Atkārtoti akreditēta Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ar 2014. gada 8. maiju atkārtoti piešķīris akreditāciju valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Autoceļu kompetences centra (AKC) Ceļu laboratorijai, atbilstoši LVS EN ISO/IEC17025:2005 standarta prasībām. Pirmo reizi Ceļu laboratorija tika akreditēta 2005. gadā, jaunā akreditācija būs spēkā līdz 2019. gada 7. maijam.

Akreditācijas sfēra ir ceļu būvmateriālu (bitumena, bitumena emulsiju, minerālmateriālu un bituminēto maisījumu) paraugu ņemšana, mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana saskaņā ar sarakstu LVC CL – D.01. Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorijai ir piešķirts reģistrācijas numurs LATAK-T-263-12-2005.

Uz LVC Ceļu laboratorijas bāzes izveidotais Autoceļu kompetences centrs darbu uzsāka 2014. gada 1. janvārī. AKC sniedz starptautiski atzītus kompetentus slēdzienus par autoceļu tehniskā stāvokļa un būvdarbu kvalitātes jautājumu novērtējumu, veic mērķtiecīgi virzītu un koordinētu autoceļu nozares pētniecības programmu vadību, piesaistot akadēmiskās mācību iestādes, vadošās konsultantu, projektēšanas un būves firmas, kā arī līdzdarbojoties starptautiskos pētniecības projektos.

AKC sniedz arī uz instrumentāliem mērījumiem un būvmateriālu testiem balstītu problēmjautājumu novērtējumu, tehniski pamatotus priekšlikumus kvalitātes līmeņa paaugstināšanai, līdz minimumam samazina prasībām neatbilstošu autoceļu izbūves iespēju, racionāli un tehniski pamato vietējo ceļu būvmateriālu izlietojumu.

Ceļu laboratorija šobrīd piedāvā vairāk nekā 62 dažādas akreditētas testēšanas metodes, kā arī izdod sertificētus pārskatus, kurus var izmantot Latvijā un Eiropā izvirzīto kvalitātes prasību kontrolei.

2013. gadā Ceļu laboratorijā veiktie plānotie testi un mērījumi:

 • Bitumena saistvielu pārbaudes – 70 paraugi;
 • Minerālo materiālu paraugu pārbaudes – 638 paraugi;
 • Asfaltbetona masas un izurbto paraugu pārbaudes – 2464 paraugi;
 • Ar lāzerprofilogrāfu (līdzenums un rises) – 671,456 joslas/km;
 • Ar griptesteri (segas saķeres koeficienta noteikšana) – 708,654 joslas/km;
 • Ar deflektometru (segas nestspējas noteikšana) – 15 punkti;
 • Segas biezuma noteikšana ar grunts penetrācijas radaru – 6,65 km;
 • Slīdes pretestības noteikšana – 82 mērījumi;
 • Atstarojošo īpašību noteikšana – 19 mērījumi;
 • Statiskās slogošanas noteikšana (nestspēja) – 3 mērījumi.

2013. gadā Ceļu laboratorijā veiktie neplānotie testi un mērījumi:

 • Bitumena saistvielu pārbaudes – 54 paraugi;
 • Minerālo materiālu paraugu pārbaudes – 105 paraugi;
 • Asfaltbetona masas un izurbto paraugu pārbaudes – 254 paraugi;
 • Ar griptesteri (segas saķeres koeficienta noteikšana) – 16,904 joslas/km;
 • Ar deflektometru (segas nestspējas noteikšana) – 399 punkti;
 • Segas biezuma noteikšana ar grunts penetrācijas radaru – 36,82 km;
 • Horizontālo apzīmējumu atbilstības noteikšana – 286 mērījumi;
 • Atstarojošo īpašību noteikšana – 129 mērījumi.