Funkcijas

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno autoceļu attīstību, organizē iepirkumus valsts pasūtījumiem valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem, administrē valsts autoceļu projektēšanas un būvdarbu procesu, nodrošina ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību valsts autoceļu un pašvaldību ceļu tīklā, veic valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes pārbaudi un darbu uzraudzību, kā arī uzrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanas atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Tāpat valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” sniedz publiskos pakalpojumus un konsultācijas, veic ekspertīzes un testēšanas autoceļiem un mākslīgajām būvēm, izstrādā nozares normatīvo aktu projektus, pārvalda autoceļu uzturēšanai un attīstībai nepieciešamās informācijas vadības sistēmas, organizē apmācības ceļu speciālistiem. Bureau Veritas Latvia izdotais sertifikāts apliecina, ka LVC darbība ir sakārtota un atbilst starptautiskam kvalitātes pārvaldības sistēmas standartam ISO 9001:2015.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”(LVC) tika izveidoti 2004. gada 26. oktobrī, reorganizējot bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību „Latvijas Autoceļu direkcija”. Tas darīts saskaņā ar 2004. gada 5. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 726 „Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Latvijas Autoceļu direkcija” reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” un valsts akciju sabiedrības „Ceļu inženieri” izveidošanu”, un ir tās saistību, funkciju un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja ir LR Satiksmes ministrija.

LVC pamatuzdevumi:

 1. Veikt valsts autoceļu tīkla uzskaiti, reģistrāciju, pārvaldīšanu un aizsardzību;
 2. Uzturēt un pilnveidot valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu;
 3. Izstrādāt valsts autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības stratēģiju;
 4. Administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu;
 5. Organizēt iepirkumu valsts vajadzībām izpildi autoceļu nozarē;
 6. Organizēt un kontrolēt autoceļu tīkla projektēšanu, būvniecību, atjaunošanu, remontu un uzturēšanu;
 7. Sagatavot nozares tiesību aktus un kontrolēt to izpildi;
 8. Koordinēt satiksmes drošības organizāciju uz autoceļiem;
 9. Pasūtīt un vadīt valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi;
 10. Pārraudzīt pašvaldību autoceļu  uzturēšanu.

LVC papilduzdevumi:

 1. Konsultatīvā darbība un pakalpojumu sniegšana autoceļu nozarē;
 2. Kursu, semināru un konferenču organizēšana;
 3. Dažāda veida uzņēmējdarbība, lai labāk īstenotu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.

LVC kvalitātes politika:

Mūsu darbības pamatā ir klientu vēlmju izzināšana un apmierināšana, pakalpojumu efektivitātes novērtēšana un pilnveidošana.

LVC autoceļu tīkla pārvaldīšanā un attīstīšanā noteicošais ir kvalitāte, kas sasniedzama, visiem darbiniekiem nepārtraukti paaugstinot kompetenci, uzlabojot kvalitātes vadības sistēmu un dodot savu ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

LVC vīzija:

Profesionāls, atbildīgs, uz nepārtrauktu kvalitātes līmeņa uzlabošanu vērsts uzņēmums, kas nodrošina ērtu un drošu satiksmi uz valsts autoceļiem.

LVC misija:

Pārvaldīt valsts autoceļus, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgas mobilitātes vajadzības.

LVC vērtības:

 • uz klientu orientēts, pieredzējis, profesionāls, kompetents un dinamisks personāls;
 • efektīva mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana;
 • pieejamība visā valstī.

LVC klienti:

 • autoceļu lietotāji;
 • Satiksmes ministrija;
 • pašvaldības;
 • citi autoceļu īpašnieki;
 • sabiedrība kopumā.

LVC stratēģiskais mērķis:

Realizējot Kapitālsabiedrības darbības – valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību, komersantu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību, „Latvijas valsts ceļi” kļūst par kompetentāko un efektīvāko autoceļu pārvaldības pakalpojuma sniedzēju.

Kapitālsabiedrībai īstenojot stratēģiju, tiks nodrošināta iespēja sasniegt Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam un NAP noteiktos politikas mērķus: uzlaboti 35% reģionālo autoceļu, samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts galveno autoceļu kopgarums par 50% un sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts reģionālo autoceļu kopgarums par 50%, kā arī panākts, ka 82% reģionālo valsts autoceļu ir ar melno segumu ar nosacījumu, ja nozarei tiks piešķirts adekvāts finansējums.

