Izsoles

  Valsts autoceļa Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja ( V420) apauguma likvidēšanas darbu ceļu zemes nodalījuma joslās izsole

   Valsts autoceļa V420 Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja no km 0.000 līdz km 5.835 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 50880040414; 50880040302; 50880080235) apauguma likvidēšanas darbu

   2017. gada 7.decembra IZSOLES NOTEIKUMI:

   1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta valsts autoceļa V420 Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja no km 0.000 līdz km 5.835 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 50880040414; 50880040302; 50880080235) ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma ( 53 atsevišķi koki) likvidēšanas darbu (turpmāk – Darbi) izsole valsts īpašuma robežās (kadastra apzīmējums  ), ja uz apauguma likvidēšanas darbu veikšanu ir pieteicies vairāk nekā viens pretendents.

   2.Apauguma likvidēšana ietver ceļu zemes nodalījuma joslā augošu koku nociršanu un aizvākšanu.

   3.Izsoli izsludina valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms izsoles dienas

   4. Izsoles noteikumus un līguma paraugu publicē LVC tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) un tie ir publiski pieejami LVC Gulbenes Nodaļā.

   5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt dabā izsolāmo ceļu zemes nodalījuma joslas posmu un veikt kontroles novērtējumu. LVC nosaka vismaz vienu apskates datumu, ievērojot, ka ceļu zemes nodalījuma joslas posma apskate veicama ne vēlāk kā četras darbadienas pirms izsoles dienas.

   6. Lai pretendētu slēgt līgumu par ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma likvidēšanas darbu veikšanu, dalībnieks LVC Nodaļā iesniedz aizpildītu iesniegumu par apauguma likvidēšanas valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā darbu veikšanu.

   7. Iesniegumu pa pastu, vai personīgi, vai elektroniski var iesniegt līdz 2018. gada 4.janvārim plkst. 1100. Pa pastu sūtīta, vai personīgi iesniegta iesnieguma saņemšanu apliecina dokumenta reģistrēšanas datums un laiks Nodaļā. Elektroniska dokumenta saņemšanu apliecina ienākošā e-pasta saņemšanas datums un laiks.

   8. Piedāvājumu izvērtēšanas un izsoles uzvarētāja noteikšanas kritēriji ir:

   8.1. apauguma likvidēšanai plānotais laika periods;

   8.2. iepriekšējā pieredze Darbu veikšanā (izvērtējot pieredzi tiek ņemts vērā vai iepriekš ir sastādīti defektu akti par bojātu valsts autoceļu, ceļa aprīkojumu, ceļu zemes nodalījuma joslu, gaisvadu sakaru vai elektropārvades līnijām, aizsargājamu dabas objektu (koku) vai dabas pieminekli, nesakārtotu ceļu zemes nodalījuma joslu apauguma likvidēšanas darbu gadījumā).

   9. Kritēriju piemērošana notiek pēc principa:

   KritērijsRādītājsPunkti
   Apauguma likvidēšanai plānotais laika periodsĪsākais50
   Katrs nākamais īsākais( – 5 punkti no 50)
   Iepriekšējā pieredzeNav sastādīti defektu akti 50
   Jauns pretendents40
   Sastādīti defektu akti 5

   10. Ja pēc visu piedāvājumu izvērtēšanas tiek konstatēts, ka vairāki izsoles dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kurš piedāvājumu ir iesniedzis pirmais.

   11. Lēmumu par pretendenta izvēli apauguma likvidēšanai valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā pieņem attiecīgās Nodaļas vadītājs.

   12. Dalībniekiem izsoles rezultātus paziņo rakstiski piecu darbadienu laikā un uzaicina izsoles uzvarētāju noslēgt līgumu par Darbu veikšanu.

   13. Darbu veikšanas līgumus paraksta izsoles uzvarētājs un LVC valdes priekšsēdētājs (vai cits pilnvarots valdes loceklis).

