Funkcijas

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno un vada valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību, organizē valsts pasūtījumu valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem un pakalpojumiem, pasūta un vada valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi, uztur un pilnveido valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu, kā arī pārrauga pašvaldību autoceļu tīklu. “Bureau Veritas Latvia” izdotais kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts LVS EN ISO 9001:2015 apliecina, ka LVC darbība ir sakārtota un atbilst starptautiskam standartam.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”(LVC) tika izveidoti 2004. gada 26. oktobrī, reorganizējot bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību „Latvijas Autoceļu direkcija”. Tas darīts saskaņā ar 2004. gada 5. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 726 „Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Latvijas Autoceļu direkcija” reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” un valsts akciju sabiedrības „Ceļu inženieri” izveidošanu”, un ir tās saistību, funkciju un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja ir LR Satiksmes ministrija.

LVC pamatuzdevumi:

 1. Veikt valsts autoceļu tīkla uzskaiti, reģistrāciju, pārvaldīšanu un aizsardzību;
 2. Uzturēt un pilnveidot valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu;
 3. Izstrādāt valsts autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības stratēģiju;
 4. Administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu;
 5. Organizēt iepirkumu valsts vajadzībām izpildi autoceļu nozarē;
 6. Organizēt un kontrolēt autoceļu tīkla projektēšanu, būvniecību, atjaunošanu, remontu un uzturēšanu;
 7. Sagatavot nozares tiesību aktus un kontrolēt to izpildi;
 8. Koordinēt satiksmes drošības organizāciju uz autoceļiem;
 9. Pasūtīt un vadīt valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi;
 10. Pārraudzīt pašvaldību autoceļu  uzturēšanu.

LVC papilduzdevumi:

 1. Konsultatīvā darbība un pakalpojumu sniegšana autoceļu nozarē;
 2. Kursu, semināru un konferenču organizēšana;
 3. Dažāda veida uzņēmējdarbība, lai labāk īstenotu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.

LVC kvalitātes politika:

Mūsu darbības pamatā ir klientu vēlmju izzināšana un apmierināšana, pakalpojumu efektivitātes novērtēšana un pilnveidošana.

LVC autoceļu tīkla pārvaldīšanā un attīstīšanā noteicošais ir kvalitāte, kas sasniedzama, visiem darbiniekiem nepārtraukti paaugstinot kompetenci, uzlabojot kvalitātes vadības sistēmu un dodot savu ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

LVC vīzija:

Profesionāls, atbildīgs, uz nepārtrauktu kvalitātes līmeņa uzlabošanu vērsts uzņēmums, kas nodrošina ērtu un drošu satiksmi uz valsts autoceļiem.

LVC misija:

Pārvaldīt valsts autoceļus, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgas mobilitātes vajadzības.

LVC vērtības:

 • uz klientu orientēts, pieredzējis, profesionāls, kompetents un dinamisks personāls;
 • efektīva mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana;
 • pieejamība visā valstī.

LVC klienti:

 • autoceļu lietotāji;
 • Satiksmes ministrija;
 • pašvaldības;
 • citi autoceļu īpašnieki;
 • sabiedrība kopumā.

LVC stratēģiskais mērķis:

Realizējot Kapitālsabiedrības darbības – valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību, komersantu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību, „Latvijas valsts ceļi” kļūst par kompetentāko un efektīvāko autoceļu pārvaldības pakalpojuma sniedzēju.

Kapitālsabiedrībai īstenojot stratēģiju, tiks nodrošināta iespēja sasniegt Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam un NAP noteiktos politikas mērķus: uzlaboti 35% reģionālo autoceļu, samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts galveno autoceļu kopgarums par 50% un sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts reģionālo autoceļu kopgarums par 50%, kā arī panākts, ka 82% reģionālo valsts autoceļu ir ar melno segumu ar nosacījumu, ja nozarei tiks piešķirts adekvāts finansējums.