LVC mērķi:

Lai sasniegtu stratēģisko mērķi 2020. gadam, tiek izvirzīti vairāki visai Kapitālsabiedrībai kopēji mērķi, kas sasniedzami, īpašu uzmanību pievēršot gan organizācijas iekšējo procesu optimizācijai un kapacitātes palielināšanai, gan uzlabojot sadarbību ar dažādiem partneriem un akcentējot cilvēkresursu kapacitātes palielināšanu:

 • satiksmei droša, kvalitatīva un ilgtspējīga valsts autoceļa tīkla pārvaldības nodrošināšana, sekmējot racionālu tā izmantošanu, ilgtspējīgu transporta infrastruktūras teritorijas attīstību, saglabāšanu, uzskaiti un aizsardzību noteiktajam mērķim;
 • atjaunotas un modernizētas datu bāzes, operatīvi un efektīvi apzinātas un izmantotas informācijas tehnoloģiju iespējas;
 • ceļu pārvaldīšanā ieviests ceļu attīstības un vadīšanas modelis HDM;
 • LVC sastāvā izveidots kompetences centrs, kas pārbauda veikto būvdarbu kvalitāti un būvniecības kvalitāti kopumā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.

Pakalpojumi

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv:

Pakalpojuma apraksts:

Lēmuma pieņemšana par lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas izsniegšanu.

Saistošie normatīvie akti:

1) MK 06.04.2010. noteikumi Nr.343 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”.

2) MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiemhttps

Izsniedzējs: Satiksmes informācijas centrs (SIC)

Iesniedzamie dokumenti:

Lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanas atļauju pieteikšanas un pārbaudīšanas elektroniskā adrese: https://va.lvceli.lv

Neskaidrību gadījumā zvanīt: 67036412

 

Piezīmes:

Nodevas apmērs noteikts MK 28.12.2010. noteikumos Nr.1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”.

Līdz 01.04.2019. izsniegto atļauju pārbaudīšanas elektroniskā adrese: https://lvceli.lv/atlaujas

Atļauja speciālu pārvadājumu veikšanai aizlieguma zīmju Nr.312. "Masas ierobežojums un/vai Nr.313 "Ass slodzes ierobežojums" darbības zonā

 Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu speciālu pārvadājumu veikšanai aizlieguma zīmju Nr.312 „Masas ierobežojums” un/vai Nr.313 „Ass slodzes ierobežojums” darbības zonā.

Saistošie normatīvie akti:

MK 02.06.2015. noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi“.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Administratīvais akts: 

Atļauja speciālu pārvadājumu veikšanai aizlieguma zīmju Nr.312 „Masas ierobežojums” un/vai Nr.313 „Ass slodzes ierobežojums” darbības zonā.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts).

 

Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam.

Saistošie normatīvie akti:

07.07.2008. MK noteikumi Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”.

Izsniedzējs:

 1. Pie valsts galvenajiem autoceļiem –  Pārvaldīšanas daļa.
 2.  Pie valsts reģionāliem un  vietējiem autoceļi – LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums (MK 07.07.2008. noteikumu Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 2.pielikums).

2) Pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniegtas būvatļaujas kopija (ja tāda ir izsniegta).

3) Zemes robežu plāns un Zemesgrāmatas apliecības kopija.

4) Pašvaldības apstiprināta lokālplānojuma vai detālplānojuma kopija, par kuru tā izstrādes laikā saņemts pozitīvs atzinums no VAS “Latvijas Valsts ceļi” un kurā uzrādīts no jauna izveidojamais pievienojums.

5) Ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots attiecīgā ceļa pievienojuma izvērtējums un tehniski ekonomiskais pamatojums, saskaņā ar  MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”.

Atļauja darbiem valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā

 Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv
Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu darbiem valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā.

Saistošie normatīvie akti:

Likums “Par autoceļiem”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1.Iesniegums.

2.Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Piezīmes:  Atļauja komunikāciju izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā saņemama, ja pirms tam izsniegti VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. pantu no 01.01.2020. atļauja (būvniecības procesa gadījumā) pieprasāma un saņemama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Lai to izdarītu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotajam pārstāvim tā jāpieprasa BIS vai jāvēršas attiecīgajā administratīvo teritoriju apkalpojošajā Būvvaldē.

Darba vietu aprīkošanas shēmas saskaņojums

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par darba vietu aprīkošanas shēmas saskaņošanu.