   14. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu, juridiskās personas LVC iesniedz:

   14.1. Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra apliecības kopiju;

   14.2. pievienotās vērtības nodokļu maksātāja apliecības kopiju (ja izsoles dalībnieks reģistrējies kā PVN maksātājs);

   14.3. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām vai pilnvaru kopā ar Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām, norādot kontakttālruņa numuru.

   15. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu fiziskās personas uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

   16. Izsoles dalībnieks var neiesniegt šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus atkārtoti, ja tie iesniegti jau iepriekš un to derīguma termiņš nav beidzies, kā arī to saturs ir atbilstošs pieprasītajam.

   17. Sūdzības par izsoles norisi var iesniegt vai apstrīdēt izsoles rezultātu var 10 darba dienu laikā no Lēmuma pieņemšanas brīža LVC valdes priekšsēdētājam.

    

   VAS „Latvijas Valsts ceļi”

   Gulbenes nodaļas vadītājs                                                      Laimonis Aumeisters

   Tel. 29363977,

   64471115

   Laimonis.Aumeisters@lvceli.lv

  Valsts autoceļu Rīgas HES-Jaunjelgava (P85), Druva-Birzgale-Valle (V995) un Gobas stacija-Lāčplēša stacija (V978) apauguma likvidēšanas darbu ceļu zemes nodalījuma joslās izsole

   Valsts autoceļa P85 Rīgas HES-Jaunjelgava no km 32,150 līdz km 40,200 (autoceļa abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 74090080024, 74290090055, 74440010180);  valsts autoceļa V995 Druva-Birzgale-Valle no km 0,000 līdz km 7,000 (autoceļa abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 74440030131, 74440050375) un valsts autoceļa V978 Gobas stacija-Lāčplēša stacija no km 0,000 līdz km 3,250 (autoceļa abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 74440070236, 74440080106)  apauguma likvidēšanas darbu 2017. gada 12. decembra IZSOLES NOTEIKUMI:

   1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta valsts autoceļa P85 Rīgas HES-Jaunjelgava no km 32,150 līdz km 40,200 (autoceļa abās pusēs), valsts autoceļa V995 Druva-Birzgale-Valle no km 0,000 līdz km 7,000 (autoceļa abās pusēs) un valsts autoceļa V978 Gobas stacija-Lāčplēša stacija no km 0,000 līdz km 3,250 (autoceļa abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma (koki un krūmi) likvidēšanas darbu (turpmāk – Darbi) izsole valsts īpašuma robežās (kadastra apzīmējums), ja uz apauguma likvidēšanas darbu veikšanu ir pieteicies vairāk nekā viens pretendents.

   2. Apauguma likvidēšana ietver ceļu zemes nodalījuma joslā augošu koku un krūmu nociršanu un aizvākšanu.

   3. Izsoli izsludina valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms izsoles dienas.

   4. Izsoles noteikumus un līguma paraugu publicē LVC tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) un tie ir publiski pieejami attiecīgajā LVC Nodaļā.

   5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt dabā izsolāmo ceļu zemes nodalījuma joslas posmu un veikt kontroles novērtējumu. LVC nosaka vismaz vienu apskates datumu, ievērojot, ka ceļu zemes nodalījuma joslas posma apskate veicama ne vēlāk kā četras darbadienas pirms izsoles dienas.

   6. Lai pretendētu slēgt līgumu par ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma likvidēšanas darbu veikšanu, dalībnieks LVC Nodaļā iesniedz aizpildītu iesniegumu par apauguma likvidēšanas valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā darbu veikšanu.

   7. Iesniegumu pa pastu, vai personīgi, vai elektroniski var iesniegt līdz 2017. gada 11. decembra plkst. 17.00. Pa pastu sūtīta, vai personīgi iesniegta iesnieguma saņemšanu apliecina dokumenta reģistrēšanas datums un laiks Nodaļā. Elektroniska dokumenta saņemšanu apliecina ienākošā e-pasta saņemšanas datums un laiks.

