Noslēdzies iepirkums par Ķekavas apvedceļa būvdarbu būvuzraudzību

Ir noslēdzies iepirkums par valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7.8 – 25.0 km (Ķekavas apvedceļa) būvdarbu uzraudzību. Tiesības slēgt līgumu par šiem darbiem ir ieguvusi SIA Firma L4, kuras piedāvājums bija saimnieciski visizdevīgākais, kā arī ar zemāko piedāvāto cenu, kas ir 1 106 592 eiro (bez PVN). 

Kopumā savus piedāvājumus iepirkumā iesniedza trīs komersanti: personu apvienība SIA Ceļu inženieri, SIA Isliena V un SIA Teede insenerid par summu 1 648 785 eiro (bez PVN), piegādātāju apvienība BPI par summu 1 385 765.49 eiro (bez PVN) un SIA Firma L4 par jau minēto summu 1 106 592 eiro (bez PVN). 

Saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem būvuzraudzības pienākums ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut būvniecības veicēja patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus vai atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām tehnoloģijām. Pretendentam būvuzraudzības procesā būs jāiesaista būvspeciālistu komanda: būvinženieris, atbildīgais ceļu būvuzraugs, ceļu būvuzraugs, divi tiltu būvuzraugi, elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugu, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvuzraugu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugu,  sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvuzraugu, četri būvuzraugu palīgi, kā arī jāveic testi neatkarīgās akreditētās laboratorijās.

Iepirkuma līgums par Ķekavas apvedceļa būvuzraudzību tiks slēgts par visu šī objekta būvdarbu veikšanas periodu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Precīzs Ķekavas apvedceļa būvdarbu uzsākšanas laiks būs zināms pēc PPP Līguma noslēgšanas un būvprojekta apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ķekavas apvedceļš būs valsts galvenā autoceļa Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posms 7,78 – 25,0 km. Tā joslas kilometru garums būs ~100 km, tai skaitā:

  • 4 joslu ceļš (pa divām joslām katrā braukšanas virzienā): 12,22 km;
  • 2 joslu ceļš ar vienu brauktuvi un 1 joslu katrā braukšanas virzienā: 5,36 km;
  • paralēlie ceļi un satiksmes pārvadi: 20,7 km;
  • tuneļi: 2 gb;
  • tilti un pārvadi: 6 gb;
  • apļveida krustojumi: 10 gb;
  • gājēju tilti un tuneļi: 2 gb.

Kā zināms, pērn valdība atbalstīja Ķekavas apvedceļa būvniecību kā pirmo nozīmīgo industriālo publiskās un privātās partnerības (PPP) projektu Baltijā. Iepirkumā tiesības slēgt partnerības līgumu ieguva PA Kekava ABT, kas tika izvēlēts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, turklāt ar zemāko cenu. Šo personu apvienību ar 80% no kopējā ieguldījuma kontrolē Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds Transport Infrastructure Investment Company 2 S.C.A., SICAR (TIIC 2 S.C.A., SICAR), kas specializējies liela mēroga transporta un sabiedriskās infrastruktūras projektos Eiropā un citviet pasaulē un kuram ir filiāles Luksemburgā, Portugālē un Francijā. Kā dažus no piemēriem var minēt Spānijā īstenoto ātrgaitas autoceļu starp Gerediagas un Elorrio pilsētām Spānijas ziemeļos (īstenots pēc tā paša principa kā Ķekavas apvedceļš), autoceļa A150 Ecalles-Alix-Barentina  posmu Francijas ziemeļos un citus. Pa 10% no ieguldījumiem personu apvienībā ir Latvijas ceļu būvniecības uzņēmumi AS A.C.B. un SIA Binders.

Publiskais partneris šajā projektā ir valsts Satiksmes ministrijas personā, kuras vārdā projektu īsteno VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Vairāk informācijas par PPP projektu šeit: https://lvceli.lv/aktualitates/valdiba-atbalsta-kekavas-apvedcela-buvniecibu-ka-pirmo-nozimigo-industrialo-publiskas-un-privatas-partneribas-projektu-baltija/.

Papildu informācija: Anna Kononova, 291144782, anna.kononova@lvceli.lv

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa