Ķekavas apvedceļa PPP projekta konsultants būs SIA Deloitte Latvia

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) ir parakstījusi līgumu ar SIA Deloitte Latvia par juridisko un finanšu konsultāciju sniegšanu privātās un publiskās partnerības (PPP) projekta „E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai. Konsultācijas sniegs konsultantu komanda ar starptautisku pieredzi līdzīgu projektu īstenošanā, SIA Deloitte Latvia piesaistīs arī konsultantus no Deloitte Financial Advisory (Dānija), Deloitte CVBA (Beļģija), kā arī Laga CVBA (Beļģija).

Konsultanta uzdevums būs izstrādāt:

  • publiskās un privātās partnerības iepirkuma dokumentāciju;
  • partnerības un finanšu līgumus, iekļaujot sadarbības nosacījumus ar Eiropas Investīciju banku (EIB);
  • finanšu mehānismu un nosacījumu izpēti;
  • risku izvērtēšanas un sadales risinājumus;
  • maksājumu mehānismus;
  • iestrādāt dokumentācijā tehniskos jautājumus (ceļa projektēšana, būvniecības, ceļa uzturēšanas nosacījumi un rādītāji);
  • uzskaites risinājumus (PPP līguma grāmatvedības uzskaites aspekti, tai skaitā atbilstība Eurostat metodikai, nodokļu jautājumi).

Konsultantam būs jāizmanto un jāpiemēro Latvijas apstākļiem labākie piemēri no starptautiskās prakses. SIA Deloitte Latvia ir pieredze ceļu infrastruktūras PPP projektu īstenošanā Beļģijā, Dānijā un Lietuvā.

Konsultanta darba rezultātā jābūt nodrošinātai publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūrai valsts galvenā autoceļa projekta „E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai, lai tās rezultātā tiktu noslēgts tehniski, finansiāli un saimnieciski izdevīgākais PPP līgums un nodrošināta konkurence.

Konsultantam darbi ir jāveic 760 dienu laikā, līguma summa ir 1 131 350 eiro (ar PVN).

Kā zināms 2016. gada 1. martā Ministru kabinets pieņēma lēmumu par publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras veikšanu valsts galvenā autoceļa projekta „E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai.

Publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) iepirkuma procedūras organizēšana ir sarežģīts un komplicēts process, un Ķekavas apvedceļa būvniecība būs pirmais valsts autoceļu tīklā realizējamais PPP projekts. PPP projekta iepirkuma procedūra būs starptautiska līmeņa konkursa dialogs. Lai nodrošinātu, ka projekts tiek realizēts atbilstoši starptautiskai praksei, un tā ietvaros tiek maksimāli nodrošināta valsts interešu aizstāvība, tiek piesaistīti kompetenti konsultanti ar pieredzi līdzīgu projektu īstenošanā citās valstīs.

Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posms Rīga – Ķekava ir viens no noslogotākajiem ceļiem Rīgas pieejās ar satiksmes intensitāti ap 17 000 automašīnām diennaktī, kurš šķērso blīvi apdzīvoto Ķekavu. Autoceļš E67/A7 ietilpst TEN-T tīklā, turklāt pēc Rīgas pilsētas Dienvidu tilta 3. būvdarbu kārtas pabeigšanas 2013. gadā satiksmes intensitāte uz attiecīgā ceļa posma ir palielinājusies. Esošā satiksmes intensitāte ir ne tikai sasniegusi esošā ceļa kritisko robežu, bet arī trīskārši pārsniedz esošajam ceļam atbilstošo smagā transporta optimālo skaitu, tādējādi būtiski pārsniedzot esošā ceļa caurlaides spēju.

Projekta mērķis ir izbūvēt Ķekavas apvedceļu autoceļa E67/A7 posmā vairāk nekā 14 km garumā, padarot šo ceļa posmu par divbrauktuvju ceļu. Ķekavas apvedceļa būvniecība notiks, piemērojot publiskās un privātās partnerības modeli, investīciju periodā piesaistot valsts budžetam alternatīvu finansējumu.

Patlaban veiksmīgi noris zemju iegūšanas process. Tā ietvaros nav uzsākta neviena piespiedu atsavināšana, visur ir panāktas vienošanās ar zemju īpašniekiem. Ir iegādāti aptuveni 40% no projekta īstenošanai nepieciešamajām zemēm. Tāpat ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) gala ziņojums, kas ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) izskatīšanai. Plānots, ka IVN procedūra tiks pabeigta 2017. gada februāri.

Partnerības iepirkuma norise ir plānota no 2017.–2018. gadam, partnerības līguma noslēgšana 2018. gada 4. ceturksnī, bet būvdarbu uzsākšana 2019.–2020. gadā.

LVC partneris projekta realizācijā ir Eiropas Investīciju banka (EIB), kura ir izteikusi gatavību finansēt 50% no projekta izmaksām aizdevuma veidā. Partnerības līguma termiņš būs 23 gadi, kas ietver projektēšanas un būvniecības darbiem – 3 gadus un apsaimniekošanai – 20 gadus. Plānotā partnerības iepirkuma līguma kopējā līgumcena ir 160,6 milj. eiro.