Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Rīgas plānošanas reģionā

Rīgas plānošanas reģionā šogad visvairāk darbu noritēs uz reģionālajiem valsts autoceļiem. Tie būs vairāk nekā desmit reģionālie autoceļi posmi, tai skaitā divi tilti. Visā valstī būvdarbi šogad iecerēti uz vairāk nekā 1100 km valsts galveno, reģionālo un vietējo autoceļu un 26 tiltiem.

Lielākie plānotie ceļu būvdarbi 2021. gadā Rīgas plānošanas reģionā

Par valsts budžeta finansējumu

Asfaltbetona segums tiks atjau­nots Tallinas šosejas (A1) posmā no pievedceļa Zvejniekciema stacijai (V55) līdz pagriezienam uz Dunti (38,29.–48,10. km). Segumu atjau­nos arī Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte) (A5) posmā no Beberbeķiem līdz viaduktam pār Jūrmalas šoseju (A10) (35,52.–38,2. km). Darbus ie­cerēts sākt vasarā. Iepriekš šajā pos­mā darbi veikti 2000. gadā.

Lielākā darbu daļa šajā būvniecī­bas sezonā Rīgas reģionā koncentrē­sies uz reģionālajiem ceļiem. Plānots pabeigt 2020. gadā iesāktos objektus un atjaunot segumu vairāk nekā 15 km garumā (16,32.–31,94. km) uz re­ģionālā autoceļa Limbaži–Aloja (P13).

Vairākos objektos, kas iepriekš pārbūvēti, izmantojot Eiropas Sa­vienības fondu līdzekļus, tiks veikta asfaltbetona seguma virskārtas atjau­nošana. Piemēram, autoceļam Rīga–Ērgļi (P4) (43,36.–49,95. km), kā arī Tallinas šosejas (A1) paralēlā ceļa di­vos posmos.

Tāpat šogad ir iecerēts sākt reģio­nālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķe­gums (P8) pārbūvi vairāk nekā četru kilometru garumā no Turaidas līdz Siguldas pilij (8,2.–12,5. km). Projek­ta ietvaros plānota ceļa pārbūve, kā arī nogāžu stiprināšana. Darbi tiks pabeigti 2021. gadā. Asfaltbetona segumu atjaunos vēl sešu reģionālo autoceļu posmos kopumā gandrīz 60 km garumā. Piemēram, uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) no Jū­dažiem līdz krustojumam ar autoceļu Pādes–Tūžas (V65) (21,2.–36. km). Savukārt uz autoceļa Tukums–Auce–Lietuvas robeža (P104) segums tiks atjaunots divos posmos. No Vaskiem līdz Jaunpilij (13,19.–27,58. km) un no Jaunpils līdz krustojumam ar pievedceļu Bikstu stacijai (V1132) (27,58.–31,10. km).

Darbi notiks arī uz vairākiem tiltiem. Pārbūvēti tiks divi tilti uz autoceļa Inčukalns–Ropaži–Ikšķile (P10) – pār Tumšupi (13,07.km) un pār Mazo Juglu (34,8. km). Savukārt no jauna tiks izbūvēts tilts pār dzelz­ceļu uz Vidzemes šosejas (49,9. km).

Lai uzlabotu satiksmes drošību, uz Valmieras šosejas (A3) tiks ierīko­tas akustiskās ribjoslas no Rudzuro­gām līdz Braslai 17 kilometru garumā.

Būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas gaidāmas uz Tallinas šose­jas (A1) posmā no Vidzemes šose­jas līdz Pulksteņezeram aiz Gaujas tilta (0,00.–13,85. km). Posmā vairs nebūs atļauts apdzīšanas manevrs un tiks likvidēti vairāki kreisie pa­griezieni. Ņemot vērā Carnikavas un Ādažu pašvaldības ieteikumus, ribjoslas netiks ierīkotas Baltezera zonā, paredzot norobežojošos sta­biņus, kā arī Tallinas šosejas krus­tojumā ar Muižas ielu saglabāsies izbrauktuve arī Rīgas virzienā.

