Funkcijas

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno autoceļu attīstību, organizē iepirkumus valsts pasūtījumiem valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem, administrē valsts autoceļu projektēšanas un būvdarbu procesu, nodrošina ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību valsts autoceļu un pašvaldību ceļu tīklā, veic valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes pārbaudi un darbu uzraudzību, kā arī uzrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanas atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Tāpat valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” sniedz publiskos pakalpojumus un konsultācijas, veic ekspertīzes un testēšanas autoceļiem un mākslīgajām būvēm, izstrādā nozares normatīvo aktu projektus, pārvalda autoceļu uzturēšanai un attīstībai nepieciešamās informācijas vadības sistēmas, organizē apmācības ceļu speciālistiem. Bureau Veritas Latvia izdotais sertifikāts apliecina, ka LVC darbība ir sakārtota un atbilst starptautiskam kvalitātes pārvaldības sistēmas standartam ISO 9001:2015.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”(LVC) tika izveidoti 2004. gada 26. oktobrī, reorganizējot bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību „Latvijas Autoceļu direkcija”. Tas darīts saskaņā ar 2004. gada 5. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 726 „Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Latvijas Autoceļu direkcija” reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” un valsts akciju sabiedrības „Ceļu inženieri” izveidošanu”, un ir tās saistību, funkciju un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja ir LR Satiksmes ministrija.

LVC pamatuzdevumi:

 1. Veikt valsts autoceļu tīkla uzskaiti, reģistrāciju, pārvaldīšanu un aizsardzību;
 2. Uzturēt un pilnveidot valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu;
 3. Izstrādāt valsts autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības stratēģiju;
 4. Administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu;
 5. Organizēt iepirkumu valsts vajadzībām izpildi autoceļu nozarē;
 6. Organizēt un kontrolēt autoceļu tīkla projektēšanu, būvniecību, atjaunošanu, remontu un uzturēšanu;
 7. Sagatavot nozares tiesību aktus un kontrolēt to izpildi;
 8. Koordinēt satiksmes drošības organizāciju uz autoceļiem;
 9. Pasūtīt un vadīt valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi;
 10. Pārraudzīt pašvaldību autoceļu  uzturēšanu.

LVC papilduzdevumi:

 1. Konsultatīvā darbība un pakalpojumu sniegšana autoceļu nozarē;
 2. Kursu, semināru un konferenču organizēšana;
 3. Dažāda veida uzņēmējdarbība, lai labāk īstenotu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.

LVC kvalitātes politika:

Mūsu darbības pamatā ir klientu vēlmju izzināšana un apmierināšana, pakalpojumu efektivitātes novērtēšana un pilnveidošana.

LVC autoceļu tīkla pārvaldīšanā un attīstīšanā noteicošais ir kvalitāte, kas sasniedzama, visiem darbiniekiem nepārtraukti paaugstinot kompetenci, uzlabojot kvalitātes vadības sistēmu un dodot savu ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

LVC vīzija:

Profesionāls, atbildīgs, uz nepārtrauktu kvalitātes līmeņa uzlabošanu vērsts uzņēmums, kas nodrošina ērtu un drošu satiksmi uz valsts autoceļiem.

LVC misija:

Pārvaldīt valsts autoceļus, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgas mobilitātes vajadzības.

LVC vērtības:

 • uz klientu orientēts, pieredzējis, profesionāls, kompetents un dinamisks personāls;
 • efektīva mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana;
 • pieejamība visā valstī.

LVC klienti:

 • autoceļu lietotāji;
 • Satiksmes ministrija;
 • pašvaldības;
 • citi autoceļu īpašnieki;
 • sabiedrība kopumā.

LVC stratēģiskais mērķis:

Īstenojot kapitālsabiedrības darbības – valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību, LVC kļūst par kompetentāko un efektīvāko autoceļu pārvaldības pakalpojuma sniedzēju.

 

LVC mērķi:

Lai sasniegtu LVC stratēģisko mērķi, līdz 2021. gadam tiek izvirzīti vairāki visai kapitālsabiedrībai kopēji mērķi, kas sasniedzami, īpašu uzmanību pievēršot gan organizācijas iekšējo procesu optimizācijai un kapacitātes palielināšanai, gan uzlabojot sadarbību ar dažādiem partneriem un akcentējot cilvēkresursu kapacitātes palielināšanu:

 • nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu valsts autoceļa tīkla pārvaldību, sekmējot racionālu tā izmantošanu, ilgtspējīgu transporta infrastruktūras teritorijas attīstību, saglabāšanu, uzskaiti un aizsardzību noteiktajam mērķim;
 • nodrošināt savlaicīgu un efektīvu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu īstenošanas plānošanu, sabiedrības vajadzībām atbilstošas un drošas satiksmes nodrošināšanai valsts autoceļu maršrutos;
 • uzlabot valsts autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības plānošanu ceļu pārvaldīšanā ieviešot autoceļu pārvaldīšanas un attīstības instrumentu – programmatūras sistēmu HDM-4;
 • nodrošināt valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību;
 • LVC kā pasūtītājam, nodrošināt  līdzekļu efektīvu izmantošanu, piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi organizējot būvniecības iepirkumu valsts vajadzībām;
 • nodrošināt autoceļu nozares būvdarbu izpildes kvalitāti noteicošo parametru mērījumu un būvmateriālu atbilstības pārbaudes, t.sk. veikt pētniecības darbus;
 • uzlabot ceļu satiksmes organizācijas un satiksmes drošības paaugstināšanas plānošanu un uzraudzību, nodrošinot satiksmes drošībai bīstamo punktu izvērtēšanu un satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu programmu izstrādi;
 • nodrošināt personāla kompetenču attīstīšanu deleģēto uzdevumu izpildē.

Pakalpojumi

Atļaujas pārvadājumu veikšanai

1. LIELGABARĪTA UN SMAGSVARA PĀRVADĀJUMU ATĻAUJA 
Saistošie normatīvie akti:

 

 

 

1) MK 06.04.2010. noteikumi Nr. 343  „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”.

2) MK 28.12.2010. noteikumi Nr. 1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”.

Izsniedzējs:  Satiksmes informācijas centrs.
Iesniedzamie dokumenti: 

 

Pieteikums, aizpildīts lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju sistēmā:   https://va.lvceli.lv

Piezīme: Nodevas apmērs noteikts 28.12.2010. MK noteikumos Nr.1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Elektroniski lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju sistēmā:   https://va.lvceli.lv
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

 

1) Piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja nav nepieciešama maršruta papildu izpēte.

2) Piecu darbdienu laikā pēc izpētes rezultātu saņemšanas, ja nepieciešama maršruta papildu izpēte.

Piezīmes: 

 

 

 

1) Līdz 01.04.2019. izsniegto atļauju pārbaudīšanas elektroniskā adrese: https://lvceli.lv/atlaujas.

2) Nodevas apmērs noteikts 28.12.2010. MK noteikumos Nr. 1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”.

 

2. ATĻAUJA SPECIĀLU PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI AIZLIEGUMA ZĪMJU Nr.312 „Masas ierobežojums” UN/VAI Nr.313 „Ass slodzes ierobežojums” DARBĪBAS ZONĀ 
Saistošie normatīvie akti:  MK 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi”.
Izsniedzējs:  LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti: 

 

1) Iesniegums.

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.

 

3. SASKAŅOJUMS SVAIGPIENA PRODUKTU PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI SATIKSMES IEROBEŽOJUMU DARBĪBAS ZONĀ 
Saistošie normatīvie akti: MK 19.01.2016. noteikumi Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.
Izsniedzējs:  LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti: 

 

 

1) Iesniegums.

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts).

3) Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība (kopija).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.

Darbu veikšanas saskaņošana autoceļu tīklā

1. ATĻAUJA DARBIEM VALSTS AUTOCEĻA CEĻA ZEMES NODALĪJUMA JOSLĀ
Saistošie normatīvie akti:  Likums “Par autoceļiem”.
Izsniedzējs:  LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti: 

 

 

 

1) Iesniegums.

2) Darba vietu aprīkošanas shēma (ar satiksmes ierobežojumiem saistītiem darbiem, ja tādi ir paredzēti).

Būvniecības gadījumā papildus iesniedz:

3) Būvvaldes izdotās būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta kopija (vai tiek nodrošināta pieeja dokumentiem Būvniecības informācijas sistēmā).

4) Būvprojekts (vai tiek norādīta saite uz elektroniski pieejamu būvprojektu).

5) Plānotais darbu laika grafiks.

6) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas

kanāls: 

Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.

 

2. SASKAŅOJUMS KOKMATERIĀLU KRAUTUVES IZVIETOŠANAI VALSTS AUTOCEĻA CEĻA ZEMES NODALĪJUMA JOSLĀ 
Saistošie normatīvie akti:  Aizsargjoslu likums.
Izsniedzējs:  LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti: 

 

1) Iesniegums.

2) Darba vietu aprīkošanas shēma (Paraugs).

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts)
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Divu nedēļu laikā no saskaņojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas.

 

 3. ATĻAUJA DARBIEM VALSTS AUTOCEĻA AIZSARGJOSLĀ
Pakalpojuma apraksts: Atļauja paredzēta:

1) būvniecības darbiem;

2) derīgo izrakteņu ieguves darbiem;

3) grunts rakšanas un pārvietošanas darbiem (izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus);

4) koku ciršanas darbiem. 

Saistošie normatīvie akti:  Aizsargjoslu likums.
Izsniedzējs:  LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti: 

 

 

 

1) Iesniegums.

2) Īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (zemesgrāmata, zemes robežu noteikšanas akts).

3) Pilnvara vai līgums (ja iesniedzējs vai darbu veicējs nav īpašnieks).

Būvniecības gadījumā papildus iesniedz:

4) Būvvaldes izdotās būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta kopija (vai tiek nodrošināta pieeja dokumentiem Būvniecības informācijas sistēmā).

5) Būvprojekts, ja ir (vai tiek norādīta saite uz elektroniski pieejamu būvprojektu).

6) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.

Koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā:

Divu nedēļu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

 

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu objektu uzstādīšanas un Darba vietu aprīkošanas shēmu saskaņošana

1. SASKAŅOJUMS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANU UZ VALSTS, PAŠVALDĪBU UN CITU ĪPAŠNIEKU CEĻIEM 
Saistošie normatīvie akti:  Ceļu satiksmes likums.
Izsniedzējs: 

 

 

1) Uz valsts galvenajiem autoceļiem un Rīgas pilsētā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa 

2) Jūrmalā – Rīgas nodaļa. 