Saistošie normatīvie akti:

02.10.2001. MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Izsniedzējs:

1) Rīgā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

2) Jūrmalā – Rīgas nodaļa.

3) Uz pārējiem valsts un pašvaldību autoceļiem  – LVC nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti: Darba vietu aprīkošanas shēma.

Saskaņojums kokmateriālu krautuves izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par kokmateriālu krautuves izvietošanas saskaņošanu valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā.

Saistošie normatīvie akti:

Aizsargjoslu likums

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Darba vietu aprīkošanas shēma (paraugs).

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Atļauja būvniecības/derīgo izrakteņu ieguves/grunts rakšanas vai pārvietošanas darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu būvniecības/derīgo izrakteņu ieguves/grunts rakšanas vai pārvietošanas darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā.

Saistošie normatīvie akti:

“Aizsargjoslu likums”

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Zemes lietošanas tiesību apliecinošs dokuments.

2) Zemes robežu plāns.

2) Darba vietas aprīkošanas shēma. (pēc pieprasījuma).

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Piezīmes: Atļauja saņemama, ja pirms tam izsniegti VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi.

Saskaņojums koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par koku ciršanas saskaņošanu valsts autoceļa aizsargjoslā.

Saistošie normatīvie akti:
“Aizsargjoslu likums”

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti: 

1) Iesniegums.

2) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem

Pakalpojuma apraksts  www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas saskaņošanu uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

„Ceļu satiksmes likums”

Izsniedzējs:

 1. Uz valsts galvenajiem autoceļiem un Rīgas pilsētā – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

2. Jūrmalā – LVC Rīgas nodaļa

3. Uz valsts reģionāliem, vietējiem valsts autoceļiem, uz pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem – LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti: 

1) Iesniegums.

2) Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu ( turpmāk – SOTL ) izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

3) Dokumenti vai informācija, kas apliecina SOTL izvietojuma shēmas vai uzstādīšanas projekta pasūtītāja/īstenotāja tiesības vai pilnvarojumu veikt ceļu satiksmes organizāciju (SOTL izvietošanu, uzstādīšanu vai noņemšanu).

4) Ceļa/zemes gabala īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (izņemot pašvaldības).

Atļauja informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar valsts autoceļiem

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar valsts autoceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

07.06.2005. MK noteikumi Nr.402, “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

Izsniedzējs:

 1. Gar valsts galvenajiem autoceļi – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

2. Gar valsts reģionāliem un vietējie autoceļi – LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500.

2) Zemes īpašnieka atļauja.

3) Iesniegums.

Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas

 

Saskaņojums informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par informācijas vai reklāmas objekta saskaņošanu uzstādīšanai gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

07.06.2005. MK noteikumi Nr.402, “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

Izsniedzējs:

 1. Rīgas pilsētai – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

2. Jūrmalas pilsētā  – LVC Rīgas nodaļa

3. Gar citu pašvaldību un citu īpašnieku ceļi – LVC nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500.

2) Zemes īpašnieka atļauja.

3) Iesniegums.

Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas.

Atzinums publisku pasākumu organizēšanai uz valsts autoceļa

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par atzinuma sniegšanu publisku pasākumu organizēšanai uz valsts autoceļa

Saistošie normatīvie akti:

MK 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Satiksmes organizācijas (maršruta) shēma.

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Atļauja mašīnu vai mehānismu izmēģinājumiem uz valsts autoceļiem

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu mašīnu vai mehānismu izmēģinājumiem uz valsts autoceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

Likums “Par autoceļiem”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Satiksmes organizācijas (maršruta) shēma.

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Saskaņojums svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanai satiksmes ierobežojumu darbības zonā

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšana par svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanas saskaņošanu satiksmes ierobežojumu darbības zonā.

Saistošie normatīvie akti:

MK 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums.

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts).

3) Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība (kopija).

Tehnisko noteikumu izsniegšana

Pakalpojuma apraksts www.latvija.lv

Tehnisko noteikumu izsniegšana, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.

Saistošie normatīvie akti:

19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

Izsniedzēji:

1) Objekti pie valsts galvenajiem autoceļiem un reģionālajiem autoceļiem ar satiksmes intensitāti virs 5000 aut./diennaktī un to turpinājumiem apdzīvotās vietās (izņemot Rīgu) – Pārvaldīšanas daļa.

2) Objekti pie pārējiem valsts reģionāliem, vietējiem autoceļiem un to turpinājumiem apdzīvotās vietās (izņemot Rīgu), kā arī pie citu īpašnieku ceļiem – Nodaļas.

3) Objekti Rīgā, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, reklāmas un informācijas objekti pie valsts galvenajiem autoceļiem – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

4) Hidrotehnisko būvju projekti – Tiltu daļa.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums (jānorāda paredzamās darbības, saistītā zemes īpašuma nosaukums/adrese, kadastra Nr., kadastra apzīmējums).

2) Pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniegtas būvatļaujas kopija (ja ir izsniegta).

3) Zemes robežu plāna un Zemesgrāmatas apliecības kopija.

Tehniskos noteikumus izsniedz, balstoties uz pašvaldības (vai cita ierosinātāja) izsniegtu būvatļauju vai ja saņemts pieprasījums pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. pantu no 01.01.2020. tehniskie noteikumi pieprasāmi un saņemami Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Lai to izdarītu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotajam pārstāvim tie jāpieprasa BIS vai jāvēršas attiecīgajā administratīvo teritoriju apkalpojošajā Būvvaldē.

 

Būvatļauju, Apliecinājuma karšu un Paskaidrojuma rakstu izsniegšana un administrēšana

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Būvniecības komisija administrē un pieņem lēmumus par:

1) būvniecības iesnieguma akceptēšanu, būvatļaujas izsniegšanu, projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi valsts autoceļa vai tā posma jaunai būvniecībai vai pārbūvei;

2) apliecinājuma kartes akceptēšanu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanai vai nojaukšanai;

3) paskaidrojuma raksta akceptēšanu valsts autoceļa vai tā posma vienkāršotai atjaunošanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecībai.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Būvniecības komisija:  67036433,64022684.

Saistošie normatīvie akti:

MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

Valde

Jānis Lange, valdes priekšsēdētājs

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2016. gada 27. jūlija.

Izglītība:

2002.-2004. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā un vadībzinātnē;

1998.-2002. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā.

Darba pieredze:

07.2013.- pašlaik VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs;

10.2008.-07.2013. VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis;

05.2008.-10.2008. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jelgavas nodaļas vadītājs;

09.2007.-05.2008. SIA “Baltic Construction Consultancy” projektu vadītājs;

09.2006.-12.2006. SIA “Biznesa augstskola Turība”” vieslektors;

10.2005.-05.2008. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātes vieslektors;

12.2005.-11.2006. Investīciju komponenšu ieviešanas vadītājs Phare 2003 “Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” ietvaros;

10.2004.-06.2005. Satiksmes modelēšanas, izpētes un satiksmes organizācijas shēmas izstrādes vadītājs Phare 2002 “Atvalsts projektu sagatavošanai” ietvaros;

08.2004.-09.2007. INTERREG III B projekta “Baltic Sea Cycling” koordinators Jelgavas pilsētā;

06.2004.-09.2007. Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” direktora vietnieks projektu realizācijas jautājumos.

Amati citās kapitālsabiedrībās: 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs. Pilnvaru termiņš no 02.02.2018. līdz 01.02.2023. (uz pieciem gadiem).

 

Mārtiņš Lazdovskis, valdes loceklis

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2015. gada 20. jūlija.

Izglītība:

2000.-2002. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā;

1996.-2000. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā.

Darba pieredze:

07.2015.-pašlaik VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis;

11.2014.-07.2015. Liepājas SEZ pārvaldes valdes loceklis;

03.2014.-03.2015. LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;

06.2008.-03.2014. LR Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

03.2005.-06.2008. LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors;

05.2004.-03.2005. LR Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;

01.2002.-05.2005. LR Lauku atbalsta dienesta departamenta direktora vietnieks;

01.2000.-06.2001. LR Lauku atbalsta dienesta daļas vadītāja vietnieks;

09.1998.-01.2000. LR Zemkopības ministrijas vecākais referents.

Struktūra

LVC struktūra

Personāla politika

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) pamatvērtība ir uz klientu orientēts, pieredzējis, profesionāls, kompetents un dinamisks personāls. Kvalitatīvi pildot deleģētos uzdevumus un sniedzot pakalpojumus, Sabiedrības personāls ikdienā strādā ar augstu atbildības izjūtu, godīgu un cieņas pilnu attieksmi pret klientiem, sadarbības partneriem un saviem kolēģiem.

Sabiedrības personāla vadības mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt kompetentus darbiniekus deleģēto uzdevumu veikšanai un Sabiedrības stratēģisko mērķu īstenošanai. Sabiedrības mērķis ir nodrošināt darbiniekiem motivējošu darba vidi ar sociālajām garantijām, attīstības iespējām un labiem darba apstākļiem.

Darbinieki

Darba organizācija un kvalitāte

Īstenojot valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību, Sabiedrība, nepārtraukti pilnveidojoties, nodrošina kompetentu un efektīvu autoceļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu.

Sabiedrības darbības procesi tiek organizēti saskaņā ar augstām prasībām un noteiktiem kvalitātes standartiem. Kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2015. Sabiedrības Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija ir akreditēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 17025:2005.

Personāla piesaiste

Personāla atlasē tiek ievērotas darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu prasības, fizisku personu datu aizsardzības prasības un konfidencialitāte par pretendentu sniegto informāciju. Galvenie kritēriji darbam Sabiedrībā ir amatam atbilstoša izglītība, kvalifikācija, darba pieredze un nepieciešamās kompetences. Ar mērķi perspektīvā piesaistīt jaunus un kvalificētus darbiniekus, Sabiedrība piedāvā praksi Autoceļu kompetences centrā. Aicinām inženierzinātnēs studējošos, kuri vēlas pilnveidoties un pierādīt sevi. Prioritāri prakses vietas nodrošināsim tiem, kuri studē transportbūves, ķīmiju un ģeoloģiju.

Ieguvumi:

 • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par ceļu būvmateriāliem, ceļa tehnisko parametru mērījumiem, inovatīvām iekārtām mērījumu un testa rezultātu iegūšanā.
 • Darba pieredze nelielā kolektīvā ar atbildību pret uzticētiem darba pienākumiem.
 • Komunikācija ar pieredzējušiem kolēģiem, kas dalās zināšanās un veic apmācību.
 • Darbs akreditētā, mūsdienīgā, tehniski augsti aprīkotā Ceļu laboratorijā, kas ir pielīdzināma Eiropas laboratorijām.

Darba samaksas principi

Sabiedrības mērķis ir nodrošināt darbiniekiem taisnīgu un konkurētspējīgu atalgojumu, sekojot līdzi atalgojuma izmaiņu tendencēm Latvijas darba tirgū. Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar Sabiedrības valdes apstiprinātām darbinieku amata kvalifikācijas kategorijām un tām atbilstošo atalgojumu. Lai nodrošinātu Sabiedrības ilgtermiņa interešu ievērošanu un mērķu sasniegšanu, tiek vērtētas darbinieku kompetences un darba izpilde. Sabiedrības darba samaksu reglamentējošos iekšējos  normatīvajos aktos ir sniegts skaidrojums par visiem darba samaksas elementiem, to piešķiršanas un administrēšanas kārtību.

Personāla attīstība

Saskaņā ar Darba koplīgumu, Sabiedrības valde izskata iespēju apmaksāt studiju maksu pilnā apmērā vai daļēji darbiniekiem, kuri iegūst akadēmisko izglītību, kā prioritāras nosakot studijas transportbūvju specialitātē un specialitātē, kas atbilst ieņemamajam amatam. Ar mērķi pilnveidot personāla kompetenci, Sabiedrība nodrošina iespēju piedalīties mācību kursos, semināros un konferencēs Latvijā, kā arī mācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos ārvalstīs, kas saistīti ar darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu tehnoloģiju izpēti. Sabiedrības speciālisti uzstājas ar ziņojumiem starptautiskās konferencēs,  kā arī pārstāv Sabiedrību dažāda līmeņa starptautiskās ceļu nozares organizācijās un darba grupās. Sabiedrībā tiek organizēti iekšēji informatīvie semināri inženieriem un projektu vadītājiem, kā arī informatīvie semināri nozares sadarbības partneriem par aktuāliem jautājumiem autoceļu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā. Sabiedrība sadarbojas ar augstskolām  piedaloties studentu pētījumu tēmu izstrādē, kā arī piesaistot augstskolu mācībspēkus nozares specifikāciju un pētījumu izstrādē.