LVC mērķi:

Lai sasniegtu stratēģisko mērķi 2020. gadam, tiek izvirzīti vairāki visai Kapitālsabiedrībai kopēji mērķi, kas sasniedzami, īpašu uzmanību pievēršot gan organizācijas iekšējo procesu optimizācijai un kapacitātes palielināšanai, gan uzlabojot sadarbību ar dažādiem partneriem un akcentējot cilvēkresursu kapacitātes palielināšanu:

 • satiksmei droša, kvalitatīva un ilgtspējīga valsts autoceļa tīkla pārvaldības nodrošināšana, sekmējot racionālu tā izmantošanu, ilgtspējīgu transporta infrastruktūras teritorijas attīstību, saglabāšanu, uzskaiti un aizsardzību noteiktajam mērķim;
 • atjaunotas un modernizētas datu bāzes, operatīvi un efektīvi apzinātas un izmantotas informācijas tehnoloģiju iespējas;
 • ceļu pārvaldīšanā ieviests ceļu attīstības un vadīšanas modelis HDM;
 • LVC sastāvā izveidots kompetences centrs, kas pārbauda veikto būvdarbu kvalitāti un būvniecības kvalitāti kopumā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.

 

 

Pakalpojumi

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas pieprasījums

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas izsniegšanu.

Saistošie normatīvie akti:

1) MK 06.04.2010. noteikumi Nr.343 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”.

2) MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiemhttps

Izsniedzējs:

1) Pārvadājumi vienas nodaļas pārvaldāmā autoceļu tīklā – Nodaļas.

2) Pārvadājumi vairāku nodaļu pārvaldāmo autoceļu tīklā un Rīgas pilsētas robežās – Satiksmes organizācijas plānošanas daļa.

Iesniedzamie dokumenti:

Pieprasījums (atbilstoši MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.343 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”, 2.pielikums).

Aizpildītu veidlapu sūtīt uz e-pastu atlaujas@lvceli.lv

Pārbaudīt atļaujas statusu iespējams vietnē https://lvceli.lv/atlaujas

Piezīmes:

Nodevas apmērs noteikts MK 28.12.2010. noteikumos Nr.1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”.

Atļauja speciālu pārvadājumu veikšanai aizlieguma zīmju Nr.312. "Masas ierobežojums un/vai Nr.313 "Ass slodzes ierobežojums" darbības zonā

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu speciālu pārvadājumu veikšanai aizlieguma zīmju Nr.312 „Masas ierobežojums” un/vai Nr.313 „Ass slodzes ierobežojums” darbības zonā.

Saistošie normatīvie akti:

MK 02.06.2015. noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi“.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Administratīvais akts: 

Atļauja speciālu pārvadājumu veikšanai aizlieguma zīmju Nr.312 „Masas ierobežojums” un/vai Nr.313 „Ass slodzes ierobežojums” darbības zonā.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts).

Aizpildītu veidlapu sūtīt uz e-pastu atlaujas@lvceli.lv

Pārbaudīt atļaujas statusu iespējams vietnē https://lvceli.lv/atlaujas/

Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam.

Saistošie normatīvie akti:

07.07.2008. MK noteikumi Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”.

Izsniedzējs:

 1. Pie valsts galvenajiem autoceļiem –  Pārvaldīšanas daļa.
 2.  Pie valsts reģionāliem un  vietējiem autoceļi – LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums (MK 07.07.2008. noteikumu Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 2.pielikums).

2) Pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniegtas būvatļaujas kopija (ja tāda ir izsniegta).

3) Zemes robežu plāns un Zemesgrāmatas apliecības kopija.

4) Pašvaldības apstiprināta lokālplānojuma vai detālplānojuma kopija, par kuru tā izstrādes laikā saņemts pozitīvs atzinums no VAS “Latvijas Valsts ceļi” un kurā uzrādīts no jauna izveidojamais pievienojums.

5) Ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots attiecīgā ceļa pievienojuma izvērtējums un tehniski ekonomiskais pamatojums, saskaņā ar  MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”.

Atļauja darbiem valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā

Pakalpojuma apraksts:
Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu darbiem valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā.

Saistošie normatīvie akti:

Likums “Par autoceļiem”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1.Iesniegums.

2.Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Piezīmes:  Atļauja komunikāciju izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā saņemama, ja pirms tam izsniegti VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi.