3) Uz valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem, uz pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem – LVC Nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTL uzstādīšanai uz valsts autoceļa:

1) Iesniegums (Veidlapa).

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

SOTL uzstādīšanai uz pašvaldības vai cita īpašnieka ceļa:

1) Iesniegums (Veidlapa).

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

3) Ceļa vai zemes gabala īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (zemesgrāmata).

4) Zemes un daudzdzīvokļu māju kopīpašnieku lēmums vai lēmuma apstiprināta kopija.

5) Pašvaldības lēmums par SOTL uzstādīšanu (ja ir).

6) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.

 

2. DARBA VIETU APRĪKOŠANAS SHĒMAS SASKAŅOJUMS 
Saistošie normatīvie akti:  MK 02.10.2001. noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
Izsniedzējs:

 

 

1) Rīgā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

2) Jūrmalā – Rīgas nodaļa.

3) Uz pārējiem valsts un pašvaldību autoceļiem – LVC Nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti:  Darba vietu aprīkošanas shēma.
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:  Darba vietas aprīkojuma shēmu darbu veicējs saskaņo ne vēlāk kā divas dienas pirms darbu sākuma.

Tehnisko noteikumu un Nosacījumu izsniegšana

1. TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANA
Saistošie normatīvie akti: MK 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
Izsniedzējs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārvaldīšanas daļa:

1) Projektiem pie valsts galvenajiem autoceļiem.

2) Projektiem pie valsts reģionāliem autoceļiem ar satiksmes intensitāti virs 5000 aut./diennaktī.

LVC Nodaļas:

1) Projektiem pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem.

2) Projektiem pie citu īpašnieku ceļiem.

3) Hidrotehnisko būvju projektiem.

4) Projektiem, kas saistīti ar valsts autoceļu elektrificēto un tehnoloģisko aprīkojumu.

Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa:

1) Projektiem Rīgas pilsētā.

Iesniedzamie dokumenti: 

 

 

Būvniecības informācijas sistēmā iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums (Būvniecības informācijas sistēmas veidlapa).

2) Plānotās darbības apraksts (būvniecības ieceres nosaukums).

3) Būvniecības ieceres grafiskā materiāla (ģenerālplāna) datne (ja iespējams).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:  20 dienu laikā.
Piezīmes: 1) Lai Būvniecības informācijas sistēmā pieprasītu un saņemtu nepieciešamos dokumentus, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotajam pārstāvim tie jāpieprasa BIS vai jāvēršas attiecīgajā administratīvo teritoriju apkalpojošajā Būvvaldē.

2) Būvniecības informācijas sistēmā tāpat tiek pieprasīta un veikta:

a) izstrādātā būvprojekta saskaņošana, atbilstoši LVC izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem;

b) atļaujas izsniegšana darbiem valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā būvniecības procesa gadījumā;

c) atzinuma izsniegšana par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.

3) Būvniecības procesiem, kuri uzsākti līdz 2019. gada 31. decembrim, tehniskos noteikumus, būvprojekta saskaņojumus, atļaujas būvdarbu veikšanai autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslā un atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā iespējams pieprasīt un izsniegt arī ārpus Būvniecības informācijas sistēmas.

 

2. LĒMUMS PAR CEĻA PIEVIENOJUMA IZVEIDOŠANU VALSTS AUTOCEĻAM 
Saistošie normatīvie akti:  MK 07.07.2008. noteikumi Nr. 505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”.
Izsniedzējs: 1) Pie valsts galvenajiem autoceļiem – Pārvaldīšanas daļa.

2) Pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem – LVC Nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti: 

 

 

 

 

 

 

Būvniecības informācijas sistēmā iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums  (izmantojot Tehnisko noteikumu pieprasīšanas veidlapu Būvniecības informācijas sistēmā).

2) Plānotās darbības apraksts (būvniecības ieceres nosaukums).

3) Ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots attiecīgā ceļa pievienojuma izvērtējums un tehniski ekonomiskais pamatojums.

Izvērtējumā jānorāda ceļa pievienojuma radītās satiksmes režīma izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugumu, salīdzinot ar risinājumiem, kad ceļa pievienojumu pievieno citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, komersanta vai māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un ceļa pievienojumu pievieno tuvumā esošam ceļa pievienojumam (MK 07.07.2008. noteikumu Nr.505 3.daļas “Ceļu pievienojumu izveidošanas kārtība” prasība);

4) Būvniecības ieceres grafiskā materiāla (ģenerālplāna) datne (ja iespējams).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Elektroniski Būvniecības informācijas sistēma.
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:  30 dienu laikā.

 

3. NOSACĪJUMU IZSNIEGŠANA TERITORIJAS PLĀNOJUMA, LOKĀLPLĀNOJUMA, DETĀLPLĀNOJUMA, TRANSPORTA ATTĪSTĪBAS PLĀNA VAI TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 
Saistošie normatīvie akti: 

 

1) Teritorijas attīstības plānošanas likums.

2) MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Izsniedzējs:  1) LVC Nodaļas.