Sociālās garantijas un darba vide

Sabiedrība ir sociāli atbildīgs darba devējs, uzturot labo praksi darba tiesību un darba aizsardzības jomā. Ir noslēgts Darba koplīgums par darbinieku darba un sociālajām garantijām, kura mērķis ir radīt sociālo drošību, atbalstīt darbiniekus dzīves nozīmīgos notikumos un sekmēt ilgtermiņa sadarbību. Sabiedrība veic darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, pastāvīgi tiek vadīti un vērtēti darba vides riski, tiek veiktas ikgadējās darba drošības instruktāžas. Sabiedrības darbinieku arodveselība tiek veicināta organizējot ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās veselības pārbaudes. Sabiedrība atbalsta darbinieku interesēs organizētos pasākumus, kas veicina kolektīva saliedētību un stiprina komandas garu.

KORUPCIJAS RISKU VADĪBA

LVC pastāvīgi uztur un pilnveido iekšējo Kvalitātes vadības sistēmu, tai skaitā ieviešot Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumos Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” noteiktās prasības.

2018. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Korupcijas risku vadības process iekļauts LVC kopējā risku vadības sistēmā un tiek vadīts procedūrā „Risku vadība” noteiktajā kārtībā. 2018. gadā izveidota Korupcijas risku vadības darba grupa un apstiprināts korupcijas un interešu konflikta risku saraksts 2019. gadam, kurā izvērtēti iespējamie korupcijas un interešu konflikta riski, sastādīts veicamo pasākumu plāns risku mazināšanai, noteikti izpildes termiņi un atbildīgās personas, kā arī veikta korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtēšana un identificēti korupcijas riskam pakļautie amati.

Jaunā redakcijā LVC valdē apstiprināts iekšējais normatīvais akts „Korupcijas novēršanas nolikums”:

 • noteikta kārtība, kādā valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas izpildei tiek nodotas citai valsts amatpersonai;
 • precizēta kārtība, kādā nodarbinātajiem ir iespējams rīkoties gadījumos, lai ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem;
 • aktualizēta amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtība.

Sadarbībā ar KNAB speciālistiem izglītošanas jomā veiktas LVC darbinieku apmācības par korupcijas riskiem un interešu konfliktu.

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9. punktu.

Statūti

Valdes reglaments

LVC nodaļu teritoriālais sadalījums (2018.gads)

Darbinieku amata kategorijas

Atalgojums 2019. gada decembrī

Darbības rādītāji

2019.

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2019. gada 3. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2019. gada 2. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2019. gada 1. ceturksnis

2018.

Informācija par kapitālsabiedrības saņemto valsts budžeta finansējumu un veiktajām iemaksām valsts budžetā 2018. gadā

VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2018. gada pārskats

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2018. gada 1. janvāris līdz 31. decembris

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2018. gada 3. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2018. gada 2. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finansu pārskats. 2018. gada 1. ceturksnis

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2018. gadā

2017.

Pārskats par 2017. gadu

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2017. gada 4. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2017. gada 3. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2017. gada 2. ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2017. gada 1. ceturksnis

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2017. gadā

2016.

2016.gada pārskats

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2016.gada 4.ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2016.gada 3.ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2016.gada 2.ceturksnis

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. 2016.gada 1.ceturksnis

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016.gadā

Informācija par īpašuma struktūru

Starptautiskā sadarbība

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir aktīvi izvērsusi arī starptautisko sadarbību, līdzdarbojoties dažādās organizācijās. Tas ir svarīgi personāla kvalifikācijas paaugstināšanā, darba procesa uzlabošanā, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

LVC starptautiskās sadarbības partneri ir:

 • institūcijas un organizācijas, kurās LVC sadarboties norīkojusi Satiksmes ministrija (Eiropas Savienības institūcijas, dažādas darba grupas u.c.);
 • starptautiskās autoceļu apvienības un organizācijas, kas pārstāv autoceļu nozares organizāciju intereses (Pasaules Ceļu asociācija, Eiropas Ceļu direktoru konference, Baltijas Ceļinieku Asociācija, Eiropas Autoceļu izpētes laboratoriju forums, u.c.);
 • citu valstu nacionālās ceļu administrācijas;
 • organizācijas un uzņēmumi (mācību iestādes, pētniecības un projektēšanas institūti, ceļu laboratorijas, materiālu un tehnikas piegādātāji, u.c.), kas veicina LVC darbinieku kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanu un tehnisko progresu Latvijas autoceļu nozarē.