Darba vietu aprīkošanas shēmas saskaņojums

Pakalpojuma īss apraksts:

Lēmuma pieņemšana par darba vietu aprīkošanas shēmas saskaņošanu.

Saistošie normatīvie akti:

02.10.2001. MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Izsniedzējs:

1) Rīgā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

2) Jūrmalā – Rīgas nodaļa.

3) Uz pārējiem valsts un pašvaldību autoceļiem  – LVC nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti: Darba vietu aprīkošanas shēma.

Saskaņojums kokmateriālu krautuves izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par kokmateriālu krautuves izvietošanas saskaņošanu valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā.

Saistošie normatīvie akti:

Aizsargjoslu likums

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Darba vietu aprīkošanas shēma (paraugs).

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Atļauja būvniecības/derīgo izrakteņu ieguves/grunts rakšanas vai pārvietošanas darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu būvniecības/derīgo izrakteņu ieguves/grunts rakšanas vai pārvietošanas darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā.

Saistošie normatīvie akti:

“Aizsargjoslu likums”

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Zemes lietošanas tiesību apliecinošs dokuments.

2) Zemes robežu plāns.

2) Darba vietas aprīkošanas shēma. (pēc pieprasījuma).

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Piezīmes: Atļauja saņemama, ja pirms tam izsniegti VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi.

Saskaņojums koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par koku ciršanas saskaņošanu valsts autoceļa aizsargjoslā.

Saistošie normatīvie akti:
“Aizsargjoslu likums”

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti: 

1) Iesniegums.

2) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas saskaņošanu uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

„Ceļu satiksmes likums”

Izsniedzējs:

 1. Uz valsts galvenajiem autoceļiem un Rīgas pilsētā – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

2. Jūrmalā – LVC Rīgas nodaļa

3. Uz valsts reģionāliem, vietējiem valsts autoceļiem, uz pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem – LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti: 

1) Iesniegums.

2) Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu ( turpmāk – SOTL ) izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

3) Dokumenti vai informācija, kas apliecina SOTL izvietojuma shēmas vai uzstādīšanas projekta pasūtītāja/īstenotāja tiesības vai pilnvarojumu veikt ceļu satiksmes organizāciju (SOTL izvietošanu, uzstādīšanu vai noņemšanu).

4) Ceļa/zemes gabala īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (izņemot pašvaldības).

Atļauja informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar valsts autoceļiem

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar valsts autoceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

07.06.2005. MK noteikumi Nr.402, “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

Izsniedzējs:

 1. Gar valsts galvenajiem autoceļi – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

2. Gar valsts reģionāliem un vietējie autoceļi – LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500.

2) Zemes īpašnieka atļauja.

3) Iesniegums.

Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas

 

Saskaņojums informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par informācijas vai reklāmas objekta saskaņošanu uzstādīšanai gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

07.06.2005. MK noteikumi Nr.402, “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

Izsniedzējs:

 1. Rīgas pilsētai – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

2. Jūrmalas pilsētā  – LVC Rīgas nodaļa

3. Gar citu pašvaldību un citu īpašnieku ceļi – LVC nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500.

2) Zemes īpašnieka atļauja.

3) Iesniegums.

Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas.

Atzinums publisku pasākumu organizēšanai uz valsts autoceļa

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par atzinuma sniegšanu publisku pasākumu organizēšanai uz valsts autoceļa

Saistošie normatīvie akti:

MK 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Satiksmes organizācijas (maršruta) shēma.

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Atļauja mašīnu vai mehānismu izmēģinājumiem uz valsts autoceļiem

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu mašīnu vai mehānismu izmēģinājumiem uz valsts autoceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

Likums “Par autoceļiem”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Satiksmes organizācijas (maršruta) shēma.

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Saskaņojums svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanai satiksmes ierobežojumu darbības zonā

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanas saskaņošanu satiksmes ierobežojumu darbības zonā.

Saistošie normatīvie akti:

MK 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts).

3) Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība (kopija).

Tehnisko noteikumu izsniegšana

Pakalpojuma apraksts:

Tehnisko noteikumu izsniegšana, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.