2) Rīgas pilsētā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

Iesniedzamie dokumenti:  Iesniegums.
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Četru nedēļu laikā no paziņojuma par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu saņemšanas dienas. 
Piezīmes: Atzinumus par plānošanas dokumentu redakciju institūcijas sniedz divu nedēļu laikā no dienas, kad sistēmā publicēts paziņojums par nepieciešamību sniegt atzinumu.

Institūcija var informēt pašvaldību par atzinuma sniegšanas termiņa pagarināšanu līdz četrām nedēļām.

 

4. NOSACĪJUMU IZSNIEGŠANA ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU IZSTRĀDEI 
Saistošie normatīvie akti:  MK 02.08.2016. noteikumi Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Izsniedzējs:  1) Valsts galveno autoceļu un to turpinājumu apdzīvotās vietās aizsargjoslās – Pārvaldīšanas daļa.

2) Pārējos gadījumos – LVC Nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti: 

 

1) Iesniegums.

2) Pašvaldības izdoti Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi (ja tādi izsniegti).

3) Uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes shematiski attēlota projektējamā teritorija un projektētā robeža (esošā robeža un robežas pēc sadales).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:  15 darbdienu laikā. 
Piezīmes: Projekta grafiskās daļas projektu elektroniski saskaņo 15 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.

 

Publisku pasākumu saskaņošana

1. ATZINUMS PUBLISKU PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAI UZ VALSTS AUTOCEĻA
Saistošie normatīvie akti:  MK 19.01.2016. noteikumi Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.
Izsniedzējs:  LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti:  1) Iesniegums.

2) Satiksmes organizācijas (maršruta) shēma.

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:  Mēneša laikā.

 

2. ATĻAUJA MAŠĪNU VAI MEHĀNISMU IZMĒĢINĀJUMIEM UZ VALSTS AUTOCEĻIEM 
Saistošie normatīvie akti:  Likums “Par autoceļiem”.
Izsniedzējs:  LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti:  1) Iesniegums.

2) Satiksmes organizācijas (maršruta) shēma.

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:  Mēneša laikā.

Informācijas un reklāmas objektu uzstādīšanas saskaņošana

1. ATĻAUJA INFORMĀCIJAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA UZSTĀDĪŠANAI GAR VALSTS AUTOCEĻIEM 
Saistošie normatīvie akti:  MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.
Izsniedzējs:  1) Gar valsts galvenajiem autoceļiem – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

2) Gar valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem – LVC Nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti: 1) Iesniegums.

2) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500.

3) Zemes īpašnieka atļauja.

4) Informācijas vai reklāmas objekta vizuālais attēls.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:  Mēneša laikā.

 

2. SASKAŅOJUMS INFORMĀCIJAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA UZSTĀDĪŠANAI GAR PAŠVALDĪBU UN CITU ĪPAŠNIEKU CEĻIEM 
Saistošie normatīvie akti:  MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.
Izsniedzējs: 1) Rīgas pilsētā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

2) Jūrmalas pilsētā – Rīgas nodaļa.

3) Gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem – LVC Nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti: 

 

1) Iesniegums.

2) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500.

3) Zemes īpašnieka atļauja.

4) Informācijas vai reklāmas objekta vizuālais attēls.

5) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:  Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.

Būvatļauju, Apliecinājuma karšu un Paskaidrojuma rakstu izsniegšana un administrēšana

BŪVATĻAUJU, APLIECINĀJUMA KARŠU UN PASKAIDROJUMA RAKSTU IZSNIEGŠANA UN ADMINISTRĒŠANA 
Pakalpojuma apraksts: VAS “Latvijas Valsts ceļi” Būvniecības komisija administrē un pieņem lēmumus par:

1) būvniecības iesnieguma akceptēšanu, būvatļaujas izsniegšanu, projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi valsts autoceļa vai tā posma jaunai būvniecībai vai pārbūvei;

2) apliecinājuma kartes akceptēšanu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanai vai nojaukšanai;

3) paskaidrojuma raksta akceptēšanu valsts autoceļa vai tā posma vienkāršotai atjaunošanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecībai.

Saistošie normatīvie akti:  MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 633  „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
Izsniedzējs: VAS “Latvijas Valsts ceļi” Būvniecības komisija:  67036433, 64022684.
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Būvniecības informācijas sistēma.
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 1) Viena mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par būvatļaujas izdošanu.

2) 14 dienu laikā tiek pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu un atzīmes izdarīšanu Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā;

3) 14 dienu laikā tiek pieņemts lēmums par izmaiņu veikšanu Būvatļaujā, Apliecinājuma kartē un Paskaidrojuma rakstā.

Valde

Jānis Lange, valdes priekšsēdētājs

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2016. gada 27. jūlija.

Izglītība:

2002.-2004. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā un vadībzinātnē;

1998.-2002. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā.

Darba pieredze:

07.2013.- pašlaik VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs;

10.2008.-07.2013. VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis;

05.2008.-10.2008. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jelgavas nodaļas vadītājs;

09.2007.-05.2008. SIA “Baltic Construction Consultancy” projektu vadītājs;

09.2006.-12.2006. SIA “Biznesa augstskola Turība”” vieslektors;

10.2005.-05.2008. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātes vieslektors;

12.2005.-11.2006. Investīciju komponenšu ieviešanas vadītājs Phare 2003 “Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” ietvaros;

10.2004.-06.2005. Satiksmes modelēšanas, izpētes un satiksmes organizācijas shēmas izstrādes vadītājs Phare 2002 “Atvalsts projektu sagatavošanai” ietvaros;

08.2004.-09.2007. INTERREG III B projekta “Baltic Sea Cycling” koordinators Jelgavas pilsētā;

06.2004.-09.2007. Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” direktora vietnieks projektu realizācijas jautājumos.