   8. Piedāvājumu izvērtēšanas un izsoles uzvarētāja noteikšanas kritēriji ir:

   8.1. apauguma likvidēšanai plānotais laika periods;

   8.2. iepriekšējā pieredze Darbu veikšanā (izvērtējot pieredzi tiek ņemts vērā vai iepriekš ir sastādīti defektu akti par bojātu valsts autoceļu, ceļa aprīkojumu, ceļu zemes nodalījuma joslu, gaisvadu sakaru vai elektropārvades līnijām, aizsargājamu dabas objektu (koku) vai dabas pieminekli, nesakārtotu ceļu zemes nodalījuma joslu apauguma likvidēšanas darbu gadījumā).

   9. Kritēriju piemērošana notiek pēc principa:

   KritērijsRādītājsPunkti
   Apauguma likvidēšanai plānotais laika periodsĪsākais50
   Katrs nākamais īsākais( – 5 punkti no 50)
   Iepriekšējā pieredzeNav sastādīti defektu akti 50
   Jauns pretendents40
   Sastādīti defektu akti 5

   10. Ja pēc visu piedāvājumu izvērtēšanas tiek konstatēts, ka vairāki izsoles dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kurš piedāvājumu ir iesniedzis pirmais.

   11. Lēmumu par pretendenta izvēli apauguma likvidēšanai valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā pieņem attiecīgās Nodaļas vadītājs.

   12. Dalībniekiem izsoles rezultātus paziņo rakstiski piecu darbadienu laikā un uzaicina izsoles uzvarētāju noslēgt līgumu par Darbu veikšanu.

   13. Darbu veikšanas līgumus paraksta izsoles uzvarētājs un LVC valdes priekšsēdētājs (vai cits pilnvarots valdes loceklis).

   14. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu, juridiskās personas LVC iesniedz:

   14.1. Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra apliecības kopiju;

   14.2. pievienotās vērtības nodokļu maksātāja apliecības kopiju (ja izsoles dalībnieks reģistrējies kā PVN maksātājs);

   14.3. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām vai pilnvaru kopā ar Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām, norādot kontakttālruņa numuru.

   15. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu fiziskās personas uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

   16. Izsoles dalībnieks var neiesniegt šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus atkārtoti, ja tie iesniegti jau iepriekš un to derīguma termiņš nav beidzies, kā arī to saturs ir atbilstošs pieprasītajam.

   17. Sūdzības par izsoles norisi var iesniegt vai apstrīdēt izsoles rezultātu var 10 darba dienu laikā no Lēmuma pieņemšanas brīža LVC valdes priekšsēdētājam.

   VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ogres nodaļas vadītājs Regnārs Baumanis

  Valsts autoceļa Pope -Elkšķene-Tārgale (V1329) no 0. līdz 9. km ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma likvidēšanas darbu izsole

   Valsts autoceļa V1329 Pope -Elkšķene-Tārgale no km 0,000 līdz km 9.000 (autoceļa abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 98560030261, 98660220100) apauguma likvidēšanas darbu  2017. gada 12. decembra IZSOLES NOTEIKUMI

   1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta valsts autoceļa V1329 Pope -Elkšķene-Tārgale no km 0,000 līdz km 9.000 (autoceļa abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma (koki un krūmi) likvidēšanas darbu (turpmāk – Darbi) izsole valsts īpašuma robežās (kadastra apzīmējumi. 98560030261, 98660230080, 98660220100), ja uz apauguma likvidēšanas darbu veikšanu ir pieteicies vairāk nekā viens pretendents.

   2. Apauguma likvidēšana ietver ceļu zemes nodalījuma joslā augošu koku un krūmu nociršanu un aizvākšanu.

   3. Izsoli izsludina valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms izsoles dienas.

   4. Izsoles noteikumus un līguma paraugu publicē LVC tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) un tie ir publiski pieejami attiecīgajā LVC Nodaļā.

   5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt dabā izsolāmo ceļu zemes nodalījuma joslas posmu un veikt kontroles novērtējumu. LVC nosaka vismaz vienu apskates datumu, ievērojot, ka ceļu zemes nodalījuma joslas posma apskate veicama ne vēlāk kā četras darbadienas pirms izsoles dienas.

