LVC aicina komersantus uz apspriedi par plānoto būvuzraudzības pakalpojumu iepirkumu

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) aicina uz apspriedi komersantus, kuri piedāvā būvuzraudzības pakalpojumus, sakarā ar plānoto būvuzraudzības iepirkumu vispārīgās vienošanās slēgšanai. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta par būvdarbu uzraudzību uz valsts autoceļiem būvdarbu līgumiem, kuru plānotā līgumcena ir  1,5milj. eiro un lielāka.

Apspriede tiek organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrai daļai, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Tikšanās ar potenciālajiem piegādātājiem notiks  5.  novembrī   plkst.13:30   Rīgā, Gogoļa ielā 3, 165. telpā. Tikšanās laikā komersantiem tiks sniegta informācija par  plānotā iepirkuma prasībām, tai skaitā iepirkuma specifikācijām, darba uzdevuma, līguma un vispārīgās vienošanās projektiem, piedāvājuma sagatavošanas  un vērtēšanas noteikumiem, kvalifikācijas prasībām, kā arī tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem un izteiktajiem komentāriem.

Interesentus lūdzam pieteikties dalībai  apspriedē  līdz 2019. gada 25. oktobrim,  sūtot   pieteikumu uz e-pastu:  lvceli@lvceli.lv  vai  laura.vasaraudze@lvceli.lv.

Apspriežamie materiāli ieinteresētajiem piegādātājiem  tiks nosūtīti uz  viņu  norādīto e-pasta adresi līdz  28. oktobrim,  un līdz 4. novembrim  tiem  būs iespēja  komentēt  saņemtos materiālus vai sūtīt  jautājumus par tiem arī rakstiski.

Apspriedes norise tiks protokolēta un kopsavilkums par  piegādātāju apspriedē izskatītajiem jautājumiem  tiks publicēts LVC mājas lapā līdz  2019. gada  8. novembrim.

Iepriekšējā VAS Latvijas Valsts ceļi vispārīgā vienošanās “Būvdarbu uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, vai to maršrutos esošo ielu posmiem un tiltiem uzraudzība” tika  noslēgta 2016. gada 8. aprīlī, pamatojoties uz  2015. gada nogalē veiktā  iepirkuma rezultātiem. Vienošanās tika noslēgta ar četriem komersantiem: SIA Būvju profesionālā uzraudzība, SIA Firma L4, AS Ceļuprojekts un AS Ceļu inženieri. Vienošanās ir spēkā līdz 2020. gada 7. aprīlim, tās laikā ir noslēgti kopumā 85 līgumi.


Apspriedes kopsavilkums par plānoto būvuzraudzības pakalpojumu iepirkumu

VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) 2019.gada 5.novembrī rīkoja tikšanos ar potenciālajiem piegādātājiem par plānoto būvuzraudzības pakalpojuma iepirkumu. Vispārīgo vienošanos paredzēts slēgt par būvdarbu uzraudzību uz valsts autoceļiem būvdarbu līgumiem, kuru plānotā līgumcena ir 1,5 milj. euro un lielāka. Apspriedē piedalījās LVC pārstāvji un 16 dalībnieki no 12 komercsabiedrībām. Pirms plānotās tikšanās dalībniekiem tika nosūtīti apspriežamie materiāli – Darba uzdevuma, Līguma un Vispārīgās vienošanās projekti, plānotās prasības finanšu piedāvājumam un tehniskā piedāvājuma sagatavošanai, vērtēšanas principi un kvalifikācijas prasības.

Apspriedes laikā LVC pārstāvji dalībniekus informēja par plānotā iepirkuma prasībām, tai skaitā iepirkuma specifikācijām, darba uzdevuma, līguma un vispārīgās vienošanās projektiem, piedāvājuma sagatavošanas un vērtēšanas noteikumiem, kvalifikācijas prasībām. Apspriedes laikā tika uzdoti jautājumi, izteikti priekšlikumi un aktualizētas problēmas, ar kurām dalībnieki saskārās iepriekš veicot būvuzraudzības līgumos noteikto uzdevumu izpildi.