Šogad gar valsts autoceļiem plā­nots izbūvēt arī divus gājēju–velosi­pēdistu ceļus. Jau pērn gar Valmieras šoseju (A3) posmā no Gaujas tilta līdz Murjāņu sporta skolai (1,6.–4,3. km) tika uzsākta gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve. Šogad izbūvēs salizturīgo kārtu, nesaistīto minerālmateriālu pa­mata nesošo kārtu, un ieklās asfaltbe­tona virskārtu. Visa ceļa garumā tiks ierīkots apgaismojums, bet atsevišķi posmi būs aprīkoti ar barjerām. Pie autobusa pieturvietas Internātsko­la tiks labiekārtota apgaismojama gājēju pāreja. Darbus plānots pabeigtšā gada jūnija vidū. Darbu par līgum­cenu 1 630 122 eiro (ar PVN) veic SIA Roadeks.

Otrs gājēju–velosipēdistu ceļš, kura projektu izstrādājusi pašvaldī­ba, stiepsies gar valsts autoceļu vietē­jo autoceļu Sigulda–Allaži–Ausmas (V58) posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā viena kilometra garumā.

Iecerēts ierīkot arī jaunu auto­busu pieturu Beberbeķi uz autoceļa Salaspils–Babīte (A5), bet uz autoceļa Valdlauči–Rāmava (V1) pie autobusu pieturas Sarma Valdlaučos tiks ie­rīkota gājēju pāreja. Savukārt auto­ceļa Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu Ķekavā tiks ierīkota ar luksoforu regulēta gājēju pāreja.

ES fondi

Ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu šogad tiks realizēts pārbū­ves projekts reģionālā autoceļa Tu­kums–Kuldīga (P121) 13 kilometriem (4,66.–17,63. km). Posmā izbūvēs jaunu drenējošo kārtu, šķembu ne­sošo pamatu un divas asfalta kārtas. Kā arī tiks sakārtota ūdens atvades sistēma un veikti citi darbi. Darbus veiks SIA Strabag par līgumsummu 4,82 milj. eiro ar PVN. ERAF finansē­jums veido 85% no kopējās summas.

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros

Plānots sakārtot kopumā 11 reģionālo un vietējo ceļu posmus. Septiņos ceļu posmos plānots at­jaunot segumu, bet pārējos veikt grants seguma dubulto virsmas apstrādi. Tāpat segumu atjaunos divos autoceļa Inciems–Sigulda–Ķe­gums (P8) posmos kopumā 10,41 kilometru garumā. Sākot no krus­tojuma ar Valmieras šoseju (A3) līdz Turaidai (0,08.–8,69. km) un no Sidgundas līdz Suntažu muižai (42,40.–47,30. km).

2021. gadā plānotie ceļu būvdarbi Rīgas plānošanas reģionā

A/CNr.

Autoceļa nosaukums

No km

Līdz km

Posma garums; km

Būvdarbu veids

Plānotais būvniecības gads

Galvenie autoceļi

A1

Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži)

36,29

48,10

11,81

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

A5

Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Babīte) abas brauktuves

35,52

38,20

5,36

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

Kopā:

17,17

Reģionālie autoceļi

P13

Limbaži-Aloja

16,32

31,94

15,62

Asfalta seguma atjaunošana

2020-2021

P4

Rīga-Ērgļi

43,36

49,95

6,59

Vienkārtas virsmas apstrāde

2021

A1

paralēlais ceļš

7,00

8,03

1,03

Vienkārtas virsmas apstrāde

2021

A1

paralēlais ceļš

9,74

10,42

0,68

Vienkārtas virsmas apstrāde

2021

P8

Inciems-Sigulda-Ķegums

8,30

12,50

4,20

Pārbuve

2021-2022

P80

Tīnūži-Koknese paralēla grants ceļa izbūve

24,00

24,32

0,32

Jauna grants autoceļa būvniecība

2021

26,90

27,54

0,64

Jauna grants autoceļa būvniecība

2021

P98

Jelgava-Tukums

33,40

46,51

13,11

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P85

Rīgas HES-Pulkarne

26,75

31,31

4,56

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P3

Garkalne-Alauksts

28,10

37,63

9,53

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P8

Inciems – Sigulda- Ķegums

21,20

36,00

14,80

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P104

Tukums-Auce-Lietuvas rob.