LVC starptautisko sadarbību realizē dažādos veidos: darba sarunās, vadības sanāksmēs, semināros, darba grupu sēdēs, konferencēs, apmācību kursos, speciālistu apmaiņā u.c. gan Latvijā, gan ārzemēs.

Baltijas ceļinieku asociācija

Ziemeļvalstu ceļinieku asociācija

Pasaules ceļu asociācija (PIARC)

Starptautiskā ceļu federācija (IRF)

Autoceļu izpētes laboratoriju forums (FEHRL)

Igaunijas ceļu administrācija

Lietuvas ceļu administrācija

Somijas ceļu administrācija (TIEHALLINTO)

Zviedrijas ceļu administrācija (Vägverket)

Norvēģijas valsts ceļu administrācija

Dānijas ceļu direktorāts

Islandes ceļu administrācija

Polijas valsts ceļu administrācija

Ungārijas ceļu administrācija

 

 

Autoceļu kompetences centrs

Uz VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijas bāzes izveidotais „Autoceļu kompetences centrs” (AKC) veic ceļu periodiskās uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu. AKC arī aktīvi darbojas gan vietēja mēroga, gan starptautiskajos autoceļu nozares pētniecības projektos.

AKC katru gadu, pamatojoties uz dažādu instrumentālo mērījumu rezultātiem (tajā skaitā nestspēja, līdzenums, ceļa segas saķere ar automašīnas riepām), izvērtē valsts autoceļu tīkla tehnisko stāvokli. Autoceļu būvdarbu laikā kvalitāte tiek uzraudzīta visā periodā – sākot no tehniskā projekta izstrādes, beidzot ar garantijas termiņa beigām.

14891285981_af31beb5ed_z

AKC pārbauda izejmateriālu atbilstību, sniedz profesionālas ekspertīzes defektu vai strīdu gadījumos. Tāpat AKC veic dažādas neplānotas pārbaudes materiāliem vai ceļubūvē izmantotajām tehnoloģijām. Tas viss kalpo par pamatu, izstrādājot ceļu specifikācijas un standartus.

Regulāri tiek novērtēts arī valsts autoceļu tehniskais stāvoklis, piemēram, līdzenums, saķere, nestspēja. Tāpat tiek mērīts horizontālais ceļu marķējums, ceļazīmju atstarojums, kā arī veikta satiksmes intensitātes uzskaite.

15410199032_4abd1f9188_z

Būvmateriālu kvalitātes pārbaudes tiek veiktas AKC Ceļu laboratorijā. Ja tiek veiktas ārkārtas pārbaudes, tad būvmateriālu paraugus noņem būvobjektā un nodod testēt laboratorijai. Vietas un kārtība, kādā tiek noņemti paraugi, nosaka attiecīgās procedūras, kas atrunātas būvdarbu līgumā un objekta specifikācijās.

LVC AKC Ceļu laboratorija strādā pēc Eiropas standartiem, izmantojot 62 akreditētas testēšanas metodes (plānots, ka tiks akreditētas vēl divas metodes). Ceļu laboratorijas rīcībā ir modernas mērīšanas un testēšanas iekārtas visu nepieciešamo parametru noteikšanai.

Visi paraugi, kas nonāk laboratorijā, ir anonīmi, laboratorijas speciālistiem nav informācija par to, no kādiem konkrētiem objektiem tie ir nākuši, tādēļ rezultāti ir maksimāli objektīvi. Šos pakalpojumus izmanto arī privātie uzņēmēji un pašvaldības.

Veicamās pārbaudes

Pētījumi un publikācijas

Pētījums “Grunšu sala pacēluma īpašību novērtēšana ceļu segas projektēšanas vajadzībām” (ENG)

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskajām deformācijām. Plānkārtas ceļa segas dilumkārtas slāņu (BBTM) un citu bituminēto segumu atjaunošanas un pārbūves tehnoloģiju izpēte (2. kārta)”

Pētījums “Grants segumu efektīvu atjaunošanas iespēju izpēte

Pētījums “Bitumena funkcionālo grupu un modificējošo piedevu ietekmes izpēte uz asfaltbetona kompozītu struktūrveidošanās procesiem un ilgmūžību (2. kārta)”

Pētījums “Ar cementu saistītu ceļa segas pamata kārtu apsekošana un novērtējums”

Pētījums “Kritēriju izstrāde asfalta seguma bedrīšu remontmateriāla atbilstības novērtēšanai”

2017. gada 24. janvārī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra rīkotās konferences “Pētījumi transportbūvju nozarē 2016./2017.” video ieraksts:

1.daļa

2.daļa

3.daļa

4.daļa

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Plānkārtas ceļa segas dilumkārtas slāņu (BBTM) un citu bituminēto segumu atjaunošanas un pārbūves tehnoloģiju izpēte (1. kārta).”