Saistošie normatīvie akti:

19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

Izsniedzēji:

1) Objekti pie valsts galvenajiem autoceļiem un reģionālajiem autoceļiem ar satiksmes intensitāti virs 5000 aut./diennaktī un to turpinājumiem apdzīvotās vietās (izņemot Rīgu) – Pārvaldīšanas daļa.

2) Objekti pie pārējiem valsts reģionāliem, vietējiem autoceļiem un to turpinājumiem apdzīvotās vietās (izņemot Rīgu), kā arī pie citu īpašnieku ceļiem – Nodaļas.

3) Objekti Rīgā, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, reklāmas un informācijas objekti pie valsts galvenajiem autoceļiem – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

4) Hidrotehnisko būvju projekti – Tiltu daļa.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums (jānorāda paredzamās darbības, saistītā zemes īpašuma nosaukums/adrese, kadastra Nr., kadastra apzīmējums).

2) Pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniegtas būvatļaujas kopija (ja ir izsniegta).

3) Zemes robežu plāna un Zemesgrāmatas apliecības kopija.

Tehniskos noteikumus izsniedz, balstoties uz pašvaldības (vai cita ierosinātāja) izsniegtu būvatļauju vai, ja saņemts pieprasījums pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas.

 

Būvatļauju, Apliecinājuma karšu un Paskaidrojuma rakstu izsniegšana un administrēšana

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Būvniecības komisija administrē un pieņem lēmumus par:

1) būvniecības iesnieguma akceptēšanu, būvatļaujas izsniegšanu, projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi valsts autoceļa vai tā posma jaunai būvniecībai vai pārbūvei;

2) apliecinājuma kartes akceptēšanu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanai vai nojaukšanai;

3) paskaidrojuma raksta akceptēšanu valsts autoceļa vai tā posma vienkāršotai atjaunošanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecībai.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Būvniecības komisija:  67036433,64022684.

Saistošie normatīvie akti:

MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

Valde

Jānis Lange, valdes priekšsēdētājs

Izglītība:

2002.-2004. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā un vadībzinātnē;

1998.-2002. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā.

Darba pieredze:

07.2013.- pašlaik VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs;

10.2008.-07.2013. VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis;

05.2008.-10.2008. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jelgavas nodaļas vadītājs;

09.2007.-05.2008. SIA “Baltic Construction Consultancy” projektu vadītājs;

09.2006.-12.2006. SIA “Biznesa augstskola Turība”” vieslektors;

10.2005.-05.2008. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātes vieslektors;

12.2005.-11.2006. Investīciju komponenšu ieviešanas vadītājs Phare 2003 “Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” ietvaros;

10.2004.-06.2005. Satiksmes modelēšanas, izpētes un satiksmes organizācijas shēmas izstrādes vadītājs Phare 2002 “Atvalsts projektu sagatavošanai” ietvaros;

08.2004.-09.2007. INTERREG III B projekta “Baltic Sea Cycling” koordinators Jelgavas pilsētā;

06.2004.-09.2007. Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” direktora vietnieks projektu realizācijas jautājumos.

Edgars Strods, valdes loceklis

Izglītība:

1979.-1983. Rīgas Politehniskais institūts Inženierbūvniecības fakultāte, inženieris – celtnieks autoceļu specialitātē.

Darba pieredze:

07.2013.-pašlaik VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis;

02.2012.-07.2013. SIA “Rīgas ūdens” valdes loceklis;

06.2008.-02.2012. Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors;

02.2000.-06.2008. Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora vietnieks;

1996.-02.2000. SIA “Auto Skan” reģionālās tirdzniecības menedžeris;

1985.-1994. Kuldīgas 12.Ceļu remonta un būvniecības pārvaldes 3.iecirkņa darbu vadītājs;

1983.-1985. Kuldīgas 12.Ceļu remonta un būvniecības pārvaldes meistars.

Mārtiņš Lazdovskis, valdes loceklis

Izglītība:

2000.-2002. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā;

1996.-2000. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā.