13,19

27,58

14,39

Asfalta seguma atjaunošana

2021

27,58

31,10

3,52

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P121

Tukums-Kuldīga

4,66

17,63

12,97

Pārbūve (ERAF)

2021

Kopā:

101,95

Vietējie autoceļi

V59

 Māpils-Peļņi

0,00

0,80

0,80

Asfalta seguma atjaunošana

2021

Tilti

P10

Inčukalns-Ropaži-Ikšķile

13,07

Tumšupe

Tilta pārbūve

2021

P10

Inčukalns-Ropaži-Ikšķile

34,80

Mazā Jugla

Tilta pārbūve

2021

A2

 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.

49,90

Dzelzceļš

Jauna tilta būvniecība

2021

Satiksmes drošības projekti

A3

Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)

9,26

26,7

Akustiskās (ribjoslas) joslas izbūve

2021

A1

 Rīga(Baltezers) -Igaunijas robeža (Ainaži)

0,00

13,85

13,85

Satiksmes organizācijas izmaiņas: apdzīšanas un kreiso manevru aizliegšana, atļautā braukšanas ātruma izmaiņas, akustiskās joslas, signālstabiņu uzstādīšana.

2020-2021

A5

Salaspils – Babīte

35,33

Autobusa pieturas Beberbeķi ierīkošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve

2021

A3

Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža

1,6

4,3

2,7

Gājēju-velosipēdistu ceļa izbūve no Gaujas tilta līdz Murjāņu sporta skolai

2020-2021

V58

Mālpils-Peļņi 

0,2

1,2

1,00

Gājēju-velosipēdistu ceļa izbūveposmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā. Pašvaldības izstrādāts projekts.

2021

A7

Rīga-Bauska-Lietuvas rob. (Grenctāle)

15,31

Ar luksoforu regulētas gājēju pārejas izbūve uz a/c A7 krustojumā ar Ziemeļu ielu Ķekavā.

2021

V1

Valdlauči-Rāmava

1,4

Gējēju pārejas izbūve pie autobusu pieturas Sarma Valdlaučos

2021

P1

Rīga (Jaunciems)-Carnikava-Ādaži

27,8

Apgaismojuma ierīkošana esošajai gājēju pārejai Carnikavā

2021

Posmi, kas tiek sakārtoti ATR reformas ietvaros

Reģionālie autoceļi

P8

Inciems-Sigulda-Ķegums (iekļaujot Inciems-Gauja (V89))

0,08

8,69

8,61

Seguma atjaunošana

2021

0,00

1,80

1,80

Seguma atjaunošana

P12            

Limbaži-Salacgrīva (iekļaujot  ievedceļu Korģenei (V152))                   

31,60

42,17

10,57

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

1,9

2,3

0,40

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

Vietējie autoceļi

V13

Tīraine-Jaunolaine

7,00

9,80

2,80

Seguma atjaunošana

2021

V14

Jaunmārupe-Skulte             

3,57

6,62

3,05

Seguma atjaunošana

2021

V968

Ogre-Jugla

4,40

15,72

11,32

Seguma atjaunošana

2021

V1476                      

Kalēji-Durbe

0,00

6,28

6,28

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

V1475              

Ozolpils-Kalēji-Smārde

4,05

6,23

2,18

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

V1475              

Posms Smārdes centrā

6,23

7,50

1,27

Seguma atjaunošana

2021

V128

Straupe – Lēdurga-Vidriži-Skulte

22,1

27,88

5,78

Dubultā virsmas apstrāde

2021

V1458

Jaunpils-Viesatas

0,00

2,2

2,2

Seguma atjaunošana

2021

Kopā:

54.06