Amati citās kapitālsabiedrībās: 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs. Pilnvaru termiņš no 02.02.2018. līdz 01.02.2023. (uz pieciem gadiem).

 

Mārtiņš Lazdovskis, valdes loceklis

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2015. gada 20. jūlija.

Izglītība:

2000.-2002. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā;

1996.-2000. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā.

Darba pieredze:

07.2015.-pašlaik VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis;

11.2014.-07.2015. Liepājas SEZ pārvaldes valdes loceklis;

03.2014.-03.2015. LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;

06.2008.-03.2014. LR Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

03.2005.-06.2008. LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors;

05.2004.-03.2005. LR Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;

01.2002.-05.2005. LR Lauku atbalsta dienesta departamenta direktora vietnieks;

01.2000.-06.2001. LR Lauku atbalsta dienesta daļas vadītāja vietnieks;

09.1998.-01.2000. LR Zemkopības ministrijas vecākais referents.

 

Gundars Kains, valdes loceklis

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2020. gada 23. marta.

Izglītība:

2002.-2004. Rīgas Tehniskā Universitāte. Būvniecības fakultāte,

inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē;

1998.-2002. Rīgas Tehniskā Universitāte. Būvinženieru fakultāte, būvinženieris;

Darba pieredze:

07.2016. – 23.03.2020. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Attīstības pārvalde, direktors;

03.2016.- 07.2016. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Attīstības pārvalde, vadošais projektu vadītājs;

01.2014.- 03.2016. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskā pārvalde, vadošais projektu vadītājs;

01.2006.- 01.2014. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Līgumu daļa, projektu vadītājs;

09.1993.-01.2006. Rīgas domes Labklājības departamenta Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs.

Struktūra

Struktūras shēma

 

Personāla politika

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) pamatvērtība ir uz klientu orientēts, pieredzējis, profesionāls, kompetents un dinamisks personāls. Kvalitatīvi pildot deleģētos uzdevumus un sniedzot pakalpojumus, Sabiedrības personāls ikdienā strādā ar augstu atbildības izjūtu, godīgu un cieņas pilnu attieksmi pret klientiem, sadarbības partneriem un saviem kolēģiem.

Sabiedrības personāla vadības mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt kompetentus darbiniekus deleģēto uzdevumu veikšanai un Sabiedrības stratēģisko mērķu īstenošanai. Sabiedrības mērķis ir nodrošināt darbiniekiem motivējošu darba vidi ar sociālajām garantijām, attīstības iespējām un labiem darba apstākļiem.

Darbinieki

Darba organizācija un kvalitāte

Īstenojot valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību, Sabiedrība, nepārtraukti pilnveidojoties, nodrošina kompetentu un efektīvu autoceļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu.

Sabiedrības darbības procesi tiek organizēti saskaņā ar augstām prasībām un noteiktiem kvalitātes standartiem. Kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2015. Sabiedrības Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija ir akreditēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 17025:2005.

Personāla piesaiste

Personāla atlasē tiek ievērotas darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu prasības, fizisku personu datu aizsardzības prasības un konfidencialitāte par pretendentu sniegto informāciju. Galvenie kritēriji darbam Sabiedrībā ir amatam atbilstoša izglītība, kvalifikācija, darba pieredze un nepieciešamās kompetences. Ar mērķi perspektīvā piesaistīt jaunus un kvalificētus darbiniekus, Sabiedrība piedāvā praksi Autoceļu kompetences centrā. Aicinām inženierzinātnēs studējošos, kuri vēlas pilnveidoties un pierādīt sevi. Prioritāri prakses vietas nodrošināsim tiem, kuri studē transportbūves, ķīmiju un ģeoloģiju.

Ieguvumi:

 • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par ceļu būvmateriāliem, ceļa tehnisko parametru mērījumiem, inovatīvām iekārtām mērījumu un testa rezultātu iegūšanā.
 • Darba pieredze nelielā kolektīvā ar atbildību pret uzticētiem darba pienākumiem.
 • Komunikācija ar pieredzējušiem kolēģiem, kas dalās zināšanās un veic apmācību.
 • Darbs akreditētā, mūsdienīgā, tehniski augsti aprīkotā Ceļu laboratorijā, kas ir pielīdzināma Eiropas laboratorijām.

Darba samaksas principi

Sabiedrības mērķis ir nodrošināt darbiniekiem taisnīgu un konkurētspējīgu atalgojumu, sekojot līdzi atalgojuma izmaiņu tendencēm Latvijas darba tirgū. Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar Sabiedrības valdes apstiprinātām darbinieku amata kvalifikācijas kategorijām un tām atbilstošo atalgojumu. Lai nodrošinātu Sabiedrības ilgtermiņa interešu ievērošanu un mērķu sasniegšanu, tiek vērtētas darbinieku kompetences un darba izpilde. Sabiedrības darba samaksu reglamentējošos iekšējos  normatīvajos aktos ir sniegts skaidrojums par visiem darba samaksas elementiem, to piešķiršanas un administrēšanas kārtību.

