• Iepirkumi
 • Līgumi
 • Būvatļaujas
 • Normatīvie dokumenti
 • Veidlapas
 • Izsoles
a

Normatīvie dokumenti

Likumi un MK noteikumi

Autoceļu specifikācijas

Ietekmes uz vidi novērtējumi

Instrukcijas, tehniskie noteikumi, metodiskie norādījumi

Rokasgrāmatas

Autoceļu un tiltu būvniecības cenu katalogs

Ieteikumi veloceļu projektēšanai

Ieteikumi ceļu projektēšanai

Veidlapas

BŪVIS DDSI

Būvdarbu izpildītājiem

Izsoles

Valsts vietējās nozīmes autoceļa V1054 Dimzas – Vircava – Vairogs ceļa zemes nodalījuma joslas apauguma likvidēšanas darbu 2020. gada 22. septembra izsoles noteikumi

  Valsts vietējās nozīmes autoceļa V1054 Dimzas – Vircava – Vairogs, no km 2.900 līdz km 4.190 (autoceļa abās pusēs) ceļa zemes nodalījuma joslas (kadastra apzīmējums: 54920010374) apauguma likvidēšanas darbu gada 22. septembra izsoles noteikumi

  1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta valsts vietējās nozīmes autoceļa V1054 Dimzas – Vircava – Vairogs, no km 2.900 līdz km 4.190 (autoceļa abās pusēs) ceļa zemes nodalījuma joslas apauguma (32 koki un krūmi) likvidēšanas darbu (turpmāk – Darbi) izsole valsts īpašuma robežās (kadastra apzīmējums: 54920010374).
  2. Apauguma likvidēšana ietver ceļu zemes nodalījuma joslā augošu 32 (trīsdesmit divu) koku un krūmu nociršanu un aizvākšanu.
  3. Izsoli izsludina valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms izsoles dienas.
  4. Izsoles noteikumus un līguma paraugu publicē LVC tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) un tie ir publiski pieejami attiecīgajā LVC Nodaļā.
  5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt dabā izsolāmo ceļu zemes nodalījuma joslas posmu un veikt kontroles novērtējumu. LVC nosaka vismaz vienu apskates datumu, ievērojot, ka ceļu zemes nodalījuma joslas posma apskate veicama ne vēlāk kā četras darbadienas pirms izsoles dienas.
  6. Lai pretendētu slēgt līgumu par ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma likvidēšanas darbu veikšanu, dalībnieks LVC Nodaļā iesniedz aizpildītu iesniegumu par apauguma likvidēšanas valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā darbu veikšanu.
  7. Iesniegumu pa pastu, vai personīgi, vai elektroniski var iesniegt līdz 2020. gada 12. oktobrim plkst. 12:00. Pa pastu sūtīta, vai personīgi iesniegta iesnieguma saņemšanu apliecina dokumenta reģistrēšanas datums un laiks Nodaļā. Elektroniska dokumenta saņemšanu apliecina ienākošā e-pasta saņemšanas datums un laiks.
  8. Piedāvājumu izvērtēšanas un izsoles uzvarētāja noteikšanas kritēriji ir:

  8.1. apauguma likvidēšanai plānotais laika periods;

  8.2. iepriekšējā pieredze Darbu veikšanā (izvērtējot pieredzi tiek ņemts vērā vai pēdējo divu gadu laikā ir sastādīti defektu akti par bojātu valsts autoceļu, ceļa aprīkojumu, ceļu zemes                                  nodalījuma joslu, gaisvadu sakaru vai elektropārvades līnijām, aizsargājamu dabas objektu (koku) vai dabas pieminekli, nesakārtotu ceļu zemes nodalījuma joslu apauguma                                            likvidēšanas darbu gadījumā).

  1. Kritēriju piemērošana notiek pēc principa:
  Kritērijs Rādītājs Punkti
  Apauguma likvidēšanai plānotais laika periods Īsākais 50
  Katrs nākamais īsākais (- 5 punkti no 50)
  Iepriekšējā pieredze Nav sastādīti defektu akti 50
  Jauns pretendents 40
  Sastādīti defektu akti 5
    Pirms termiņa izbeigts līgums 0
    Nodarīts zaudējums 3. pusei 0

   

  1. Ja izsolē pieteicies tikai viens pretendents un viņa iegūto punktu summa nepārsniedz 80 punktus, tiek uzskatīts, pretendents neatbilst 9.punktā noteiktajiem kritērijiem un līgums netiek slēgts.
  2. Ja pēc visu piedāvājumu izvērtēšanas tiek konstatēts, ka vairāki izsoles dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kurš piedāvājumu ir iesniedzis pirmais.
  3. Lēmumu par pretendenta izvēli apauguma likvidēšanai valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā pieņem attiecīgās Nodaļas vadītājs.
  4. Dalībniekiem izsoles rezultātus paziņo rakstiski piecu darbadienu laikā un uzaicina izsoles uzvarētāju noslēgt līgumu par Darbu veikšanu.
  5. Darbu veikšanas līgumus paraksta izsoles uzvarētājs un LVC valdes priekšsēdētājs (vai cits pilnvarots valdes loceklis).
  6. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu, juridiskās personas LVC iesniedz:

  15.1. Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra apliecības kopiju;

  15.2. pievienotās vērtības nodokļu maksātāja apliecības kopiju (ja izsoles dalībnieks reģistrējies kā PVN maksātājs);

  15.3. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām vai pilnvaru kopā ar Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām, norādot kontakttālruņa numuru.

  1. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu fiziskās personas uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
  2. Izsoles dalībnieks var neiesniegt šo noteikumu 15. punktā minētos dokumentus atkārtoti, ja tie iesniegti jau iepriekš un to derīguma termiņš nav beidzies, kā arī to saturs ir atbilstošs pieprasītajam.
  3. Sūdzības par izsoles norisi var iesniegt vai apstrīdēt izsoles rezultātu var 10 darba dienu laikā no Lēmuma pieņemšanas brīža LVC valdes priekšsēdētājam.

  VAS Latvijas Valsts ceļi Jelgavas nodaļas vadītājs Juris Derevjanko