Mārtiņš Roops: projektēšanas tirgus ir sakustējies

Ceļu projektēšanas nozarē strādājošie šobrīd ir ļoti noslogoti, veicot gan publiskā, gan privātā sektora pasūtījumus. Ir ļoti daudz pasūtījumu, kur nepieciešama ceļu infrastruktūras izbūve.

Jāatzīst, ka 2021. gada pirmajā pusē tāpat, kā 2020. gadā bija vērojams sasalums. Jau kopš 2020. gada beigām vērojams salīdzinoši mazs pieprasījums pēc projektēšanas pakalpojumiem ceļu un tiltu nozarē, īpaši tas attiecās uz publisko sektoru, kas attiecīgi atsaucās arī uz cenām. Tās bija katastrofāli zemas. Pretēja situācija ir šī  gada otrajā pusē. Proti, projektēšanas tirgus ir būtiski sakustējies, palielinoties pieprasījumam valsts un pašvaldību iepirkumos. Attiecīgi ir pieaugušas arī projektēšanas pakalpojumu cenas. Jācer, ka tas ļaus projektēšanas kompānijām strādāt bez zaudējumiem.

Lielā mērā pie nestabilitātes vainojama plānošana un nevienmērīgs finanšu sadalījums ilgtermiņā. Ar to Latvijā projektēšanas nozarē saskaramies regulāri, jo to ietekmē Eiropas Savienības (ES) budžeta līdzekļi, no kā galvenokārt atkarīga ir ceļu infrastruktūras attīstība. Nozarē mēs uzskatām, ka vismaz ceļu plānošanas un projektēšanas līmenī šīs lielās svārstības varētu izlīdzināt ar pastāvīgu, tālredzīgu plānošanu, kā rezultātā gan valsts institūciju, gan pašvaldību rīcībā būtu pietiekamas gatavo projektu rezerves, lai pietiekami ātri un efektīvi varētu noreaģēt uz potenciālo finansējumu piesaisti jaunu objektu realizācijai. Šādas krasas svārstības ar strauju cenu kāpumu un kritumu nav vēlamas nevienam no būvniecības dalībniekiem. Izpildītājiem tas neļauj plānot savus resursus un investēt attīstībā, savukārt pasūtītājam pie liela pieprasījuma un strauja cenu kāpuma  prognozētie budžeta līdzekļi ir nepietiekami. Attiecīgi tas atsaucas tālāk jau uz būvniecību un plānotajos termiņos var trūkt projekta dokumentācija, lai savlaicīgi uzsāktu būvdarbus. Kā zināms ceļu infrastruktūras būvniecība ir cieši saistīta ar sezonalitāti un pat nobīde par vienu ceturksni, var būtiski traucēt ieplānoto.

Projektos pakāpeniski pasūtītāji izvirza augstākas prasības attiecībā uz projekta detalizāciju, kas izriet no būvniecības procesa modernizācijas, pielietojot inteliģentās būvniecības iekārtas. Atsevišķos projektos saskaramies ar BIM tehnoloģiju ieviešanu, kas būtiski palielina nepieciešamo cilvēkresursu ieguldījumu projektu izstrādes stadijā. Šajā sakarā  nepieciešams veikt investīcijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, jauna kvalificēta darbaspēka piesaistei, atbilstošo tehnoloģiju (programmatūru) nodrošināšanai, u.c.

Vērtējot šo gadu kopumā, ir vērojama attīstība ceļu projektēšanas nozarē, un to nepieciešams noturēt arī nākamgad un turpmāk. Tikai tā varēsim motivēt ceļu nozares speciālistus darboties nozarē ar pozitīvu skatu nākotnē.

Mārtiņš Roops, SIA Projekts 3 valdes priekšsēdētājs