Personāla attīstība

Saskaņā ar Darba koplīgumu, Sabiedrības valde izskata iespēju apmaksāt studiju maksu pilnā apmērā vai daļēji darbiniekiem, kuri iegūst akadēmisko izglītību, kā prioritāras nosakot studijas transportbūvju specialitātē un specialitātē, kas atbilst ieņemamajam amatam. Ar mērķi pilnveidot personāla kompetenci, Sabiedrība nodrošina iespēju piedalīties mācību kursos, semināros un konferencēs Latvijā, kā arī mācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos ārvalstīs, kas saistīti ar darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu tehnoloģiju izpēti. Sabiedrības speciālisti uzstājas ar ziņojumiem starptautiskās konferencēs,  kā arī pārstāv Sabiedrību dažāda līmeņa starptautiskās ceļu nozares organizācijās un darba grupās. Sabiedrībā tiek organizēti iekšēji informatīvie semināri inženieriem un projektu vadītājiem, kā arī informatīvie semināri nozares sadarbības partneriem par aktuāliem jautājumiem autoceļu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā. Sabiedrība sadarbojas ar augstskolām  piedaloties studentu pētījumu tēmu izstrādē, kā arī piesaistot augstskolu mācībspēkus nozares specifikāciju un pētījumu izstrādē.

Sociālās garantijas un darba vide

Sabiedrība ir sociāli atbildīgs darba devējs, uzturot labo praksi darba tiesību un darba aizsardzības jomā. Ir noslēgts Darba koplīgums par darbinieku darba un sociālajām garantijām, kura mērķis ir radīt sociālo drošību, atbalstīt darbiniekus dzīves nozīmīgos notikumos un sekmēt ilgtermiņa sadarbību. Sabiedrība veic darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, pastāvīgi tiek vadīti un vērtēti darba vides riski, tiek veiktas ikgadējās darba drošības instruktāžas. Sabiedrības darbinieku arodveselība tiek veicināta organizējot ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās veselības pārbaudes. Sabiedrība atbalsta darbinieku interesēs organizētos pasākumus, kas veicina kolektīva saliedētību un stiprina komandas garu.

KORUPCIJAS RISKU VADĪBA

LVC pastāvīgi uztur un pilnveido iekšējo Kvalitātes vadības sistēmu, tai skaitā īstenojot Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumos Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” noteiktās prasības.

2019. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Korupcijas risku vadības process iekļauts LVC kopējā risku vadības sistēmā un tiek vadīts procedūrā „Risku vadība” noteiktajā kārtībā.

Korupcijas risku vadības darba grupā izvērtēta 2019. gadam noteikto  pasākumu izpilde un izstrādāts 2020. gada Korupcijas un interešu konflikta risku saraksts (Pretkorupcijas pasākumu plāns), kurā pilnveidoti pasākumi risku mazināšanai, t.sk. noteikti to izpildes termiņi un atbildīgās personas. Tostarp pārskatīti risku faktori (cēloņi), kuri varētu ietekmēt rezultāta sasniegšanu; apzināti risku avoti un potenciālo risku sekas; noteikta risku varbūtība, to ietekme uz uzdevuma izpildi; aprēķināta riska vērtība un izvirzīti risku mazināšanas pasākumi.

Sadarbībā ar KNAB speciālistiem izglītošanas jomā, veiktas LVC darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanas jautājumos.

Iekšējos informatīvajos semināros LVC struktūrvienībām pasniegta lekcija par korupcijas novēršanas un interešu konflikta jautājumiem, tai skaitā par LVC iekšējā normatīvā akta „Korupcijas novēršanas nolikums” noteiktās kārtības ievērošanu, sevišķu uzmanību vēršot šādiem aspektiem:

 • kārtību, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem;
 • kārtību, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai;
 • kārtību, kādā amatpersonas pieprasa un saņem amatu savienošanas atļaujas.

LVC apstiprināta un ieviesta Kvalitātes vadības sistēmas procedūra „Trauksmes celšanas ziņojumu vadība”, kurā paredzēta iespēja ziņot par iespējamām koruptīvām darbībām un citiem pārkāpumiem, atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajām prasībām.

2018. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Korupcijas risku vadības process iekļauts LVC kopējā risku vadības sistēmā un tiek vadīts procedūrā „Risku vadība” noteiktajā kārtībā. 2018. gadā izveidota Korupcijas risku vadības darba grupa un apstiprināts korupcijas un interešu konflikta risku saraksts 2019. gadam, kurā izvērtēti iespējamie korupcijas un interešu konflikta riski, sastādīts veicamo pasākumu plāns risku mazināšanai, noteikti izpildes termiņi un atbildīgās personas, kā arī veikta korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtēšana un identificēti korupcijas riskam pakļautie amati.

Jaunā redakcijā LVC valdē apstiprināts iekšējais normatīvais akts „Korupcijas novēršanas nolikums”:

 • noteikta kārtība, kādā valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas izpildei tiek nodotas citai valsts amatpersonai;
 • precizēta kārtība, kādā nodarbinātajiem ir iespējams rīkoties gadījumos, lai ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem;
 • aktualizēta amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtība.