2016. gada 24.februāra VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra rīkotās konferences “Pētījumi transportbūvju nozarē 2015./2016.” video ieraksts

Pētījums Latvijā pieejamā reciklētā asfalta īpašību analīze un vadlīniju izstrāde izmantošanai karstajos asfalta maisījumos

Pētījums “Segas pamatu pastiprināšana ar hidrauliskajām saistvielām, izmantojot pārstrādātus materiālus.”

Pētījums “Bitumena funkcionālo grupu un modificējošo piedevu ietekmes izpēte uz asfaltbetona kompozītu struktūrveidošanās procesiem un ilgmūžību.”

Pētījums “Grunšu uzlabošana un stabilizācija, izmantojot hidrauliskās saistvielas.”

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Augstas stiprības asfaltbetonu (HMAC) izpēte (3.kārta).”

Ceļu tīkla pārvaldīšana (izdevuma pilnais variants)

Ceļu tīkla pārvaldīšana (saīsinātais izdevums)

Pētījums “Tranzīta kravu pārvadājumu ar autotransportu caur Latviju izpēte.”

Transporta plūsmu kartes (pdf)

Pētījums “”Ceļu specifikācijas 2012″ nodaļas “4.1. Zemes klātnes būvniecība” un nodaļas “6.4. Aukstā pārstrāde (reciklēšana)” pilnveidošanas projekts. 1.etaps.”

Pētījums “Sārmu – silīcija dioksīda saturs un reaktivitāte tiltu betona konstrukcijās.”

Autoceļu un tiltu būvniecības izmaksu analīze

Pētījums “Grants segu atputekļošana.”

Pētījums “Kravas tranzīttransporta plūsmas izpēte.”

Kravas tranzīttransporta plūsmu kartes (pdf)

Pētījums “Martenkrāsns tēraudkausēšanas izdedžu (MTI) pielietojuma ceļu būvdarbos izpēte.”

Veltņošanas ābece (pdf)

Konferences

Ceļu nozares ikgadējā konference "Valsts ceļu tīkla nākotne: iespējas un izaicinājumi", 2018. gada 13. aprīlis

Vakances

Projektu vadītājs Informācijas tehnoloģiju daļā

Aicinām darbā

PROJEKTU VADĪTĀJU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DAĻĀ

darbam Rīgā

 

Galvenie pienākumi

 • nodrošināt līgumu vadību, projektu pārvaldību, izpildes kontroli atbilstoši noteiktajam budžetam un termiņiem;
 • kontrolēt un koordinēt darba komandas procesus;
 • organizēt IT iepirkumu plānošanu un tehnisko specifikāciju sagatavošanu;
 • izstrādāt un pārvaldīt projekta dokumentāciju;
 • piedalīties tehnisko risinājumu, darba procesu aprakstu un priekšlikumu dokumentācijas sagatavošanā, plānu un mērķu izstrādāšanā un īstenošanā;
 • nodrošināt izmaiņu pārvaldības ieviešanu projektu gaitā.

 

Prasības pretendentiem

 • augstākā izglītība;
 • pieredze IT projektu vadībā;
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darba pienākumu izpildi, noteikt prioritātes un plānot savu un darba komandas darbu;
 • labas komunikācijas spējas un prasme strādāt komandā;
 • precizitāte, lojalitāte, uzticamība, analītiska domāšana un augsta atbildības sajūta;
 • valsts valodas zināšanas – C1 līmenī;
 • angļu valodas zināšanas – B1 līmenī.

 

Piedāvājam

 • atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā;
 • labus darba apstākļus un sociālās garantijas;
 • atalgojumu 1780 EUR mēnesī (bruto).

 

Pieteikšanās kārtība: Gaidīsim Jūsu CV un motivētu pieteikuma vēstuli uz e-pastu vakances@lvceli.lv līdz 2020. gada 22. janvārim.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas tiks izvirzīti 2. kārtai.