LVC: Pieaug konkurence autoceļu uzturēšanas jomā

Ir noslēdzies VAS Latvijas Valsts ceļi iepirkums par horizontālo apzīmējumu uzklāšanu valsts autoceļu tīklā. Tajā tiesības uzklāt horizontālo apzīmējumu uz valsts autoceļiem Vidzemes un Latgales reģionā ir ieguvis Lietuvas uzņēmums UAB BISERIS. Līdz ar to šajā autoceļu uzturēšanas jomā Latvijas tirgū ienāk jauns komersants, kas palielinās konkurenci nozarē.

Vienlaicīgi iepirkums ir pārtraukts Centra un Kurzemes reģiona lotēs un pieņemts lēmums to sludināt atkārtoti ar mērķi saņemt saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus. UAB BISERIS bija iesniedzis piedāvājumus visās četrās iepirkuma lotēs, tikmēr pārējie pretendenti katrs tikai vienā, turklāt tajā, kurā līdz šim jau sniedzis pakalpojumu, un to cenas bija augstākas par BISERIS cenu. Ņemot vērā to, ka 2020. gada būvdarbu sezonā ceļu būvdarbu tirgū ir vērojams būtisks cenu samazinājums, kā arī to, ka līguma noslēgšanas gadījumā ceļu horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbu izpilde būtu uzsākama nākamā gada pavasarī, pārtraucot iepirkuma procedūru 1. un 3.daļā, un izsludinot jaunu iepirkumu attiecīgajās iepirkuma daļās, pasūtītājam ir iespēja iegūt saimnieciski izdevīgākus piedāvājumus, kas ir sevišķi būtiski līdzekļu efektīvai izmantošanai, slēdzot ilgtermiņa līgumu.

Iepirkums par valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšanu 2020.-2025. gadā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) tika izsludināts šā gada 14. janvārī. Tas tika sludināts četrās daļās, pa reģioniem: Centra, Vidzemes, Kurzemes un Latgales reģionā. Iepirkumā savus piedāvājumus ar līgumcenām uz pieciem gadiem iesniedza vairāki pretendenti. 1. daļā, Centra reģionā: AS A.C.B. ar līgumcenu 8265007,75 eiro un UAB BISERIS ar līgumcenu 6018792,5 eiro; 2. daļā, Vidzemes reģionā: SIA M-2 ar līgumcenu 9972595 eiro un UAB BISERIS ar līgumcenu 6599500 eiro; 3. daļā, Kurzemes reģionā: SIA CTB ar līgumcenu 10885787,5 eiro un UAB BISERIS ar līgumcenu 6279550 eiro, 4. daļā, Latgales reģionā: SIA MIKOR ar līgumcenu 9221707,3 eiro un UAB BISERIS ar līgumcenu 7632655,8 eiro.

Pretendenta UAB BISERIS piedāvājums iepirkuma 1. daļā un 3. daļā noraidīts, jo ar iepirkumā iesniegtajiem dokumentiem nav pierādīta pretendenta piedāvātā personāla kvalifikācijas atbilstība nolikuma prasībām. Lai arī pretendentu, kas attiecīgajās iepirkuma daļās iesnieguši piedāvājumus ar nākamo zemāko cenu – AS A.C.B. un SIA CTB, iesniegtā piedāvājuma līgumcena nepārsniedz plānoto līgumcenu, pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar nolikumu:

– iepirkuma 1. un 3. daļā uz līguma noslēgšanu pretendēja divi pretendenti, kuriem ir būtiski atšķirīgas piedāvātās līgumcenas. Piedāvājumu vērtēšanas ietvaros ir veikta šo cenu salīdzināšana, ir pārbaudīts, ka zemākā piedāvātā cena nav nepamatoti lēta. Attiecīgi, pasūtītājam, ja tas valsts budžeta līdzekļu izlietošanā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, ir pienākums rīkoties tā, lai novērstu finanšu līdzekļu izšķērdēšanu. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā iepirkuma 1. un 3. daļā par otro jeb dārgāko piedāvāto līgumcenu pasūtītājs nerīkotos kā krietns un rūpīgs saimnieks;

– ņemot vērā vietējā tirgus rezervēto interesi un faktiski konkurences trūkumu saņemtajos piedāvājumos, t.sk., ņemot vērā, ka katrs šī iepirkuma pretendents, izņemot UAB BISERIS, ir iesniedzis piedāvājumu tikai vienam līgumam un tajās iepirkuma daļās, kurās jau iepriekš pildījis līgumus, nav pārliecības, ka piedāvājumā ievērtēti visi iespējamie saimnieciskie un ekonomiskie aspekti, lai piedāvātu optimālāko un pasūtītājam visizdevīgāko risinājumu līguma izpildei;

–  pasūtītājs ņem vērā, ka 2020. gada būvdarbu sezonā konstatētas būtiskas cenu krituma pazīmes ceļu būves tirgū vispār, kā arī apstākli, ka līguma noslēgšanas gadījumā ceļu horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbu izpilde uzsākama, iestājoties atbilstošiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, proti, pavasarī. Līdz ar to, pārtraucot iepirkuma procedūru 1. un 3.daļā, un izsludinot jaunu iepirkumu attiecīgajās iepirkuma daļās, pasūtītājam ir iespēja iegūt saimnieciski izdevīgākus piedāvājumus, kas ir sevišķi būtiski līdzekļu efektīvai izmantošanai, slēdzot ilgtermiņa līgumu.

Iepirkuma rezultāti un  informācija par pieņemtajiem lēmumiem pretendentiem tika iesnigta 25. septembrī. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu iepirkuma komisijas lēmumu līdz 05.10.2020. ieskaitot var apstrīdēt Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). Ja iepirkuma komisijas lēmums netiks apstrīdēts, tiks noslēgti līgumi ar UAB BISERIS. Iepirkums pārtrauktajās daļās tiks izsludināts atkārtoti.

Kā jau informējām, 2020. gadā, salīdzinot ar vairākiem iepriekšējiem gadiem, būvdarbu iepirkumos ir pieaugusi konkurence un vienā iepirkumā piedalās vidēji 5,5 pretendenti pretstatā 3,6 pretendentiem pērn. Savukārt ceļu pārbūves darbu izmaksas ir strauji samazinājušās, salīdzinot ar 2019. gadu – par 27 %. Vairāk informācijas par ceļu būvdarbu izmaksām 2020. gadā šeit: https://lvceli.lv/uncategorized/lvc-2020-gada-celu-buvnieciba-ir-ieverojami-palielinajusies-konkurence-un-samazinajusas-izmaksas/