Sadarbībā ar KNAB speciālistiem izglītošanas jomā veiktas LVC darbinieku apmācības par korupcijas riskiem un interešu konfliktu.

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9. punktu.

Statūti

Valdes reglaments

LVC nodaļu teritoriālais sadalījums (2018.gads)

Darbinieku amata kategorijas

Atalgojums 2020. gada oktobrī

Darbības rādītāji

INFORMĀCIJA PAR AKCIONĀRU SAPULCĒM

Akcionāru_sapulce 29.10.2020.

Akcionāru sapulces 17.09.2020. un 02.10.2020.

Akcionāru sapulce 07.08.2020.

Akcionāru sapulces 03.06.2020. un 30.06.2020.

Akcionāru_sapulce 22.04.2020.

Akcionāru sapulce 23.03.2020.

Akcionāru sapulce 04.03.2020.

 

2020.

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2020. gada 3. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2020. gada 2. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2020. gada 1. ceturksnis

2019.

Informācija par kapitālsabiedrības saņemto valsts budžeta finansējumu un veiktajām iemaksām valsts budžetā 2019. gadā

2019. gada pārskats

Neauditēts 2019. gada finanšu pārskats

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2019. gada 3. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2019. gada 2. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2019. gada 1. ceturksnis

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019. gadā

2018.

Informācija par kapitālsabiedrības saņemto valsts budžeta finansējumu un veiktajām iemaksām valsts budžetā 2018. gadā

2018. gada pārskats

Neauditēts 2018. gada finanšu pārskats

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2018. gada 3. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2018. gada 2. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finansu pārskats. 2018. gada 1. ceturksnis

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2018. gadā

2017.

2017. gada pārskats

Neauditēts 2017. gada finanšu pārskats

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2017. gada 3. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2017. gada 2. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2017. gada 1. ceturksnis

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2017. gadā

2016.

2016. gada pārskats

Neauditēts 2016. gada finanšu pārskats

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2016.gada 3. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2016.gada 2. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2016.gada 1. ceturksnis

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016. gadā

2015.

2015. gada pārskats

Neauditēts 2015. gada finanšu pārskats

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2015. gada 3. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2015. gada 2. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2015. gada 1. ceturksnis

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2015. gadā

Informācija par īpašuma struktūru

Starptautiskā sadarbība

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir aktīvi izvērsusi arī starptautisko sadarbību, līdzdarbojoties dažādās organizācijās. Tas ir svarīgi personāla kvalifikācijas paaugstināšanā, darba procesa uzlabošanā, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

LVC starptautiskās sadarbības partneri ir:

 • institūcijas un organizācijas, kurās LVC sadarboties norīkojusi Satiksmes ministrija (Eiropas Savienības institūcijas, dažādas darba grupas u.c.);
 • starptautiskās autoceļu apvienības un organizācijas, kas pārstāv autoceļu nozares organizāciju intereses (Pasaules Ceļu asociācija, Eiropas Ceļu direktoru konference, Baltijas Ceļinieku Asociācija, Eiropas Autoceļu izpētes laboratoriju forums, u.c.);
 • citu valstu nacionālās ceļu administrācijas;
 • organizācijas un uzņēmumi (mācību iestādes, pētniecības un projektēšanas institūti, ceļu laboratorijas, materiālu un tehnikas piegādātāji, u.c.), kas veicina LVC darbinieku kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanu un tehnisko progresu Latvijas autoceļu nozarē.

LVC starptautisko sadarbību realizē dažādos veidos: darba sarunās, vadības sanāksmēs, semināros, darba grupu sēdēs, konferencēs, apmācību kursos, speciālistu apmaiņā u.c. gan Latvijā, gan ārzemēs.

Baltijas ceļinieku asociācija

Ziemeļvalstu ceļinieku asociācija

Pasaules ceļu asociācija (PIARC)

Starptautiskā ceļu federācija (IRF)

Autoceļu izpētes laboratoriju forums (FEHRL)

Igaunijas ceļu administrācija

Lietuvas ceļu administrācija

Somijas ceļu administrācija (TIEHALLINTO)

Zviedrijas ceļu administrācija (Vägverket)

Norvēģijas valsts ceļu administrācija

Dānijas ceļu direktorāts

Islandes ceļu administrācija

Polijas valsts ceļu administrācija

Ungārijas ceļu administrācija

 

 

Autoceļu kompetences centrs

Uz VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijas bāzes izveidotais „Autoceļu kompetences centrs” (AKC) veic ceļu periodiskās uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu. AKC arī aktīvi darbojas gan vietēja mēroga, gan starptautiskajos autoceļu nozares pētniecības projektos.

AKC katru gadu, pamatojoties uz dažādu instrumentālo mērījumu rezultātiem (tajā skaitā nestspēja, līdzenums, ceļa segas saķere ar automašīnas riepām), izvērtē valsts autoceļu tīkla tehnisko stāvokli. Autoceļu būvdarbu laikā kvalitāte tiek uzraudzīta visā periodā – sākot no tehniskā projekta izstrādes, beidzot ar garantijas termiņa beigām.

