas piegādātāju sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). Kopumā, lai visu atrisinātu, bija nepieciešami pieci mēneši. Katrā iepirkuma daļā vidēji tika saņemti divi līdz trīs piedāvājumi un tikai trijās daļās – pa vienam piedāvājumam. Tas ir labs rādītājs konkurencei

Jānis Melnalksnis, VSIA Latvijas Valsts ceļi Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes vadošais projektu vadītājs

Līguma izpildes garantija ir 2% no līgumcenas visā darbības laikā. Darbu izpildītājam ir arī iespēja saņemt avansu 20% apmērā no gada izmaksām, ja tiek iesniegta garantija. Ja uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, tad šī iespēja sākotnēji tiek piedāvāta nākamajam pretendentam. Ja arī tas atsakās, iepirkums šajā daļā tiek pārtraukts un tiek sludināts atkārtoti. Pārtrauktajā iepirkuma daļā ikdienas uzturēšanas darbu veikšana tiek deleģēta LAU. J. Melnalksnis skaidro, ka SM var deleģēt darbu veikšanu LAU līdz 2024. gada janvāra beigām. Šobrīd SM ir noslēgusi jaunu deleģēšanas līgumu līdz 2023. gada 15. aprīlim, lai ikdienas uzturēšanas darbi nepārtrauktos uz tiem autoceļiem, kur iepirkumu līgums nav stājies spēkā un arī tur, kur iepirkuma procedūras rezultātā nav noteikts uzvarētājs. Šobrīd iepirkuma procedūra turpinās vēl divās iepirkuma daļās.

Autoceļu avīzes izdevums pieejams ŠEIT