Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Nestingās ceļa segas aprēķina sistēma

Programmatūras lietotājs, ievadot ceļa posmu raksturojošo datus: satiksmes intensitāti, uzdoto ceļa segas kalpošanas laiku, satiksmes intensitātes izmaiņu koeficientu, ģeotehniskos apstākļus – zemes klātnes grunti, zemes klātnes un drenējošās kārtas filtrācijas koeficientu, sasaluma dziļumu, paredzētos zemes klātnes risinājumus un garenprofila sarkanās un melnās līnijas augstumu, bez ilgstošas papildus aprēķinu veikšanas iegūst iespējamo segas konstruktīvo risinājumu ar nepieciešamajiem kārtu biezumiem. Programmā iestrādātie algoritmi lietotājam norāda papildus veicamās izmaiņas segas risinājumos un kārtu biezumos, kā arī ļauj vienkārši un ātri dimensionēt kārtu biezumus, ņemot vērā nepieciešamo segas nestspēju un Ceļu specifikācijās noteiktos attiecīgo materiālu kārtu biezumus.

Ja iepriekš atbilstoši nestingo segu projektēšanas ieteikumiem vienas segas konstrukcijas aprēķina veikšanai bija vajadzīgas aptuveni 5–6 stundas, tad ar programmatūru aprēķins ir paveicams 5–10 minūšu laikā, tai skaitā veicot arī segas kārtu biezumu precizēšanu, un lielāko laika daļu aizņem ceļa posmu raksturojošo datu ievade, nevis aprēķinu veikšana.

Ņemot vērā ievērojami atviegloto segas konstrukcijas aprēķinu veikšanu un segas kārtu dimensionēšanu, lietotājam ir iespējams sadalīt projektējamo autoceļa posmu īsākos apakšposmos un piedāvāt tiem atbilstošāko un ekonomiski izdevīgāko segas konstrukciju. Programmatūra nodrošina projektēto ceļa segas konstrukciju vizualizēšanu.