Dalībnieki norādīja, ka konkrētā būvuzraudzības līguma slēgšanas gadījumā tiem nepieciešama papildus informācija par Būvdarbu veicēju un tiem apakšuzņēmējiem, kurus tas plāno piesaistīt būvdarbu līguma izpildē. Uzaicinājumā nepieciešams iekļaut pietiekamu būvspeciālistu skaitu, jo praksē, piemēram, konstatēts, ka būvdarbu veikšanas laikā strādā četri ieklājēji, bet būvinženieris ir nodarbināts uz pusslodzi. Apspriedes dalībnieku ierosinājums konkrētā būvuzraudzības līguma izpildē ir pārskatīt nepieciešamo uzraudzības komandas darbinieku skaitu un slodzi, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvuzraudzības pakalpojumu.

Apspriedes dalībnieki ierosināja LVC pārstāvjiem izvērtēt iespēju būvdarbu veicējiem, kā vienu no prasībām noteikt vienotas būvdarbu sistēmas izveidi, ja būvdarbu veikšanas laikā objektā nodarbināts būvkomersants, ar kuru noslēgts būvdarbu līgums, un vairāki tā piesaistīti apakšuzņēmēji. Šādu prasību apspriedes dalībnieki pamatoja ar to, ka vienā objektā veicot būvdarbus vairākiem komersantiem, katram no tiem ir atšķirīgi darbu veikšanas procesi, kuri jāuzrauga vienam būvspeciālistam.

Diskusijas laikā apspriedes dalībnieki akcentēja nepieciešamību pārskatīt maksāšanas kārtību gan par kopējo Uzraudzības komandas darbinieku darbu, gan par konkrēta būvspeciālista darbu.

LVC pārstāvji vērsa uzmanību, ka līgums tiks slēgts ar Uzņēmēju, kurš būvuzraudzības darbam piesaista konkrētus būvspeciālistus, un tieši uzņēmēja pienākums ir organizēt būvuzraudzības darbu. Tieši uzņēmējam, kā tas ir noteikts Finanšu piedāvājumā, vienas būvspeciālista dienas cenā jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās būvspeciālista, arī būvuzrauga palīga, darba dienas būvobjektā un ar tā veikšanu saistītās izmaksas līguma izpildē, t.sk., sagatavošanās būvdarbu uzraudzības veikšanai, būvobjekta apmeklējums, transporta izmaksas, līguma projektā pasūtītāja noteiktās iespējamās papildu uzraudzības dienas 10% apmērā virs plānotā būvdarbu laika, administratīvie izdevumi u.c., pasūtītājs neparedz iespēju pāriet uz dienu apmaksas modeli.

Apspriedes dalībnieki izteica iebildumus un norādīja uz pretrunu starp Darba uzdevumā Uzraudzības komandas darbiniekiem noteikto prasību, veikt pienākumus Darba dienās normālā darba laika ietvaros (40 stundas nedēļā) un Darba uzdevuma 1.7.2. punktā noteikto, ka, atbilstoši Projekta vadītāja apstiprinātajam Uzraudzības personāla laika grafikam, visiem Darba uzdevuma 3.1. punktā nosauktajiem darbiniekiem pastāvīgi ir jāatrodas un jāveic būvdarbu kontrole objektā, kad vien norit būvdarbi un papildus Līguma 1.1. punktā definētais, ka Dienas ir kalendārās dienas. Apspriedes dalībnieki norādīja, ka nereti ir situācija, kad būvdarbu veicēji intensīva darba periodā organizē maiņu darbu, ko būvuzraugs oficiāli nevar izpildīt. Faktiskās būvuzraudzības stundas dienā ir ilgākas, bet iespēja tās apmaksāt tiek ierobežotas ar iepriekš minēto nosacījumu – 8h dienā, 40 h nedēļā.