Darba pieredze:

07.2015.-pašlaik VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis;

11.2014.-07.2015. Liepājas SEZ pārvaldes valdes loceklis;

03.2014.-03.2015. LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;

06.2008.-03.2014. LR Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

03.2005.-06.2008. LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors;

05.2004.-03.2005. LR Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;

01.2002.-05.2005. LR Lauku atbalsta dienesta departamenta direktora vietnieks;

01.2000.-06.2001. LR Lauku atbalsta dienesta daļas vadītāja vietnieks;

09.1998.-01.2000. LR Zemkopības ministrijas vecākais referents.

Darbības rādītāji

Starptautiskā sadarbība

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir aktīvi izvērsusi arī starptautisko sadarbību, līdzdarbojoties dažādās organizācijās. Tas ir svarīgi personāla kvalifikācijas paaugstināšanā, darba procesa uzlabošanā, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

LVC starptautiskās sadarbības partneri ir:

 • institūcijas un organizācijas, kurās LVC sadarboties norīkojusi Satiksmes ministrija (Eiropas Savienības institūcijas, dažādas darba grupas u.c.);
 • starptautiskās autoceļu apvienības un organizācijas, kas pārstāv autoceļu nozares organizāciju intereses (Pasaules Ceļu asociācija, Eiropas Ceļu direktoru konference, Baltijas Ceļinieku Asociācija, Eiropas Autoceļu izpētes laboratoriju forums, u.c.);
 • citu valstu nacionālās ceļu administrācijas;
 • organizācijas un uzņēmumi (mācību iestādes, pētniecības un projektēšanas institūti, ceļu laboratorijas, materiālu un tehnikas piegādātāji, u.c.), kas veicina LVC darbinieku kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanu un tehnisko progresu Latvijas autoceļu nozarē.

LVC starptautisko sadarbību realizē dažādos veidos: darba sarunās, vadības sanāksmēs, semināros, darba grupu sēdēs, konferencēs, apmācību kursos, speciālistu apmaiņā u.c. gan Latvijā, gan ārzemēs.

Baltijas ceļinieku asociācija

Ziemeļvalstu ceļinieku asociācija

Pasaules ceļu asociācija (PIARC)

Starptautiskā ceļu federācija (IRF)

Autoceļu izpētes laboratoriju forums (FEHRL)

Igaunijas ceļu administrācija

Lietuvas ceļu administrācija

Somijas ceļu administrācija (TIEHALLINTO)

Zviedrijas ceļu administrācija (Vägverket)

Norvēģijas valsts ceļu administrācija

Dānijas ceļu direktorāts

Islandes ceļu administrācija

Polijas valsts ceļu administrācija

Ungārijas ceļu administrācija

 

 

Autoceļu kompetences centrs

Uz VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijas bāzes izveidotais „Autoceļu kompetences centrs” (AKC) veic ceļu periodiskās uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu. AKC arī aktīvi darbojas gan vietēja mēroga, gan starptautiskajos autoceļu nozares pētniecības projektos.

AKC katru gadu, pamatojoties uz dažādu instrumentālo mērījumu rezultātiem (tajā skaitā nestspēja, līdzenums, ceļa segas saķere ar automašīnas riepām), izvērtē valsts autoceļu tīkla tehnisko stāvokli. Autoceļu būvdarbu laikā kvalitāte tiek uzraudzīta visā periodā – sākot no tehniskā projekta izstrādes, beidzot ar garantijas termiņa beigām.

14891285981_af31beb5ed_z

AKC pārbauda izejmateriālu atbilstību, sniedz profesionālas ekspertīzes defektu vai strīdu gadījumos. Tāpat AKC veic dažādas neplānotas pārbaudes materiāliem vai ceļubūvē izmantotajām tehnoloģijām. Tas viss kalpo par pamatu, izstrādājot ceļu specifikācijas un standartus.

Regulāri tiek novērtēts arī valsts autoceļu tehniskais stāvoklis, piemēram, līdzenums, saķere, nestspēja. Tāpat tiek mērīts horizontālais ceļu marķējums, ceļazīmju atstarojums, kā arī veikta satiksmes intensitātes uzskaite.