14891285981_af31beb5ed_z

AKC pārbauda izejmateriālu atbilstību, sniedz profesionālas ekspertīzes defektu vai strīdu gadījumos. Tāpat AKC veic dažādas neplānotas pārbaudes materiāliem vai ceļubūvē izmantotajām tehnoloģijām. Tas viss kalpo par pamatu, izstrādājot ceļu specifikācijas un standartus.

Regulāri tiek novērtēts arī valsts autoceļu tehniskais stāvoklis, piemēram, līdzenums, saķere, nestspēja. Tāpat tiek mērīts horizontālais ceļu marķējums, ceļazīmju atstarojums, kā arī veikta satiksmes intensitātes uzskaite.

15410199032_4abd1f9188_z

Būvmateriālu kvalitātes pārbaudes tiek veiktas AKC Ceļu laboratorijā. Ja tiek veiktas ārkārtas pārbaudes, tad būvmateriālu paraugus noņem būvobjektā un nodod testēt laboratorijai. Vietas un kārtība, kādā tiek noņemti paraugi, nosaka attiecīgās procedūras, kas atrunātas būvdarbu līgumā un objekta specifikācijās.

LVC AKC Ceļu laboratorija strādā pēc Eiropas standartiem, izmantojot 69 akreditētas testēšanas metodes (plānots, ka tiks akreditētas vēl divas metodes). Ceļu laboratorijas rīcībā ir modernas mērīšanas un testēšanas iekārtas visu nepieciešamo parametru noteikšanai.

Visi paraugi, kas nonāk laboratorijā, ir anonīmi, laboratorijas speciālistiem nav informācija par to, no kādiem konkrētiem objektiem tie ir nākuši, tādēļ rezultāti ir maksimāli objektīvi. Šos pakalpojumus izmanto arī privātie uzņēmēji un pašvaldības.

Pētījumi un publikācijas

Pētījums “Ceļa segu projektēšanas metodoloģijas pilnveidojošu risinājumu izstrāde” 

Pētījums “Grunšu sala pacēluma īpašību novērtēšana ceļu segas projektēšanas vajadzībām” (ENG)

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskajām deformācijām. Plānkārtas ceļa segas dilumkārtas slāņu (BBTM) un citu bituminēto segumu atjaunošanas un pārbūves tehnoloģiju izpēte (2. kārta)”

Pētījums “Grants segumu efektīvu atjaunošanas iespēju izpēte

Pētījums “Bitumena funkcionālo grupu un modificējošo piedevu ietekmes izpēte uz asfaltbetona kompozītu struktūrveidošanās procesiem un ilgmūžību (2. kārta)”

Pētījums “Ar cementu saistītu ceļa segas pamata kārtu apsekošana un novērtējums”

Pētījums “Kritēriju izstrāde asfalta seguma bedrīšu remontmateriāla atbilstības novērtēšanai”

Izpēte par inteliģento transporta sistēmu (ITS) ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem – gala ziņojumsa

2017. gada 24. janvārī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra rīkotās konferences “Pētījumi transportbūvju nozarē 2016./2017.” video ieraksts:

1.daļa

2.daļa

3.daļa

4.daļa

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Plānkārtas ceļa segas dilumkārtas slāņu (BBTM) un citu bituminēto segumu atjaunošanas un pārbūves tehnoloģiju izpēte (1. kārta).”

2016. gada 24.februāra VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra rīkotās konferences “Pētījumi transportbūvju nozarē 2015./2016.” video ieraksts

Pētījums Latvijā pieejamā reciklētā asfalta īpašību analīze un vadlīniju izstrāde izmantošanai karstajos asfalta maisījumos

Pētījums “Segas pamatu pastiprināšana ar hidrauliskajām saistvielām, izmantojot pārstrādātus materiālus.”

Pētījums “Bitumena funkcionālo grupu un modificējošo piedevu ietekmes izpēte uz asfaltbetona kompozītu struktūrveidošanās procesiem un ilgmūžību.”

Pētījums “Grunšu uzlabošana un stabilizācija, izmantojot hidrauliskās saistvielas.”

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Augstas stiprības asfaltbetonu (HMAC) izpēte (3.kārta).”

Ceļu tīkla pārvaldīšana (izdevuma pilnais variants)

Ceļu tīkla pārvaldīšana (saīsinātais izdevums)

Pētījums “Tranzīta kravu pārvadājumu ar autotransportu caur Latviju izpēte.”

Transporta plūsmu kartes (pdf)

Pētījums “”Ceļu specifikācijas 2012″ nodaļas “4.1. Zemes klātnes būvniecība” un nodaļas “6.4. Aukstā pārstrāde (reciklēšana)” pilnveidošanas projekts. 1.etaps.”

Pētījums “Sārmu – silīcija dioksīda saturs un reaktivitāte tiltu betona konstrukcijās.”

Autoceļu un tiltu būvniecības izmaksu analīze

Pētījums “Grants segu atputekļošana.”

Pētījums “Kravas tranzīttransporta plūsmas izpēte.”

Kravas tranzīttransporta plūsmu kartes (pdf)

Pētījums “Martenkrāsns tēraudkausēšanas izdedžu (MTI) pielietojuma ceļu būvdarbos izpēte.”

Veltņošanas ābece (pdf)

Konferences

Ceļu nozares ikgadējā konference "Valsts ceļu tīkla nākotne: iespējas un izaicinājumi", 2018. gada 13. aprīlis