Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Valsts autoceļu sakārtošanas programma 2014. – 2020. gadam

Valsts autoceļu sakārtošanas un uzturēšanas ilgtermiņa plānošanas mērķis ir nodrošināt labu un teicamu autoceļu tīklu ar iespējami mazākiem finansiālajiem resursiem un tādu to nodot nākamajai paaudzei. Šis mērķis izriet no Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2030 (LIAS 2030) noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. Ilgtermiņā autoceļus vislētāk var uzturēt tikai pie nosacījuma, ja nepieciešamie autoceļu nodiluma atjaunošanas un rekonstrukcijas darbi tiek veikti savlaicīgi. Nokavējot termiņus un atliekot darbus autoceļu tīklā, autoceļu konstrukciju bojājumu pakāpe palielinās, un nepieciešamo rekonstrukcijas darbu izmaksas pieaug vairākkārt. Pamatojoties uz autoceļu sakārtošanas ilgtermiņa plānošanas mērķiem, tiek izstrādāti vidējā termiņa un īstermiņa plānošanas dokumenti. Vidējā termiņa plānošanas dokumentos, kas autoceļu jomā ir Transporta attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam atspoguļo vidējā termiņa mērķus un programmas to sasniegšanai. Īstermiņa plānošanas dokumenti ir autoceļu atjaunošanas un rekonstrukcijas ikgadējie un trīs gadu plāni.

Izstrādājot valsts autoceļu sakārtošanas septiņu gadu programmu, Satiksmes ministrija (SM) mērķis ir informēt sabiedrību par SM iecerēm un aktualitātēm vidējā termiņā. Sabiedrības pārstāvjiem tādējādi radīsies iespēja uzzināt, kurā gadā kādus autoceļu posmus SM ir paredzējusi atjaunot, ja šiem mērķiem tiks piešķirts atbilstošs finansējums. Jāņem vērā, ka faktiskās darbu izmaksas noteiks izstrādātie būvdarbu projekti un konkursos piedāvātās cenas. Konkrētajā programmā tiek izmantotas prognozētās cenas, kuru pamatā ir 2012. un 2013. gada konkursos piedāvātās vidējās būvdarbu cenas.

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC), pamatojoties uz SM deleģējumu par valsts autoceļu finansēšanas programmu izstrādāšanu, katru gadu veic autoceļa stāvokļa novērtēšanu, apzinot autoceļu stāvokļa izmaiņas satiksmes slodžu, laika apstākļu un ceļu materiālu novecošanas ietekmē. Pamatojoties uz autoceļu tīkla stāvokļa novērtējumu, mērījumiem autoceļu tīklā (satiksmes intensitāte un sastāvs, segumu līdzenums u.c. parametriem) un segu izbūves vēstures datiem, atbilstoši apstiprinātam darba uzdevumam un metodikai, LVC speciālisti katru gadu izstrādā autoceļu rekonstrukcijas un atjaunošanas trīs gadu programmas, kas kalpo par pamatu ikgadējo finansēšanas plānu izstrādāšanai.

Kritēriji autoceļu posmu prioritātes noteikšanai ir šādi:

  • Autoceļa seguma, nomaļu un ūdensnovades stāvokļa vizuālais novērtējums piecu baļļu skalā, ietverot ceļa klātnes stabilitātes novērtējumu;
  • Satiksmes parametru izmaiņas pēdējos trīs gados (intensitāte, slodzes);
  • Autoceļu segas izbūves un atjaunošanas vēstures dati (segas izbūves gads, konstruktīvo kārtu biezumi, atjaunoto kārtu biezumi un atjaunošanas gads);
  • Seguma līdzenuma izmaiņas pēdējos trīs gados (Starptautiskā līdzenuma koeficienta IRI izmaiņas);
  • Saķeres koeficienta vērtība;
  • Seguma ieliekuma mērījumu dati zem krītošā svara deflektometra.

Jāņem vērā, ka septiņu gadu autoceļu sakārtošanas programmā ir iekļauti projekti kapitālieguldījumu apjomam 1062,2 milj. Ls apjomā, tai skaitā ar Nacionālajā attīstības plānā 2020 (NAP2020) iekļauto Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu, taču šie plānu projekti neaptver visas vajadzības autoceļu tīklā. Ja tiks īstenoti šajā programmā identificētie projekti, 2020. gadā valsts autoceļu stāvoklis tiks ievērojami uzlabots un ļaus sasniegt NAP2020 noteiktos mērķus sasniedzamības un autoceļu kvalitātes nodrošināšanā un tiks iezīmēts virziens turpmākiem valsts autoceļu stāvokļa uzlabojumiem. Tāpat ir jāņem vērā, ka plānošanas process autoceļu tīklā ir nepārtraukts, jo noteiktās prioritātes pa gadiem mainās, ko nosaka satiksmes parametru izmaiņas, dažādu autoceļu posmu stāvokļa izmaiņu ātrums (dažādām autoceļu konstrukcijām tas ir dažāds) un klimata ietekme dažādos Latvijas reģionos. Šo iemeslu dēļ katru gadu programmā iekļauto projektu prioritāte var tikt mainīta, programma tiek papildināta ar jauniem projektiem un no tās tiek izslēgti īstenotie projekti.

Ja vēlaties saņemt informāciju par pašvaldību pārziņā esošiem ceļiem un ielām, lūdzam vērsties attiecīgajā pašvaldībā.