15410199032_4abd1f9188_z

Būvmateriālu kvalitātes pārbaudes tiek veiktas AKC Ceļu laboratorijā. Ja tiek veiktas ārkārtas pārbaudes, tad būvmateriālu paraugus noņem būvobjektā un nodod testēt laboratorijai. Vietas un kārtība, kādā tiek noņemti paraugi, nosaka attiecīgās procedūras, kas atrunātas būvdarbu līgumā un objekta specifikācijās.

LVC AKC Ceļu laboratorija strādā pēc Eiropas standartiem, izmantojot 62 akreditētas testēšanas metodes (plānots, ka tiks akreditētas vēl divas metodes). Ceļu laboratorijas rīcībā ir modernas mērīšanas un testēšanas iekārtas visu nepieciešamo parametru noteikšanai.

Visi paraugi, kas nonāk laboratorijā, ir anonīmi, laboratorijas speciālistiem nav informācija par to, no kādiem konkrētiem objektiem tie ir nākuši, tādēļ rezultāti ir maksimāli objektīvi. Šos pakalpojumus izmanto arī privātie uzņēmēji un pašvaldības.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorijas veiktās pārbaudes

AKC Ceļu laboratorijas testēšanas darbu vidējās cenas

Pētījumi un publikācijas

Pētījums “Bitumena funkcionālo grupu un modificējošo piedevu ietekmes izpēte uz asfaltbetona kompozītu struktūrveidošanās procesiem un ilgmūžību (2. kārta)”

Pētījums “Ar cementu saistītu ceļa segas pamata kārtu apsekošana un novērtējums”

Pētījums “Kritēriju izstrāde asfalta seguma bedrīšu remontmateriāla atbilstības novērtēšanai”

2017. gada 24. janvārī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra rīkotās konferences “Pētījumi transportbūvju nozarē 2016./2017.” video ieraksts:

1.daļa

2.daļa

3.daļa

4.daļa

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Plānkārtas ceļa segas dilumkārtas slāņu (BBTM) un citu bituminēto segumu atjaunošanas un pārbūves tehnoloģiju izpēte (1. kārta).”

2016. gada 24.februāra VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra rīkotās konferences “Pētījumi transportbūvju nozarē 2015./2016.” video ieraksts

Pētījums Latvijā pieejamā reciklētā asfalta īpašību analīze un vadlīniju izstrāde izmantošanai karstajos asfalta maisījumos

Pētījums “Segas pamatu pastiprināšana ar hidrauliskajām saistvielām, izmantojot pārstrādātus materiālus.”

Pētījums “Bitumena funkcionālo grupu un modificējošo piedevu ietekmes izpēte uz asfaltbetona kompozītu struktūrveidošanās procesiem un ilgmūžību.”

Pētījums “Grunšu uzlabošana un stabilizācija, izmantojot hidrauliskās saistvielas.”

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Augstas stiprības asfaltbetonu (HMAC) izpēte (3.kārta).”

Ceļu tīkla pārvaldīšana (izdevuma pilnais variants)

Ceļu tīkla pārvaldīšana (saīsinātais izdevums)

Pētījums “Tranzīta kravu pārvadājumu ar autotransportu caur Latviju izpēte.”

Transporta plūsmu kartes (pdf)

Pētījums “”Ceļu specifikācijas 2012″ nodaļas “4.1. Zemes klātnes būvniecība” un nodaļas “6.4. Aukstā pārstrāde (reciklēšana)” pilnveidošanas projekts. 1.etaps.”

Pētījums “Sārmu – silīcija dioksīda saturs un reaktivitāte tiltu betona konstrukcijās.”

Autoceļu un tiltu būvniecības izmaksu analīze

Pētījums “Grants segu atputekļošana.”

Pētījums “Kravas tranzīttransporta plūsmas izpēte.”

Kravas tranzīttransporta plūsmu kartes (pdf)

Pētījums “Martenkrāsns tēraudkausēšanas izdedžu (MTI) pielietojuma ceļu būvdarbos izpēte.”

Veltņošanas ābece (pdf)

Konferences

Ceļu nozares ikgadējā konference "Valsts ceļu tīkla nākotne: iespējas un izaicinājumi", 2018. gada 13. aprīlis