   6. Lai pretendētu slēgt līgumu par ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma likvidēšanas darbu veikšanu, dalībnieks LVC Nodaļā iesniedz aizpildītu iesniegumu par apauguma likvidēšanas valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā darbu veikšanu.

   7. Iesniegumu pa pastu, vai personīgi, vai elektroniski var iesniegt līdz 2017. gada 11.decembrim plkst. 17.00. Pa pastu sūtīta, vai personīgi iesniegta iesnieguma saņemšanu apliecina dokumenta reģistrēšanas datums un laiks Nodaļā. Elektroniska dokumenta saņemšanu apliecina ienākošā e-pasta saņemšanas datums un laiks.

   8. Piedāvājumu izvērtēšanas un izsoles uzvarētāja noteikšanas kritēriji ir:

   8.1. apauguma likvidēšanai plānotais laika periods;

   8.2. iepriekšējā pieredze Darbu veikšanā (izvērtējot pieredzi tiek ņemts vērā vai iepriekš ir sastādīti defektu akti par bojātu valsts autoceļu, ceļa aprīkojumu, ceļu zemes nodalījuma joslu, gaisvadu sakaru vai elektropārvades līnijām, aizsargājamu dabas objektu (koku) vai dabas pieminekli, nesakārtotu ceļu zemes nodalījuma joslu apauguma likvidēšanas darbu gadījumā).

   9.  Kritēriju piemērošana notiek pēc principa:

   KritērijsRādītājsPunkti
   Apauguma likvidēšanai plānotais laika periodsĪsākais50
   Katrs nākamais īsākais( – 5 punkti no 50)
   Iepriekšējā pieredzeNav sastādīti defektu akti 50
   Jauns pretendents40
   Sastādīti defektu akti 5

   10.   Ja pēc visu piedāvājumu izvērtēšanas tiek konstatēts, ka vairāki izsoles dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kurš piedāvājumu ir iesniedzis pirmais.

   11.   Lēmumu par pretendenta izvēli apauguma likvidēšanai valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā pieņem attiecīgās Nodaļas vadītājs.

   12. Dalībniekiem izsoles rezultātus paziņo rakstiski piecu darbadienu laikā un uzaicina izsoles uzvarētāju noslēgt līgumu par Darbu veikšanu.

   13.  Darbu veikšanas līgumus paraksta izsoles uzvarētājs un LVC valdes priekšsēdētājs (vai cits pilnvarots valdes loceklis).

   14.   Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu, juridiskās personas LVC iesniedz:

   14.1. Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra apliecības kopiju;

   14.2. pievienotās vērtības nodokļu maksātāja apliecības kopiju (ja izsoles dalībnieks reģistrējies kā PVN maksātājs);

   14.3. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām vai pilnvaru kopā ar Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām, norādot kontakttālruņa numuru.

   15.  Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu fiziskās personas uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

   16.  Izsoles dalībnieks var neiesniegt šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus atkārtoti, ja tie iesniegti jau iepriekš un to derīguma termiņš nav beidzies, kā arī to saturs ir atbilstošs pieprasītajam.

   17.  Sūdzības par izsoles norisi var iesniegt vai apstrīdēt izsoles rezultātu var 10 darba dienu laikā no Lēmuma pieņemšanas brīža LVC valdes priekšsēdētājam.

   VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ventspils nodaļas vadītājs Andis Geige

    

Normatīvie dokumenti

Likumi un MK noteikumi

Autoceļu specifikācijas

Ietekmes uz vidi novērtējumi

Instrukcijas, tehniskie noteikumi, metodiskie norādījumi

Rokasgrāmatas

Publicējamā projektu dokumentācija

Ieteikumi veloceļu projektēšanai

Ieteikumi ceļu projektēšanai

Veidlapas

BŪVIS DDSI

Būvdarbu izpildītājiem

Ikdienas uzturēšanas darbu izpildītājiem