Apspriedes dalībnieki norādīja, ka ir gadījumi, kad Uzraudzības personāla laika grafikā no Projekta vadītāja puses tiek pieprasīta atbildīgā būvuzrauga vai būvinženiera klātbūtne būvdarbu izpildē, kas nav tieši saistīta ar būtiskākajiem darbiem un izteica ierosinājumu, ka pašiem uzraudzībai nolīgtajiem būvkomersantiem būtu jāļauj vadīt uzraudzības darba procesu, ņemot vērā veicamā darba būtiskumu, piemēram, nenoteikt obligātu prasību kvalificētam būvspeciālistam klātienē uzraudzīt darbus, kas nav tik būtiski (piemēram, krūmu izciršana).

Apspriedes dalībnieki izteica iebildumus par līguma projekta nosacījumu, kas paredz, ka par Uzraudzības komandas darbinieku pirmajām papildus nostrādātajām dienām, ko nosaka procentuāli (nepārsniedz 10% no plānotā būvdarbu laika), samaksa nepienākas (t.i., ka tai jābūt iekļautai jau sākotnējās būvuzraudzības izmaksās). Tika izteikts arī ierosinājums saglabājot 10 % robežu, ierobežot maksimālo dienu skaitu, par kuru atsevišķa samaksa nepienākas, līdz 10 vai pat 5 dienām.

Apspriedes dalībnieki ierosināja neatskaitīt 10 % no gabalsummas kā ik mēneša ieturējuma naudu, bet atstāt kā pēdējo maksājumu pēc Gala novērtējuma akta apstiprināšanas.

Apspriedes dalībnieki norādīja, ka ir gadījumi, kad būvobjekta sastāvā ietilpst gan tilta, gan autoceļa atjaunošanas vai pārbūves būvdarbi, kur Uzraudzības komandas sastāvā ir arī tiltu būvuzraugs, kura darba pienākumi beidzas ar tilta būvdarbu pabeigšanu, bet būvdarbi uz ceļa nav pabeigti. Apspriedes dalībnieki ierosināja līguma projekta 4.6.punktā iekļaut atrunu, ka par būvspeciālista (piemēram, tiltu būvuzrauga) darbu samaksa tiek veikta pilnā apmērā neatkarīgi no tā, ka būvobjektā autoceļa būvdarbi vēl nav pabeigti.

Apspriedes dalībnieki izteica priekšlikumu, ka būtu nepieciešams paredzēt papildus būvspeciālista iesaisti līguma izpildē, ja tiek konstatēts, ka būvdarbu laikā nepieciešami papildus darbi. Šādā gadījumā būtu piemērojami nosacījumi, ar kuriem jau tiek regulēta papildus specifisko darbu uzraudzības komandas darbinieku piesaistīšana.

Apspriedes dalībnieki ierosināja pārskatīt līgumā paredzēto būvspeciālistu aizvietošanu atvaļinājuma laikā, samazinot būvdarbu termiņu no 300 dienām uz 150 dienām. Vienlaikus tika izteikts priekšlikums iekļaut nosacījumu par pārējo iesaistīto būvspeciālistu nomaiņu vai aizvietošanu.

Lai paaugstinātu būvuzraudzības efektivitāti, apspriedē tika ierosināts papildināt akreditētās laboratorijās veicamo testu sarakstu (testēšana gruntīm, ar saistvielām saistītām nesošajām kārtām, nesaistītiem minerālmateriāliem un asfaltbetonam).

LVC pārstāvji informēja dalībniekus par nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un to, kā tiks vērtēta pretendentu un to piedāvātā personāla atbilstība nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām (piedāvāto būvspeciālistu skaits, ceļa segas pamata nesošās kārtas izbūves un asfaltbetona ieklāšanas apjomi).

Apspriedes noslēgumā LVC pārstāvji informēja dalībniekus, ka apspriedes laikā izteiktie priekšlikumi un komentāri tiks izvērtēti.